Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

 1. Realizacja projektu wpłynie na:
 • poprawę jakości usług realizowanych na rzecz osób chorujących psychicznie;
 • zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług;
 • zapobieganie ponownemu umieszczeniu osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym i/lub skierowaniu do placówki opieki całodobowej;
 • zwiększenie szans na funkcjonowanie osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym,”

„W związku z realizacją projektu p.n. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Caritas Kielecka zatrudni osoby na stanowiska: psychiatra, psycholog, terapeuta środowiskowy, pracownik socjalny, pielęgniarka rodzinna lub psychiatryczna, doradca zawodowy, opiekun medyczny, adwokat oraz terapeuta zajęciowy.

Wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć: 

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: w postaci zeskanowanego dokumentu lub
 2. pocztą lub osobiście na adres: Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-010 Kielce

Informacji dodatkowych udziela:

Jolanta Kowalik-Pietrzyk tel. 784-532-509, e-mail:

Przedłużony nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Caritas Diecezji Kieleckiej, 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3, PRZEDŁUŻA do dnia 12.02.2019r. NABÓR UCZESTNIKÓW do realizacji projektu pn.„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Oferta skierowana jest do osób chorych psychicznie, które przynajmniej 2 razy przebywały w szpitalu psychiatrycznym.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej.

Osoby zakwalifikowane  będą mogły skorzystać nieodpłatnie z następujących form wsparcia:

 • kursy przygotowujące do samodzielnego mieszkania,
 • zajęcia grupowe z psychologiem/terapeutą,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • spotkania dla rodzin osób chorujących psychicznie.

Po zakończeniu tych działań, wybrani uczestnicy będą mogli zamieszkać w Wiśniówce k. Kielc w mieszkaniach wspomaganych utworzonych w ramach projektu. Mieszkania te zlokalizowane będą na terenie gm. Masłów.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:

Dokumenty te są dostępne na stronie:

www.kielce.caritas.pl (zakładka Projekty) lub do pobrania osobiście w siedzibie Caritas Kieleckiej, przy pl. Najświętszej Maryi Panny 1 w Kielcach.

Dodatkowo kandydat może przedłożyć dokumenty preferencyjne:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • opinię psychologa lub terapeuty na temat funkcjonowania społecznego,
 • rekomendacje z ośrodków wsparcia, w których przebywał bądź przebywa aktualnie.

Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany przedłożyć (do wglądu) posiadaną dokumentację medyczną – karty informacyjne leczenia szpitalnego.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej przy pl. Najświętszej Maryi Panny 1 w Kielcach  w godz. 8.00. – 16.00., przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres: w terminie do 13 lutego 2019 roku.

Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela: Jolanta Kowalik – Pietrzyk. 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Zasady rekrutacji uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” prowadzonej przez Caritas Diecezji Kieleckiej, 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3.

1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa do 12.02.2019 r.

2. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 8.02.2018 r. – 13.02.2019 r.

3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona 14.02.2019 r.

Osoby nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących. Osoby, które złożyły wniosek po okresie rekrutacji i spełniają wymogi formalne, zostaną dopisane do listy oczekujących według kolejności zgłoszeń i kwalifikowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji.

4. Dokumenty wymagane od kandydatów:

Dodatkowo kandydat może przedłożyć dokumenty preferencyjne:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • opinię psychologa lub terapeuty na temat funkcjonowania społecznego,
 • rekomendacje z ośrodków wsparcia, w których przebywał bądź przebywa aktualnie.

5. Sposób dostarczenia dokumentów:

6. Osoba do kontaktu, udzielająca szczegółów dot. procesu rekrutacji:

Jolanta Kowalik – Pietrzyk, tel. 784-532-509.

7. Kryterium oceny nadesłanych zgłoszeń kwalifikujące kandydata do kolejnego etapu rekrutacji:

Spełnienie wymogów formalnych oraz kryterium medycznego: rozpoznanie choroby psychicznej oraz doświadczenie przynajmniej 2 pobytów w szpitalu psychiatrycznym.

