Projekt “Aktywne Życie” realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE

SKIEROWANEGO DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CELEM PROJEKTU JEST

zwiększenie do końca marca 2022 r. samodzielności na poziomie określonym w całościowym IPD u 156 osób niepełnosprawnych poprzez osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

 • AKTUALNE ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 • ADRES ZAMIESZKANIA Z TERENU WOJ.: ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO
 • BRAK UCZESTNICTWA W WTZ / ZAZ LUB INNYCH PROJEKTACH FINANSOWANYCH PRZEZ PFRON

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY WSPARCIE W FORMIE:

 • Ćwiczeń ruchowych – usprawniających (indywidualnych i grupowych)
 • Terapii zajęciowej
 • Porad psychologicznych
 • Porad społeczno-prawnych
 • Treningów umiejętności życia codziennego
 • Grup wsparcia, wycieczek, wyjść na basen, do kina

PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PLACÓWKACH CARITAS:

 • ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1, tel. 41 383 14 86
 • STACJA OPIEKI  W SĘDZISZOWIE, 28-340 Sędziszów, ul. Kwiatowa 14, tel. 41 381 27 41
 • SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH, DOM DLA BEZDOMNYCH – PLACÓWKA, 28-512 Morawiany 2, tel. 41 351 10 23
 • STACJA OPIEKI CARITAS W SŁOMNIKACH, 32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 64, tel. 790 440 339
 • SCHRONISKO CARITAS W KIDOWIE, 42-436 Pilica, Kidów, ul. Szkolna 9, tel. 784 531 793
 • STACJA OPIEKI W ŚWINIARACH, 38-131 Solec Zdrój, Świniary 25, tel. 41 377 63 25
 • STACJA OPIEKI  W WIŚNIÓWCE, 26-001 Masłów, Wiśniówka 38A, tel. 882 352 411
 • ŚWIETLICA DLA SENIORÓW W STOPNICY, 26-130Stopnica, Stopnica 12B, tel. 883 316 553

Zajęcia realizowane są we wszystkie dni robocze wg harmonogramu ustalonego z kierownikiem placówki

Data publikacji: 21 stycznia 2020 r. – Kielce
Nr postępowania: K/U/1/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie audytu zewnętrznego
projektu „AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego ze środków PFRON.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU NIEZBĘDNEGO DOŚWIADCZENIA DO PROWADZENIA AUDYTU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

POTWIERDZENIE ODBIORU

BIURO PROJEKTU:

PROJEKT CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ PN. “AKTYWNE ŻYCIE” STAWIA SOBIE ZA CEL POLEPSZENIE
SPRAWNOŚCI, AKTYWNOŚCI i SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ GRUPY 156 BENEFICJENTÓW – OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH