PROJEKTY ZREALIZOWANE


"AKTYWNOŚĆ TO ŻYCIE" - Zwiększenie do końca marca 2023 r. samodzielności na poziomie określonym w całościowym IPD u osób
niepełnosprawnych poprzez osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej


"NOWY WYMIAR ŻYCIA II" - Mieszkania chronione w Gorzkowie i Piasku Wielkim, mieszkania wspierane i Klub Seniora w Stopnicy, usługi opiekuńcze w środowisku


"DOSTOSOWANIE DPS W RUDKACH DO POTRZEB ON" - Likwidacja barier architektonicznych i umożliwienie swobodnego poruszania się osobom 
z niepełnosprawnościami w placówce DPS w Rudkach.


"OD BEZDOMNOŚCI DO AKTYWNOŚCI" - Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza osoby bezdomne
z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w projekcie „OD BEZDOMNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”


"BEZPIECZNE WZRASTANIE W WIEJSKICH ŚWIETLICACH CARITAS" - Zwiększenie dostępności do usług społecznych i podniesienie ich jakości poprzez profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności sieci placówek wsparcia dziennego Caritas"RADOŚĆ ŻYCIA" -  edycja 2022 - Zwiększenie wykorzystania potencjalnych możliwości, samodzielności życiowej i społecznej grupy 55 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie ich rodzin


"BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ" - III EDYCJE - Działania dotyczące wsparcia pracowników wykonujących pracę w warunkach epidemicznych, obciążonych ryzykiem własnego zachorowania


"LEPSZY START 3" - Działania  w zakresie pomocy postpenitencjalnej na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich najbliższych


"OPIEKA WYTCHNIENIOWA dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2022


"AKTYWNE ŻYCIE" - zwiększenie samodzielności niepełnosprawnych poprzez osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej


"LAUDATO SI’ " - podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych, wdrożenie zasad ekologii integralnej


"STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym" - mieszkalnictwo wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym


"KOORDYNACJA, ORGANIZACJA I UDZIELENIE WSPARCIA ADAPTACYJNEGO - grupie ok. 450 uchodźców z obszaru Ukrainy dotkniętego skutkami działań wojennych"


PROJEKT SOWES - Kompleksowe usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w tym usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe


"ASYSTENT OSOBISTY osoby z niepełnosprawnościami" edycja 2022 - zwiększenie dostępności do usług asystenta dla 80 osób niepełnosprawnych (w tym 5 dzieci) mieszkańców województwa świętokrzyskiego,
głównie miasta Kielce, powiatu kieleckiego i ościennych


POKONAĆ BEZDOMNOŚĆ PROGRAM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM- EDYCJA 2022 - Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością


PUNKT POMOCY DORAŹNEJ CARITAS - PROJEKTY - działania  skierowane są do grupy 200 osób głównie z terenu miasta Kielce oraz z powiatów ościennych, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób bezdomnych


"POMÓC WIĘCEJ" - rozwój usług wsparcia środowiskowego poprzez podniesienie standardu i zakresu obsługi beneficjentów pomocy doraźnej w jednostkach organizacyjnych Caritas Diecezji Kieleckiej


"OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością" - edycja 2020-2021


"ŻYJĘ AKTYWNIE" - zajęcia aktywizujące i grupowe z terapeutą - warsztaty w ogrodzie z Hortiterapii, oraz wycieczki edukacyjno-uzupełniające i festyny


"KU PEŁNI ŻYCIA" - zwiększenie samodzielności życiowej i społecznej grupy 55 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 20 członków ich rodzin poprzez realizację programu kompleksowego wsparcia społecznego.


"NOWA PERSPEKTYWA" - przygotowanie osób uzależnionych, współuzależnionych oraz członków ich rodzin mieszkańców Miasta Kielce oraz Powiatu Kieleckiego do aktywnego uczestnictwa  w życiu społecznym i zawodowym


"AKTYWNIE ŁĄCZYMY POKOLENIA" - zwiększenie aktywności obywatelskiej, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej poprzez udział w różnorodnych działaniach aktywizujących.


„DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH" - bezpłatna opieka specjalistyczna dla mieszkańców Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego


„POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM" - pomoc osobom pokrzywdzonym przeciwko którym nie toczą się żadne postępowania karne


"ASYSTENT OSOBISTY osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2021 - zwiększenie dostępności do usług asystenta dla 60 osób niepełnosprawnych (w tym 10 dzieci) mieszkańców województwa świętokrzyskiego, głównie miasta Kielce, powiatu kieleckiego i ościennych

„WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ" - podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE realizacja usług opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”