BEZPŁATNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. Jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego Caritas Diecezji Kieleckiej. W Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych w ramach  rozwoju niestacjonarnych form świadczeń zdrowotnych.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano działania edukacyjne skierowane do rodzin i opiekunów pacjenta przebywającego w Dziennym Domu Opieki Medycznej, przygotowujące do kontynuacji opieki nad osobą niesamodzielną.

ddomek

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci:

Mieszkańcy Miasta Kielc i powiatu kieleckiego.

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodziny i dzieci.

Działania dedykowane są w szczególności osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całościowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

 • osoby zależne (niesamodzielne) – posiadające skierowane na realizację usług zdrowotnych,
  • osoby powyżej 65 r.ż.,
  • osoby z niepełnosprawnością – posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zajęcia warsztatowe dedykowane są w szczególności dla: 

 • osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi (niesamodzielnymi) / opiekunowie.

Z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej nie mogą skorzystać:

 • osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,
 • osoby, dla których podstawowym wskaźnikiem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie.

Kierowanie pacjentów do DDOM Caritas w Kielcach odbywa się na podstawie

 • skierowania-wg wzoru,
 • karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem przygotowanego kwestionariusza w tym skali poziomu samodzielności (skala Barthel)-wg wzoru.

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wystawia:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu – (w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym).

Skierowanie oraz skala Barthel do pobrania w sekcji "Pliki do pobrania" na końcu strony.

Czas pobytu:

 • od 30 do 120 dni,
 • 5 dni w tygodniu.

Zakres świadczeń udzielanych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej:

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),
 • opieka psychologiczna

Odpłatność za usługi?

Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest finansowany ze środków publicznych.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE I ZŁOŻYĆ SKIEROWANIE?

Osoby do kontaktu:
Małgorzata Kudła tel.: 784 531 928
Kinga Jurczak tel.: 784 563 096

Skierowanie wraz ze skalą Barthel należy złożyć:
ul. Urzędnicza 16a
25-729 Kielce

Pliki do pobrania:

KONTAKT:

Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach
ul. Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce

tel. 784 563 096

Placówka działa w systemie dziennym:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 16.00

Data publikacji: 13 lipca 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/16/2021
CPV: 33198200-6 –  papierowe waciki lub kompresy odkażające

CPV: 33198100-5 –  okłady papierowe

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę środków ochrony osobistej stosowanych w działaniach zapobiegających
rozprzestrzeniania się koronawirusa dla uczestników projektu pn. :
“DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH”

ROZEZNANIE RYNKU

ZAŁ. NR 1 – WYKAZ ZAMÓWIENIA – KOSZTORYS
ZAŁ. NR 2 – OFERTA

Data publikacji: 7 maja 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/12/2021
CPV: 33198200-6 –  papierowe waciki lub kompresy odkażające
CPV: 85319900-1 –  odzież medyczna
CPV: 33741000-6 –  produkty do pielęgnacji rąk
CPV: 33741300-9 –  środek odkażający do rąk
CPV: 33741100-7 –  środek do mycia rąk
CPV: 33631600-8 –  środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
CPV: 33198100-5 –  okłady papierowe
CPV: 19521000-4 –  produkty z polistyrenu

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę środków ochrony osobistej stosowanych w działaniach zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa
dla uczestników projektu pn. „DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W
KIELCACH”

ROZEZNANIE RYNKU

ZAŁ. NR 1 – WYKAZ ZAMÓWIENIA – KOSZTORYS
ZAŁ. NR 2 – OFERTA

Data publikacji: 22 lutego 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/4/2021
CPV: 33150000-6 –  urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
CPV: 85312500-4 –  usługi rehabilitacyjne

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do świadczenia usług rehabilitacyjnych (fizykoterapii i kinezyterapii)
dla uczestników projektu pn. „DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH”

ROZEZNANIE RYNKU

ZAŁ. NR 1 – WYKAZ SPRZĘTU – KOSZTORYS
ZAŁ. NR 2 – OFERTA

 

Data publikacji: 5 kwietnia 2019 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/3/2019
CPV: 39100000-3 – Meble (włącznie z biurowymi)

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę i montaż mebli w związku z realizacją projektu pn. “DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH”

ROZEZNANIE RYNKU

ZAŁ. NR 1 – WYKAZ MEBLI – KOSZTORYS
ZAŁ. NR 2 – OFERTA

ZAŁ. NR 3 – WZÓR UMOWY
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 17 kwietnia 2019 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/3/2019
CPV: 39100000-3 – Meble (włacznie z biurowymi)

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 5 kwietnia 2019 r. – Kielce
Nr postępowania: K/D/5/2019
CPV: 33000000-0 – Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji
w związku z realizacją projektu pn.:„Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach”

Data publikacji: 23 kwietnia 2019 r. – Kielce
Nr postępowania: K/D/5/2019
CPV: 33000000-0 – Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielegnacji ciała

INFORMACJA O WYNIKACH