WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ

Caritas Diecezji Kieleckiej i Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Polsce realizują wspólnie projekt szkoleniowy w zakresie  legislacji i procesu stanowienia prawa , którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji przedstawicieli – pracowników, współpracowników, członków i wolontariuszy ośrodków w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa, zwłaszcza z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa lub analizy finansowej.

Projekt pn. „WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, jest finansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego.

Sesja szkoleniowa obejmuje 2 zjazdy 3-dniowe dla każdego uczestnika i obejmuje następujące zagadnienia:.

Część I. Legislacja

 • Informacje podstawowe na temat systemu prawnego i zasad  tworzenia prawa – Zasady Techniki Prawodawczej  (załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283),
 • Norma prawna: rodzaje i struktura normy prawnej
 • Akt normatywny: hierarchia, tworzenie, budowa, zawartość,  charakter, promulgacja, wejście w życie
 • Ustawa: podjęcie decyzji o przygotowaniu projektu ustawy
 • Budowa ustawy, tytuł ustawy, układ i postanowienia przepisów merytorycznych, zmiana (nowelizacja) ustawy, tekst jednolity, sprostowanie błędu
 • Przepisy:  epizodyczne, układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących, końcowych
 • Oznaczanie przepisów ustawy i ich systematyzacja
 • Przepisy karne oraz przepisy o karach pieniężnych
 • Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia)
 • Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwał i zarządzeń)
 • Projekty aktów prawa miejscowego
 • Typowe środki  techniki prawodawczej 

Część II. Aktywny udział społeczeństwa w stanowieniu prawa.

 • Proces stanowienia prawa w Polsce: podstawy konstytucyjne procesu stanowienia prawa oraz partycypacji obywateli w tym procesie, regulacje ustawowe i podustawowe dotyczące procesu stanowienia prawa oraz partycypacji obywateli w tym procesie;
 • Konstytucyjne standardy prawidłowej legislacji i ich wpływ na jakość prawa;
 • System konsultacji publicznych w procesie stanowienia prawa;
 • Metodologia oceny skutków ekonomiczno-społecznych zmiany prawa;
 • Monitoring funkcjonowania systemu prawnego i badania postlegislacyjne nad prawem;
 • Dobre praktyki w procesie stanowienia prawa (na przykładzie Wlk. Brytanii, Szwajcarii, Szwecji, USA, itd.);
 • Lobbing i rzecznictwo interesów w procesie stanowienia prawa;
 • Konstytucyjny system źródeł prawa;
 • Ocena Skutków Regulacji – rozwiązania praktyczne;
 • Diagnoza przyczyn niewłaściwego stanu legislacji w Polsce;
 • Kultura polityczna i fachowe zaplecze legislacyjne;
 • Instytucjonalny porządek w procesie stanowienia prawa i jakość prawnej regulacji;
 • Preferowany kierunek systemu legislacji – najpilniejsze zmiany; sformalizowanie standardów przygotowania ustaw i aktów prawa miejscowego w postaci kodeksów dobrych praktyk; koordynacja działań administracji rządowej, poprawa planowania legislacyjnego, urealnienie Ocen Skutków Regulacji;
 • Działalność przedlegislacyjna – zalety stosowania białych i zielonych ksiąg przez konstytucyjne organy władzy publicznej;
 • Konieczność normatywnego ustawowego określenia standardów OSR i konsultacji publicznych;
 • Potrzeba wprowadzenia zmian w regulaminach Sejmu i Senatu;
 • Ocena Skutków Regulacji jako standard procesu stanowienia prawa; rekomendowane zasady Oceny Skutków Regulacji; zasada powszechności OSR; zasada kompleksowości OSR; standaryzacja OSR; obowiązek aktualizacji OSR w trakcie prac nad projektem; obowiązek weryfikacji OSR w trakcie prac nad projektem;
 • Efektywne konsultacje publiczne jako podstawa racjonalizacji procesu stanowienia prawa: standardy konsultacji publicznych w procesie stanowienia prawa, zasada powszechności konsultacji publicznych, zasada proporcjonalności i pomocniczości, zasada zaufania oraz równości uczestników konsultacji publicznych, zasada dostępu do informacji o konsultacjach w procesie stanowienia prawa, zasada konsultacji pełnych i racjonalnych, zasada stosowania różnych metod i form konsultacji, zasada związania konsultacji publicznych z procedurą Oceny Skutków Regulacji;
 • Potrzeba uregulowania normatywnego standardów konsultacji publicznych;
 • Badania postlegislacyjne; konstytucyjne standardy prawidłowej legislacji ;
 • Rekomendacje działań naprawczych w procesie stanowienia prawa: dobre praktyki oraz pozanormatywne formy promowania dobrej legislacji; normatywna regulacja procesu konsultacji publicznych i Oceny Skutków Regulacji; zmiany ustawowe; konstytucyjna gwarancja trwałości i jednolitości zasad prawidłowej legislacji.
 • Program będzie podlegał modyfikacjom i ulepszeniom w dostosowaniu do wyników oceny jakości przeprowadzonych szkoleń i wniosków i postulatów uczestników.

