PROJEKTY ZREALIZOWANE


“AKTYWNOŚĆ TO ŻYCIE” – Zwiększenie do końca marca 2023 r. samodzielności na poziomie określonym w całościowym IPD u osób
niepełnosprawnych poprzez osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej


“WSPARCIE POMOCY DORAŹNEJ” – Caritas Diecezji Kieleckiej dla uchodźców wojennych z Ukrainy


“OPIEKA WYTCHNIENIOWA”Edycja 2023 dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami


“LEPSZY START W ŚWIETLICACH CARITAS” – Zwiększenie dostępności do usług społecznych i podniesienie ich jakości poprzez profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności sieci placówek wsparcia dziennego Caritas


“NOWY WYMIAR ŻYCIA II” – Mieszkania chronione w Gorzkowie i Piasku Wielkim, mieszkania wspierane i Klub Seniora w Stopnicy, usługi opiekuńcze w środowisku


“POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – 2023”ПРОЕКТ: «ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ З ІНВАЛІДНОCTЯMИ»


“E-ZDROWIE – zwiększenie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych w sektorze zdrowia


“AKTYWNI W DZIAŁANIU I ZABAWIE”  – Caritas Diecezji Kieleckiej  realizuje zadanie publiczne pn. „ Aktywni w działaniu i zabawie” z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych


“TWÓJ SUKCES W TWOICH RĘKACH” – Podniesienie umiejętności podstawowych osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej 


“MOSTY ZAMIAST MURÓW” – Zwiększenie wykorzystania potencjalnych możliwości, samodzielności życiowej i społecznej grupy 55 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie ich rodzin


“RAZEM JESTEŚMY AKTYWNI” – Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością  do bezpłatnego udziału w projekcie. Oferujemy wsparcie grupowe: m.in. zajęcia terapeutyczne, ruchowe, sportowe i relaksacyjne.


“DOSTOSOWANIE PLACÓWKI W ŚWINIARACH DO POTRZEB ON”Dostosowanie budynku placówki Caritas w Świniarach do potrzeb osób niepełnosprawnych


“E-SENIOR SAMODZIELNY W CYBER ŚWIECIE” – Cykl działań edukacyjnych Caritas Kieleckiej na rzecz włączenia cyfrowego seniorów 60+


“POMÓŻ POMAGAĆ – FUNDRAISING HOSPICYJNY” – Działania Caritas gwarantujące najciężej chorym warunki bytowe, opiekę medyczną, wsparcie duchowe i dbałość o piękno ostatniego okresu życia.


“NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI” – rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane


“DOSTOSOWANIE DPS W RUDKACH DO POTRZEB ON” – Likwidacja barier architektonicznych i umożliwienie swobodnego poruszania się osobom 
z niepełnosprawnościami w placówce DPS w Rudkach.


“OD BEZDOMNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” – Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza osoby bezdomne
z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w projekcie „OD BEZDOMNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”


“BEZPIECZNE WZRASTANIE W WIEJSKICH ŚWIETLICACH CARITAS” – Zwiększenie dostępności do usług społecznych i podniesienie ich jakości poprzez profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności sieci placówek wsparcia dziennego Caritas“RADOŚĆ ŻYCIA” –  edycja 2022 – Zwiększenie wykorzystania potencjalnych możliwości, samodzielności życiowej i społecznej grupy 55 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie ich rodzin


“BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ” – III EDYCJE – Działania dotyczące wsparcia pracowników wykonujących pracę w warunkach epidemicznych, obciążonych ryzykiem własnego zachorowania


“LEPSZY START 3” – Działania  w zakresie pomocy postpenitencjalnej na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich najbliższych


“OPIEKA WYTCHNIENIOWA dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022


“AKTYWNE ŻYCIE” – zwiększenie samodzielności niepełnosprawnych poprzez osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej


“LAUDATO SI’ ” – podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych, wdrożenie zasad ekologii integralnej


“STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – mieszkalnictwo wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym


“KOORDYNACJA, ORGANIZACJA I UDZIELENIE WSPARCIA ADAPTACYJNEGO – grupie ok. 450 uchodźców z obszaru Ukrainy dotkniętego skutkami działań wojennych”


PROJEKT SOWES – Kompleksowe usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w tym usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe


“ASYSTENT OSOBISTY osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2022 – zwiększenie dostępności do usług asystenta dla 80 osób niepełnosprawnych (w tym 5 dzieci) mieszkańców województwa świętokrzyskiego,
głównie miasta Kielce, powiatu kieleckiego i ościennych


POKONAĆ BEZDOMNOŚĆ PROGRAM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM- EDYCJA 2022 Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością


PUNKT POMOCY DORAŹNEJ CARITAS – PROJEKTY działania  skierowane są do grupy 200 osób głównie z terenu miasta Kielce oraz z powiatów ościennych, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób bezdomnych


“POMÓC WIĘCEJ” – rozwój usług wsparcia środowiskowego poprzez podniesienie standardu i zakresu obsługi beneficjentów pomocy doraźnej w jednostkach organizacyjnych Caritas Diecezji Kieleckiej


“OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021


“ŻYJĘ AKTYWNIE” – zajęcia aktywizujące i grupowe z terapeutą – warsztaty w ogrodzie z Hortiterapii, oraz wycieczki edukacyjno-uzupełniające i festyny


“KU PEŁNI ŻYCIA” – zwiększenie samodzielności życiowej i społecznej grupy 55 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 20 członków ich rodzin poprzez realizację programu kompleksowego wsparcia społecznego.


“NOWA PERSPEKTYWA” – przygotowanie osób uzależnionych, współuzależnionych oraz członków ich rodzin mieszkańców Miasta Kielce oraz Powiatu Kieleckiego do aktywnego uczestnictwa  w życiu społecznym i zawodowym


“AKTYWNIE ŁĄCZYMY POKOLENIA” – zwiększenie aktywności obywatelskiej, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej poprzez udział w różnorodnych działaniach aktywizujących.


„DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH” – bezpłatna opieka specjalistyczna dla mieszkańców Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego


„POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM” – pomoc osobom pokrzywdzonym przeciwko którym nie toczą się żadne postępowania karne


“ASYSTENT OSOBISTY osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2021 zwiększenie dostępności do usług asystenta dla 60 osób niepełnosprawnych (w tym 10 dzieci) mieszkańców województwa świętokrzyskiego, głównie miasta Kielce, powiatu kieleckiego i ościennych

„WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ” – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego“CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE realizacja usług opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”