Projekt jest sfinansowany ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Edycja 2019

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
REALIZUJE
OD SIERPNIA 2019 R.
PROJEKT
WZMACNIAJĄCY SIEĆ POMOCY CARITAS

"POMÓC WIĘCEJ"

– rozwój usług wsparcia środowiskowego poprzez
podniesienie standardu i zakresu obsługi beneficjentów pomocy doraźnej
w jednostkach organizacyjnych Caritas Diecezji Kieleckiej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2019 - 30.11.2021

CELEM PROJEKTU “POMÓC WIĘCEJ” jest wzmocnienie działań środowiskowych realizowanych przez placówki wsparcia środowiskowego szczególnie Parafialne Zespoły Caritas posiadające duży zasięg oddziaływania w stosunku do najuboższej grupy mieszkańców woj. świętokrzyskiego i małopolskiego. W ten sposób Caritas Kielecka pragnie wzmocnić swoją sieć oddziaływania środowiskowego wzmacniając potencjał zespołów terenowych.

CELE PROJEKTU:

 • zwiększenie rozpoznawalności i lojalności wobec organizacji pozarządowej jaką jest Caritas Diecezji Kieleckiej poprzez prowadzone działania promocyjne zgodnie z planem promocji,
 • wzmocnienie działań środowiskowych Caritas Diecezji Kieleckiej- prowadzonych na terenie i na rzecz społeczności lokalnej, głównie działań z zakresu pomocy doraźnej, osób ubogich w środowisku,
 • zwiększenie ilości pozyskiwanej przez CDK pomocy w tym darów rzeczowych – produktów z krótkim terminem przydatności do spożycia, a także innych produktów,
 • zwiększenie dynamiki wymiany pomocy rzeczowej i dystrybuowania jej między placówkami Caritas i punktami w parafiach,
 • rozwój dostępności świadczonych usług społecznych dla osób najbardziej potrzebujących,

Cele te będą możliwe do zrealizowania dzięki zakupionemu w ramach projektu sprzętowi komputerowemu i biurowemu oraz samochodom do przewozu żywności i pomocy rzeczowej. Pomoc żywnościowa i rzeczowa dystrybuowana jest do osób biednych i najbardziej potrzebujących poprzez placówki CDK i Parafialne Zespoły Caritas.

CELE DO ZREALIZOWANIA W 2020 ROKU TO:

 • stały rozwój organizacji poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji i zarządzania działaniami sieciowymi, obsługi sprzętu i programów komputerowych,
 • podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją,
 • zwiększenie skali i jakości technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach świadczonych przez CDK,
 • zakup samochodu do przewozu darów rzeczowych.

REALIZACJA PROJEKTU WPŁYNIE NA:

 • zwiększenie potencjału instytucjonalnego poprzez budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania Caritas Diecezji Kieleckiej,
 • podniesienie komfortu i standardów pracy wolontariuszy i pracowników Caritas,
 • wzrost poziomu wiedzy z zakresu obsługi komputera wśród 90 osób,
 • podniesienie kwalifikacji personelu,
 • zwiększenie efektywności pracy pracowników i wolontariuszy a w konsekwencji pomocy beneficjentom CDK,
 • podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją,
 • zwiększenie efektywności udzielanego wsparcia,
 • lepsza dystrybucja żywności oraz darów rzeczowych, które będą lepiej i szybciej docierały do osób najbardziej potrzebujących,
 • promocja działań statutowych organizacji będzie bardziej atrakcyjna.

ZADANIA:

Zadania te będą możliwe do zrealizowania dzięki zakupionemu w ramach projektu sprzętowi komputerowemu i biurowemu oraz samochodom do przewozu żywności i pomocy rzeczowej. Pomoc żywnościowa i rzeczowa dystrybuowana jest do osób biednych i najbardziej potrzebujących poprzez placówki Caritas Diecezji Kieleckiej i Parafialne Zespoły Caritas.

DO POBRANIA: BROSZURA "POMAGAMY BLIŹNIEMU"

Udostępniona jest wersja elektroniczna broszury Caritas opublikowanej na 30-lecie Caritas Diecezji Kieleckiej, a sfinansowanej z Projektu: “POMÓC WIĘCEJ“.

“30 – lecie Caritas Diecezji Kieleckiej- spot radiowy w 2019 Radio eM Kielce
“30 – lecie Caritas Diecezji Kieleckiej- spot radiowy w 2019 Radio Kielce”

Działania projektowe w 2021 r.

 • W 2021 r. dzięki zakupionym w ramach projektu samochodom nadal prowadzone są działania pomocowe polegające na bieżącej dystrybucji żywności wśród osób biednych i najbardziej potrzebujących z terenu diecezji kieleckiej. Pomoc dostarczana jest poprzez placówki Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Parafialne Zespoły Caritas.
 • Prowadzone są również działania promocyjne zgodnie z założonym planem promocji mające na celu zwiększenie rozpoznawalności i lojalności wobec organizacji pozarządowej jaką jest Caritas Diecezji Kieleckiej,
 • Przygotowano spoty telewizyjne i radiowe promujące kampanię odpisu 1% podatku PIT emitowane w TVP 3 Kielce oraz w Radio Kielce i Radio eM Kielce,
 • Dystrybuowano ulotki, plakaty oraz broszurę „Pomagamy bliźniemu”, gdzie można znaleźć informacje na temat działań Caritas Kieleckiej w różnych obszarach pomocowych oraz adresy placówek terenowych.
 • Na bieżąco informowano o działaniach Caritas Kieleckiej na stronie internetowej: kielce.caritas.pl, w mediach społecznościowych takich jak Facebook oraz w lokalnych mediach.
 • Koordynator projektu wraz z Dyrektorem Caritas brali udział w kilku konferencjach prasowych promujących działania statutowe, inaugurujących lub kończących prowadzone kampanie i akcje takie jak: Pola Nadziei, Jałmużna Wielkopostna, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Tornister Pełen Uśmiechów, Program „Skrzydła”, Wakacyjna Akcja Caritas, możliwość odpisu 1% podatku,
 • Działania Caritas Kieleckiej promowane były również poprzez bezpłatne audycje radiowe oraz wywiady.
“Promocja działań statutowych Caritas Diecezji Kieleckiej w 2021 Radio eM Kielce”

Szkolenia kompetencyjne dla kadrowych i księgowych

W dniach od 08-26 października oraz od 05.11-02.12.2020 r. Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowała edycje szkolenia pn. „Kompetencje cyfrowe w kadrach” oraz pn. „Kompetencje cyfrowe w księgowości” które przeprowadzono w trybie mieszanym (stacjonarnym i zdalnym) dla łącznie 33 pracowników Caritas z różnych placówek pomocowych z Kielc: Biura Zarządu, Centrum Integracji Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz z Zespołu Placówek Caritas w Świniarach i Proszowicach,  Zespołu Placówek Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kielcach i we Włoszczowie, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Leczniczych w Miechowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie, Domu Pomocy Społecznej w Rudkach i Charsznicy, Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, Domu Opieki w Ratajach Słupskich oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziszowie.

Tematyka każdej z dwóch edycji 40 godzinnego szkolenia obejmowała m.in.

Tworzenie i obsługę raportów w module Analizy BI dla kadr i księgowości, analizę wybranych składników placowych, ewidencję czasu pracy, modyfikowanie raportów w GEN RAP, wysyłkę elektroniczną PIT 11, budowę schematów księgowych, rozliczanie list płac z zastosowaniem zaawansowanych schematów księgowych, wysyłkę e-deklaracji oraz e-sprawozdań.

Szkolenia były prowadzone przez trenera – p. Małgorzatę Domagałę której pomimo trudniejszej formy realizacji warsztatów komputerowych w formie mieszanej (stacjonarnej i zdalnej) udało się utrzymywać bezpośredni kontakt z uczestnikami, stworzyć również przestrzeń do zadawania pytań, wyjaśniania wszelkich wątpliwości oraz przeprowadzania ćwiczeń, które były przez niego systematycznie sprawdzane.

Każdy z uczestników na zakończenie szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wszyscy uczestnicy szkolenia podkreślają, że w dobie pandemii COVID-19 również mieszana forma przeprowadzenia szkolenia (zdalna i stacjonarne) okazała się  bardzo dobrym rozwiązaniem, a udział w szkoleniu przyczynił się do wzrostu poziomu wiedzy z zakresu obsługi programów kadrowo-płacowych oraz księgowych, ale przede wszystkim  tematyka szkolenia przyczyni się do wzrostu efektywności wykonywanej pracy zawodowej.

Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu „POMÓC WIĘCEJ” – rozwój usług wsparcia środowiskowego poprzez podniesienie standardu i zakresu obsługi beneficjentów pomocy doraźnej w jednostkach organizacyjnych Caritas Diecezji Kieleckiej a sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.


