Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Miechowie
wraz z Lokalnymi Punktami

ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów
tel:  888 897 192

prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej,

z Lokalnymi Punktami w Chrzanowie, Olkuszu i Proszowicach
realizuje Projekt współfinansowany ze Środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
od 01.01.2019 – 31.12.2021 roku

 (dofinansowanie: 2 157 797,80 zł, całkowita wartość: 2 179 604,00 zł)

 

Lokalne Punkty na terenie powiatów:

 • w powiecie chrzanowskim: ul. Mickiewicza 7, 32 – 500 Chrzanów (lokal przy parafii p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie)
 • w powiecie olkuskim: ul. Sosnowa 1, 32 – 300 Olkusz (lokal przy parafii p.w. św. Maksymiliana w Olkuszu)
 • Zespół Placówek Caritas w Proszowicach, ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, tel: 784-544-250

Adresatami Projektu mogą być wyłącznie osoby pokrzywdzone przestępstwem:
wypadek komunikacyjny, rozbój, kradzież, groźby karalne, kradzież, przemoc w rodzinie, oszustwo, handel ludźmi, inne przestępstwa.

Pomagamy osobom pokrzywdzonym przeciwko którym nie toczą się żadne postępowania karne. Osoby te nie mogą być sprawcami przestępstw.
Pomoc psychologiczna i pomoc pracownika I kontaktu udzielana jest również świadkom i osobom im najbliższym.

Pomocy z Funduszu nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa upłynął okres dłuższy niż 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np.: ( wypadek komunikacyjny podmiot może udzielić pomocy w czasie dłuższym niż 5 lat.)

Zakres pomocy, jaką oferuje ośrodek obejmuje następujące działania:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów przez mediację;
 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej(osoby pokrzywdzone);
 3. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną;
 4.  organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę I kontaktu;
 5. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 6. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 7. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzących przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 8. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 9. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 10. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 11. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw;
 12. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 13. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 14. finansowanie kosztów wyjazdu małoletniego
 15. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

 

Jeśli doświadczyłeś przemocy lub innego rodzaju przestępstwa skontaktuj się z nami telefonicznie lub przyjdź do naszego ośrodka:

Data publikacji: 15 marca 2019 r. – Kielce
Nr postępowania: K/D/3/2019
CPV: 30199750-2 – talony

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę bonów żywnościowych i towariwych
dla beneficjentów zadania “Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym
oraz udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym”
na lata 2019-2021 w Miechowie
 

Data publikacji: 26 marca 2019 r. – Kielce
Nr postępowania: K/D/3/2019
CPV: 30199750-2 – talony

INFORMACJA O WYNIKACH