Szkolenie prowadzą specjaliści z zakresu legislacji i stanowienia prawa w Polsce, a uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego otrzymują certyfikaty. 

SESJE SZKOLENIOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • sesja nr: 1: 15-17 września 2017r. / adres: Hotel Pod Białym Orłem w Przemyślu, ul. Sanockiej 13, 37-700 Przemyśl / rozpoczęcie o godz.: 11.00 / Moduł: I / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 2: 13-15 października 2017r. / adres: Hotel – Niezły Młyn, ul. Zawońska 7, 55-106 Czeszów / rozpoczęcie o godz.: 11.00 / Moduł: I / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 3: 17-19 listopada 2017r. / adres: ul. Edwarda Mąkoszy 1, 42-200 Częstochowa / rozpoczęcie o godz.: 11.00 / Moduł: I / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 4: 17-19 listopada 2017r. / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / rozpoczęcie o godz.: 9.00 / Moduł: I / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 5: 1-3 grudnia 2017r. / adres: os. Rybkówka 1A, 34-500 Zakopane / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: I / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 6: 1-3 grudnia 2017r. / adres: os. Rybkówka 1A, 34-500 Zakopane / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: I / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 7: 8-10 grudnia 2017r. / adres: Hotel – Niezły Młyn, ul. Zawońska 7, 55-106 Czeszów / rozpoczęcie o godz.: 17.00 / Moduł: II / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 8: 8-10 grudnia 2017r. / adres: Al. IX Wieków Kielc 8, Kielce / rozpoczęcie o godz.: 9.00 / Moduł: I / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 9: 12-14 stycznia 2018r. / adres: os. Rybkówka 1A, 34-500 Zakopane / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: I / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 10: 26-28 stycznia 2018r. / adres: CIS, ul. Wesoła 54, 25-363 Kielce / rozpoczęcie o godz.: 13.30 / Moduł: II / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 11: 18-20 maja 2018r. / adres: “18 maja -Hotel Ibis ul. Piłsudskiego 18, Grudziądz;
 • 19 maja – Smettowo ul. Ogrodowa 1;
 • 20 maja – Grudziądz ul. Parkowa 22/24 ” / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: II / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 12: 25-27 maja 2018r. / adres: Dom rekolekcyjno-wypoczynkowy Betania, ul.Cicha 14, 34-700 Rabka-Zdrój / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: II / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 13: 15-17 czerwca 2018r. / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: II / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 14: 15-17 czerwca 2018r. / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: II / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 15: 4-6 września 2018r. / adres: Caritas Diecezji Kaliskiej „Dom Życia”, ul. Gajowa 60-62, 62-800 Kalisz / rozpoczęcie o godz.: 15.00 / Moduł: II / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 16: 7-9 września 2018r. / adres: Willa AGNIESZKI : ul. Karkonoska 89 oraz 95, 58-570 Jagniątków k/Jeleniej Góry / rozpoczęcie o godz.: 15.00 / Moduł: I / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 17: 7-9 września 2018r. / adres: Willa AGNIESZKI : ul. Karkonoska 89 oraz 95, 58-570 Jagniątków k/Jeleniej Góry / rozpoczęcie o godz.: 15.00 / Moduł: I / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 18: 12-14 października 2018r. / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / rozpoczęcie o godz.: 15.00 / Moduł: I / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 19: 26-28 października 2018r. / adres: os. Rybkówka 1A, 34-500 Zakopane / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: I / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 20: 23-25 listopada 2018r. / adres: Dom na Podwalu, ul. Podwale 15, 20-117 Lublin / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: II / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 21: 8-10 marca 2019r. / adres: os. Rybkówka 1A, 34-500 Zakopane / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: I / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 22: 5-7 kwietnia 2019r. / adres: os. Rybkówka 1A, 34-500 Zakopane / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: I / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 23: 10-12 maja 2019r. / adres: Borzęcin Duży, ul. Warszawska 826, 05-083 Zaborów / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: I / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 24: 31 maja – 2 czerwca 2019r. / adres: Hotel LIDO Dom Przy Plaży, Brzeźnieńska 4, 80-512 Gdańsk / rozpoczęcie o godz.: 15.00 / Moduł: I / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 25: 31 maja – 2 czerwca 2019r. / adres: Hotel LIDO Dom Przy Plaży, Brzeźnieńska 4, 80-512 Gdańsk / rozpoczęcie o godz.: 15.00 / Moduł: I / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 26: 2-4 września 2019r. / adres: Hotel LIDO Dom Przy Plaży, Brzeźnieńska 4, 80-512 Gdańsk / rozpoczęcie o godz.: 15.00 / Moduł: II / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 27: 2-4 września 2019r. / adres: Hotel LIDO Dom Przy Plaży, Brzeźnieńska 4, 80-512 Gdańsk / rozpoczęcie o godz.: 15.00 / Moduł: II / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 28: 13-15 września 2019r. / adres: Hotel LIDO Dom Przy Plaży, Brzeźnieńska 4, 80-512 Gdańsk / rozpoczęcie o godz.: 15.00 / Moduł: I / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 29: 13-15 września 2019r. / adres: Hotel LIDO Dom Przy Plaży, Brzeźnieńska 4, 80-512 Gdańsk / rozpoczęcie o godz.: 15.00 / Moduł: II / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 30: 20-22 września 2019r. / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: II / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 31: 18-20 października 2019r. / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: I / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 32: 18-20 października 2019r. / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: II / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 33: 15-17 listopada 2019r. / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: I / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 34: 15-17 listopada 2019r. / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / rozpoczęcie o godz.: 12.00 / Moduł: II / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 35: 10-12 sierpnia 2020r. / adres: Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej / Skorzeszyce 167, 26-008 Górno / rozpoczęcie o godz.: 16.00 / Moduł: II / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 36: 20-22 sierpnia 2020r. / adres: Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej / Skorzeszyce 167, 26-008 Górno / rozpoczęcie o godz.: 16.00 / Moduł: II / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18
 • sesja nr: 37: 20-22 sierpnia 2020r. / adres: Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej / Skorzeszyce 167, 26-008 Górno / rozpoczęcie o godz.: 16.00 / Moduł: II / Organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18

 • sesja nr: 38: 4-6 września 2020r. /  adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / rozpoczęcie o godz.: 15.00 / Moduł: II / Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej / ilość godzin szkoleniowych w sesji (3 dni): 18

WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Projekt wdrożeniowy finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ,
Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa
Lider: Caritas Diecezji Kieleckiej
Partner: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta