Informacja na temat zachowania trwałości projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska”
- system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych”

ramach projektu osoby niesamodzielne, zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym mogły korzystać z usług opiekuńczych. Zachowując trwałość projektu, Caritas Diecezji Kieleckiej w razie zapotrzebowania utworzy 12 miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizacja powyższych usług dotyczy mieszkańców powiatu buskiego, świadczenia te wykonywane będą za odpłatnością lub w ramach dofinansowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla maksymalnej liczby 40 osób.

Przez cały okres trwania projektu, łącznie ze wszystkich form wsparcia skorzystało 45 osób.

Okres trwałości projektu wynosi 2 lata i potrwa do 31.03. 2022 roku.

Osoby chętne do skorzystania z ww. wsparcia mogą kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu: 

888 – 953 – 463.

Data publikacji: 18 października 2018 r. – Kielce
CPV: 85000000-9

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
zaprasza do składania ofert usługi rehabilitacyjne w ramach projektu „Rodzina Wspólna troska”
realizowanego w ramach RPO WŚ 2014-2020, włączenie społeczne i walka z ubóstwem.
Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie
Załącznik nr-1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr-2 – Oferta cenowa
Załącznik nr-3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr-4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr-5 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr-6 – Projekt umowy
Załącznik nr-7 – Wykaz osób