Szkolenia projektowe dla pracowników placówek pomocowych

W dniach od 13-28 lipca oraz od 06-30 października 2020 r. Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowała dwie edycje szkolenia pn. „Kompetencje cyfrowe”, które przeprowadzono zdalnie -online dla łącznie 28 pracowników Caritas z różnych placówek pomocowych z Kielc: Biura Zarządu, Centrum Interwencji Kryzysowej, Centrum Integracji Społecznej, Wolontariatu Hospicyjnego, Domowego Hospicjum, Centrum Usług Medycznych, Sklepu i Wypożyczalni oraz z Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich czy Środowiskowych Domów Samopomocy w Świniarach i Mniowie.

Tematyka każdej z dwóch edycji 40 godzinnego szkolenia obejmowała m.in.

Pojęcie chmury obliczeniowej i zasad pracy zdalnej, zaawansowana obsługa systemu operacyjnego Windows, arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu, cyberbezpieczeństwo.

Szkolenia były prowadzone przez trenera – p. Dawida Koziorowskiego, któremu pomimo trudniejszej formy realizacji warsztatów komputerowych, udało się utrzymywać bezpośredni kontakt z uczestnikami, stworzyć również przestrzeń do zadawania pytań, wyjaśniania wszelkich wątpliwości oraz przeprowadzania ćwiczeń, które były przez niego systematycznie sprawdzane.

Każdy z uczestników na zakończenie szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wszyscy uczestnicy szkolenia podkreślają, że w dobie pandemii COVID-19, zdalna  forma przeprowadzenia szkolenia okazała się  bardzo dobrym rozwiązaniem, a udział w szkoleniu przyczynił się do wzrostu poziomu wiedzy z zakresu obsługi komputera, pracy zdalnej, chmury obliczeniowej, tworzenia i obróbki grafiki, czy bezpieczeństwa w sieci, ale przede wszystkim  tematyka szkolenia przyczyni się do wzrostu efektywności wykonywanej pracy zawodowej.

Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu „POMÓC WIĘCEJ” – rozwój usług wsparcia środowiskowego poprzez podniesienie standardu i zakresu obsługi beneficjentów pomocy doraźnej w jednostkach organizacyjnych Caritas Diecezji Kieleckiej a sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.


Pracownicy Caritas szkolili się w formie zdalnej

W dniach od 12-22 maja oraz od 18-30 czerwca 2020 r. Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowała dwie edycje szkolenia pn. „E-Obywatel”, które przeprowadzono zdalnie dla łącznie 34 pracowników Caritas z różnych placówek pomocowych, m.in. z Środowiskowych Domów Samopomocy w:  Kielcach, Sędziszowie, Mniowie, Świniarach i Proszowicach, Ogniska Wychowawczego w Jędrzejowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie, Centrum Integracji Społecznej w Kielcach, Zakładu Aktywności Zawodowej, Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Biura Zarządu Caritas Kieleckiej.

Tematyka każdej z dwóch edycji 40 godzinnego szkolenia obejmowała m.in. tożsamość cyfrową, podstawy tworzenia i obróbki grafiki komputerowej, zasady działania chmury obliczeniowej, pracy zdalnej czy cyberbezpieczeństwa. Szkolenie było prowadzone przez trenera – p. Dawida Koziorowskiego, któremu pomimo trudniejszej formy realizacji warsztatów komputerowych, udało się utrzymywać bezpośredni kontakt z uczestnikami, stworzyć również przestrzeń do zadawania pytań, wyjaśniania wszelkich wątpliwości oraz przeprowadzania ćwiczeń, które były przez niego systematycznie sprawdzane.  Każdy z uczestników na zakończenie szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wszyscy uczestnicy szkolenia podkreślają, że w dobie pandemii COVID-19, zdalna  forma przeprowadzenia szkolenia okazała się  bardzo dobrym rozwiązaniem, a udział w szkoleniu przyczynił się do wzrostu poziomu wiedzy z zakresu obsługi komputera, pracy zdalnej, chmury obliczeniowej, tworzenia i obróbki grafiki, czy bezpieczeństwa w sieci. Mamy nadzieję, że  tematyka szkolenia przyczyni się do wzrostu efektywności wykonywanej pracy zawodowej.

Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu „POMÓC WIĘCEJ” – rozwój usług wsparcia środowiskowego poprzez podniesienie standardu i zakresu obsługi beneficjentów pomocy doraźnej w jednostkach organizacyjnych Caritas Diecezji Kieleckiej a sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.


Projekt jest sfinansowany ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Edycja 2019

Wysokość finansowania projektu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 to 680 000,00 zł