« Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce barwnymi kwiatami i trawami »

Caritas Diecezji Kieleckiej w partnerstwie z Caritas Polska

realizuje projekt pn.:

„Ekologia integralna encykliki

Laudato Si’

w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2018 - 31.01.2022

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez praktyczne wdrożenie zasad ekologii integralnej encykliki Laudato Si’ – w trosce o wspólny dom.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Cele szczegółowe to:

 • upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii integralnej
 • aktywizacja wspólnot Caritas w Polsce i kształtowanie postaw prośrodowiskowych ich członków poprzez realizację praktycznych działań (Laudato Si’ w praktyce)
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu Społecznej Nauki Kościoła Katolickiego, zwłaszcza encykliki Laudato Si’

UCZESTNICY PROJEKTU:

Wspólnoty lokalne Caritas w Polsce: Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Zespoły Caritas, Centra Wolontariatu Caritas oraz społeczności skupione wokół nich. 

ZASIĘG PROJEKTU:

12 diecezji w Polsce.

GŁÓWNE ZADANIA:

Główne zadania projektu:

 1. Ogólnopolska kampania cross- mediowa – promująca Społeczną Naukę Kościoła Katolickiego w zakresie ekologii integralnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
 2. Stworzenie dla projektu zaplecza eksperckiego z dziedziny ekologii integralnej.
 3. Aktuizacja wspólnot Caritas Laudato Si:
  • Szkolenia i doradztwo,
  • Konkursy grantowe dla Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Zespołów Caritas, Centrów Wolontariatu Caritas oraz społeczności skupionych wokół nich,
  • Sieć Animatorów Lokalnych i Diecezjalnych Laudato Si’.

PRZYCZYNA, ZASADNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ PROJEKTU:

Nauczanie Kościoła Katolickiego w sprawie ekologii jest jasne. Fundamentalne znaczenie ma encyklika papieża Franciszka Laudato Si’ – troska o wspólny dom, poprzedzona jednak przez nauczanie Jana Pawła II wskazujące na konieczność „nawrócenia ekologicznego” oraz nauczanie Benedykta XVI. Są też listy pasterskie polskich biskupów i Konferencji Episkopatu Polski przekładające to nauczanie na narodowy i lokalny kontekst. Jednak wezwania nie są wystarczającą motywacją do zmiany postaw, jeśli nie budują narracji spójnej z lokalnie przeżywanymi problemami, a przede wszystkim z praktycznymi działaniami podejmowanymi w kontekście lokalnym. Tymczasem brakuje przełożenia zasad ekologii integralnej na wymiar praktyczny w życiu Kościoła i społeczności lokalnych w Polsce. Problemem jest także zwykły brak znajomości nauczania KK wśród ogółu wiernych.

Ekologia integralna jest ważnym obszarem działania Caritas w Europie i na świecie. Niestety w Polsce była dotąd praktycznie nieobecna w działaniach naszej organizacji. Aktywizacja naszych wspólnot lokalnych pomoże przenieść „troskę o wspólny dom” na poziom parafii, które także wciąż nie są aktywne w przeciwdziałaniu zagrożeniom ekologicznym naszego kraju.

Działania projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” pozwolą na zmianę tej sytuacji. Zamierzamy stworzyć sieć animatorów Caritas Laudato Si’ oraz pobudzić inicjatywy parafialnych i szkolnych wspólnot Caritas. Kluczowe jest rozszerzenie typowej dla Caritas troski o ludzi, tak by obejmowała ona także troskę o ich „wspólny dom”, o ich przyszłość i bezpieczeństwo.


Osoba do kontaktu:

Kamila Piotrowicz
Animator diecezjalny Caritas Laudato si’
tel. +48 532 459 246
Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Wesoła 54, 25-363 Kielce

ENCYKLIKA:

PEŁNY TEKST ENCYKLIKI

LAUDATO SI’

OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

POŚWIĘCONEJ TROSCE O WSPÓLNY DOM

GŁÓWNA STRONA PROJEKTU:

Całkowity koszt realizacji projektu: 7 576 055,00 zł
Kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Rozwoju Środowiska i Gospodarki Wodnej: 6 964 360,00 zł