8. Skład zespołu prowadzącego rozmowę kwalifikacyjną:

 • przedstawiciel Caritas Diecezji Kieleckiej
 • psycholog / terapeuta /opiekun mieszkania współpracujący z Caritas Diecezji Kieleckiej, posiadający doświadczenie pracy w mieszkaniach wspierających osoby chorujące psychicznie
 • przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownik socjalny) z gminy, na terenie której zlokalizowane jest mieszkanie wspomagane.

9. Kryterium oceny rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowa kwalifikacyjna polega na przeprowadzeniu wywiadu z kandydatami, który ma określić:

 • motywację kandydata do rozwijania i usamodzielnienia się (niezależnie od aktualnego poziomu samodzielności)
 • jego sytuację rodzinną i mieszkaniową (np. brak mieszkania, brak możliwości finansowych, środowisko rodzinne niesprzyjające zdrowieniu).

Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza dokumentacji medycznej– kart informacyjnych leczenia szpitalnego.

Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej może towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny, koordynator leczenia, terapeuta).

10. Sposób udzielania informacji zwrotnej kandydatom zakwalifikowanym do projektu:

Zespół kwalifikujący informuje kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego telefonicznie oraz przesyła informacje pocztą.

11. Sposób udzielania informacji zwrotnej kandydatom nie zakwalifikowanym do projektu:

Zespół kwalifikujący informuje kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego telefonicznie oraz przesyła informacje pocztą.

12. Dalsze procedury związane z zakwalifikowaniem kandydatów do udziału w projekcie:

Podpisanie uzgodnienia w formie trójstronnego kontraktu (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielem Caritas Diecezji Kieleckiej, opiekunem mieszkania wspomaganego i kandydatem zakwalifikowanym do projektu, określającego:

 • okres pobytu
 • zakres udzielanego wsparcia
 • poziom odpłatności za korzystanie z mieszkania wspomaganego.

13. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości szans, w tym płci poprzez równy dostęp do uczestnictwa w projekcie uprawnionej grupy osób (polegać ona będzie na odwzorowaniu istniejących w danym obszarze proporcji płci).

Nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Caritas Diecezji Kieleckiej, 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3, ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym.

Oferta skierowana jest do osób chorych psychicznie, które przynajmniej 2 razy przebywały w szpitalu psychiatrycznym.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej.

Osoby zakwalifikowane  będą mogły skorzystać nieodpłatnie z następujących form wsparcia:

 • kursy przygotowujące do samodzielnego mieszkania,
 • zajęcia grupowe z psychologiem/terapeutą,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • spotkania dla rodzin osób chorujących psychicznie.

Po zakończeniu tych działań, wybrani uczestnicy będą mogli zamieszkać w Wiśniówce k. Kielc w mieszkaniach wspomaganych utworzonych w ramach projektu. Mieszkania te zlokalizowane będą na terenie gm. Masłów.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1
 • wypełnione przez lekarza psychiatrę Zaświadczenie o stanie zdrowia Załącznik nr 2
 • wypełnione przez lekarza rodzinnego Zaświadczenie od lekarza rodzinnego Załącznik nr 3 o braku chorób zakaźnych lub innych chorób somatycznych, które stanowiłyby przeciwwskazanie do mieszkania grupowego

Dokumenty te są dostępne na stronie: www.kielce.caritas.pl (zakładka Projekty) lub do pobrania osobiście w siedzibie Caritas Kieleckiej, przy pl. Najświętszej Maryi Panny 1 w Kielcach.

Dodatkowo kandydat może przedłożyć dokumenty preferencyje:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • opinię psychologa lub terapeuty na temat funkcjonowania społecznego,
 • rekomendacje z ośrodków wsparcia, w których przebywał bądź przebywa aktualnie.

Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany przedłożyć (do wglądu)   posiadaną dokumentację medyczną – karty informacyjne leczenia szpitalnego. Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej przy pl. Najświętszej Maryi Panny 1 w Kielcach  w godz. 8.00. – 16.00., przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres: jkowalik-pietrzyk@caritas.pl w terminie do 15 stycznia 2019 roku.

Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela: Jolanta Kowalik – Pietrzyk. 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Zasady rekrutacji uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” prowadzonej przez Caritas Diecezji Kieleckiej, 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3.

 1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 1.12.2018 r. do 15.01.2019 r.
   
 2. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona 15.01.2019r.
   
 3. Osoby nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących. Osoby, które złożyły wniosek po okresie rekrutacji i spełniają wymogi formalne, zostaną dopisane do listy oczekujących według kolejności zgłoszeń i kwalifikowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji.
   
 4. Dokumenty wymagane od kandydatów:
  – Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1   lub do pobrania osobiście w biurze Caritas Kieleckiej
  – Zaświadczenie o stanie zdrowia Załącznik nr 2  wydane przez lekarza psychiatrę lub do pobrania osobiście w biurze Caritas Kieleckiej
  – Zaświadczenie od lekarza rodzinnego Załącznik nr 3 o braku chorób zakaźnych lub innych chorób somatycznych, które stanowiłyby przeciwwskazanie do mieszkania grupowego
  – posiadana dokumentacja medyczna – karty informacyjne leczenia szpitalnego (do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)

  Dodatkowo kandydat może przedłożyć dokumenty preferencyjne:
  – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  – opinię psychologa lub terapeuty na temat funkcjonowania społecznego,
  – rekomendacje z ośrodków wsparcia, w których przebywał bądź przebywa aktualnie.
   
 5. Sposób dostarczenia dokumentów:
  – osobiście na adres biura Caritas Diecezji Kieleckiej: pl. Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce,
  – przesłać drogą pocztową na adres jak wyżej,
  – przesłać drogą mailową na adres:  .
   
 6. Osoba do kontaktu, udzielająca szczegółów dot. procesu rekrutacji: Jolanta Kowalik – Pietrzyk, tel. 784-532-509.
   
 7. Kryterium oceny nadesłanych zgłoszeń kwalifikujące kandydata do kolejnego etapu rekrutacji:
  Spełnienie wymogów formalnych oraz kryterium medycznego: rozpoznanie choroby psychicznej oraz doświadczenie przynajmniej 2 pobytów w szpitalu psychiatrycznym.
   
 8. Skład zespołu prowadzącego rozmowę kwalifikacyjną:
  – przedstawiciel Caritas Diecezji Kieleckiej psycholog / terapeuta /opiekun mieszkania współpracujący z Caritas Diecezji Kieleckiej, posiadający doświadczenie pracy w mieszkaniach wspierających osoby chorujące psychicznie
  – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownik socjalny) z gminy, na terenie której zlokalizowane jest mieszkanie wspomagane.
   
 9. Kryterium oceny rozmowy kwalifikacyjnej:
  Rozmowa kwalifikacyjna polega na przeprowadzeniu wywiadu z kandydatami, który ma określić:
  – motywację kandydata do rozwijania i usamodzielnienia się (niezależnie od aktualnego poziomu samodzielności)
  – jego sytuację rodzinną i mieszkaniową (np. brak mieszkania, brak możliwości finansowych, środowisko rodzinne niesprzyjające zdrowieniu).

  Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza dokumentacji medycznej– kart informacyjnych leczenia szpitalnego.

  Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej może towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny, koordynator leczenia, terapeuta).
   
 10. Sposób udzielania informacji zwrotnej kandydatom zakwalifikowanym do projektu:
  Zespół kwalifikujący informuje kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego telefonicznie oraz przesyła informacje pocztą.
   
 11. Sposób udzielania informacji zwrotnej kandydatom nie zakwalifikowanym do projektu:
  Zespół kwalifikujący informuje kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego telefonicznie oraz przesyła informacje pocztą.
   
 12. Dalsze procedury związane z zakwalifikowaniem kandydatów do udziału w projekcie:

  Podpisanie uzgodnienia w formie trójstronnego kontraktu (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielem Caritas Diecezji Kieleckiej, opiekunem mieszkania wspomaganego i kandydatem zakwalifikowanym do projektu, określającego:
  – okres pobytu
  – zakres udzielanego wsparcia
  – poziom odpłatności za korzystanie z mieszkania wspomaganego.
   
 13. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości szans, w tym płci poprzez równy dostęp do uczestnictwa w projekcie uprawnionej grupy osób (polegać ona będzie na odwzorowaniu istniejących w danym obszarze proporcji płci).

Dokumenty do pobrania:

Od 1 marca 2018r. Caritas Diecezji Kieleckiej współrealizuje jako jeden z partnerów projekt pn.

„STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Lublinie,

partnerami są:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

oraz trzy organizacje pozarządowe:

Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach,
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA z siedzibą w Lublinie,
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych “Radość” z siedzibą w Dębicy.

Celem projektu   jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie  standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Opracowany standard będzie uwzględniał specyfikę zaburzenia psychicznego, aktualny stan zdrowia psychicznego po przeprowadzeniu konsultacji z lekarzem psychiatrą oraz czas po okresie hospitalizacji.

Projekt realizowany jest na terenie trzech województw:

Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. Wypracowany w ramach projektu standard zostanie wdrożony i przetestowany w min. 5 gminach, w tym w: 3 gminach na terenie województwa lubelskiego, jednej gminie na terenie województwa świętokrzyskiego i jednej gminie na terenie województwa podkarpackiego.

Wśród gminnych jednostek samorządu terytorialnego, w których realizowany będzie pilotaż wypracowanego standardu znajdą się następujące gminy

 • gmina duża miejska pow. 300tys. mieszkańców;
 • gmina miejska (miasto powiatowe) z liczbą mieszkańców pon. 100tys.:
 • gmina wiejska granicząca z miastami o dużej aktywności gospodarczej z liczbą mieszkańców pon. 15tys.;
 • gmina duża wiejska pon. 11 tys. mieszkańców;
 • gmina mała wiejska typowo rolnicza, liczba ludności pon. 5tys.

Realizację projektu zaplanowano w podziale na etapy/kamienie milowe:

I KAMIEŃ MILOWY – w ciągu 8 miesięcy od daty podpisania umowy:

 • zaproponowanie listy gmin, w których wdrażany będzie pilotaż.
 • opracowanie jednego modelowego rozwiązania/standardu w zakresie deinstytucjonalizacji usług dla osób chorych psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

II KAMIEŃ MILOWY – 35 miesięcy: wdrożenie opracowanego standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego.

III KAMIEŃ MILOWY – 5 miesięcy:

 • opracowanie rekomendacji z wdrażania modelu/ standardu;
 • konsultacje eksperckie wypracowanego modelu;
 • upowszechnienie wypracowanego standardu:
  • w formie spotkań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO w zakresie stosowania opracowanego standardu;
  • konferencje podsumowujące projekt i upowszechniające wypracowany standard;
  • upowszechnienie modelu w mediach publicznych – radio, telewizja, w tym: filmy, audycje radiowe, emisja telewizyjna.
  • wydruk i dystrybucja dokumentu pt. “Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Realizacja projektu wpłynie na:

 • poprawę jakości usług realizowanych na rzecz osób chorujących psychicznie;
 • zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług;
 • zapobieganie ponownemu umieszczeniu osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym i/lub skierowaniu do placówki opieki całodobowej;
 • zwiększenie szans na funkcjonowanie osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym,

Wysokość finansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 8.515.403,16zł.