Data publikacji: 5 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/4/2020
45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 –  izolacja cieplna
09331100-9 – kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
„Termomodernizacja budynku świetlicy w Cudzynowicach i świetlicy Senior Plus w Gorzkowie
wraz z montażem instalacji solarnej”

realizowanego w ramach przedsięwzięcia
„Zmniejszanie zużycia energii w budynkach Caritas Diecezji Kieleckiej” dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2a – PRZEDMIAR ROBÓT GORZKÓW

ZAŁ. NR 2b – PRZEDMIAR ROBÓT CUDZYNOWICE
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY 

Data publikacji: 26 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/4/2020
45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 –  izolacja cieplna
09331100-9 – kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 29 maja 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2020
CPV: 34136000-9 – samochody półciężarowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego z przestrzenią ładunkową odrębną od kabiny kierowcy
o ładowności powyżej 1000 kg, z kabiną kierowcy 2+1, rok produkcji 2019 lub 2020

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 3

Data publikacji: 10 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2020
CPV: 34136000-9 – samochody półciężarowe

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 20 maja 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2020
CPV: 34136000-9 – samochody półciężarowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego z przestrzenią ładunkową odrębną od kabiny kierowcy
o ładowności powyżej 1000 kg, z kabiną kierowcy 2+1, rok produkcji 2020

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Data publikacji: 29 maja 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2020
CPV: 34136000-9 – samochody półciężarowe

INFORMACJA O WYNIKACH
Data publikacji: 14 maja 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/3/2020
CPV: 09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne
CPV: 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach zadania pn.:
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, Ratajach i Gorzkowie”

realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Zmniejszanie zużycia energii w budynkach Caritas Diecezji Kieleckiej” dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 – OPIS ZADANIA

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WYKAZ WYKONANCH ROBÓT

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

AUDYT – CIS KIELCE
AUDYT – RATAJE SŁUPSKIE
AUDYT – GORZKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW-2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW-3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW-4

Data publikacji: 2 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/3/2020
CPV: 09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne
CPV: 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 9 kwietnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2020
CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 –  izolacja cieplna

09331100-9 – kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie następujących prac:
1. Ocieplenie sufitu poddasza nieużytkowego
2. Ocieplenie scian budynku mieszkalnego
3. Ocieplenie stropodachu styropapą z obróbkami
4. Wymiana okien
5. Montaż instalacji solarnej
w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej
i noclegowni dla bezdomnych w Kielcach wraz z montażem instalacji solarnej”

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2a – PRZEDMIAR ROBÓT – CIS

ZAŁ. NR 2b – PRZEDMIAR ROBÓT – TPBA
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 3

Data publikacji: 28 kwietnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2020
CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 –  izolacja cieplna

09331100-9 – kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

INFORMACJA O WYNIKACH

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

 

Data publikacji: 10 marca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/3/2020
CPV:
33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

33158000-2 Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej
33100000-1 Urządzenia medyczne
33192000-2 Meble medyczne

33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji w związku z realizacją projektu pn.: „CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE – usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”

ZAŁ. NR 1 – SKŁADAJĄCY OFERTĘ
ZAŁ. NR 2 – OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERIUM KLAUZUL SPOŁECZNYCH
ZAŁ. NR 6 – UMOWA

ZAŁ. NR 7 – KLAUZULA INFORMACYJNA

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA

Sprostowanie do zapisu pkt 6.2 podpunkt 3- Wykluczeniu z postępowania podlegają
Wykreśleniu ulega zapis „…chyba, że Zamawiający nie otrzyma żadnej innej oferty.

Po zmianie ppkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawcy i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo i kapitałowo”.

Data publikacji: 6 marca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2020
CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
„Modernizacja budynku magazynu żywności Caritas

na działkach nr ew. 132/1 i 134/1 obręb 0020 przy ul. Chłopskiej 20 w Kielcach”

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – PRZEDMIAR ROBÓT
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Data publikacji: 18 marca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2020
CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

INFORMACJA O WYNIKACH
Data publikacji: 10 lutego 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2020
CPV: 30199750-2 – talony

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę bonów żywnościowych i towarowych dla beneficjentów zadania
„LEPSZY START 3 – działania Caritas Diecezji Kieleckiej w zakresie pomocy postpenitencjarnej,
na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich najbliższych na lata 2020 – 2022″.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Data publikacji: 20 lutego 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2020
CPV: 30199750-2 – talony

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

PRZETARGI OGŁASZANE PRZEZ CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
W LATACH 2013-2019
DOSTĘPNE SĄ DO WGLĄDU TUTAJ