You are currently viewing Rusza projekt wsparcia środowiskowego w powiatach buskim i kazimierskim

Rusza projekt wsparcia środowiskowego w powiatach buskim i kazimierskim

Caritas Diecezji Kieleckiej rozpoczęła rekrutację uczestników do udziału w projekcie “Nowy Wymiar Życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” z terenów powiatu buskiego i kazimierskiego. Wsparcie otrzymają osoby przebywające na terenach wiejskich, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Oferujemy świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania uczestnika, także w mieszkaniach wspieranych i chronionych.

Celem projektu jest zwiększenie do końca 2022 roku dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych, mieszkańców obszarów wiejskich położonych na terenie gmin w powiecie buskim i kazimierskim do usług społecznych środowiskowych i opiekuńczych poprzez rozwój alternatywnych form opieki, utworzenie 20 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych, 20 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych i 16 miejsc w mieszkaniach wspieranych oraz 20 miejsc w Klubie Seniora w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

Świadczenie usług opiekuńczych zwiększy dostępność do usług społecznych dla mieszkańców z powiatu buskiego i kazimierskiego borykających się z problemami zdrowotnymi, materialnymi oraz związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Usługi opiekuńcze będą obejmować m.in. pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak: zakupy, sprzątanie, utrzymanie mieszkania w należytym porządku i czystości, przygotowanie posiłków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia itp. Dzięki wsparciu w ramach projektu pomoc uzyskają osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w miejscu zamieszkania. Wsparciem zostaną objęte w pierwszej kolejności osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.

Planowane efekty:

  • utworzenie 20 miejsc i świadczenie usług opiekuńczych, opiekuńczych specjalistycznych, asystenckich w gminach wiejskich powiatu buskiego i kazimierskiego,
  • utworzenie 16 nowych miejsc w nowotworzonych mieszkaniach wspieranych w Czyżowicach,
  • utworzenie 10 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych w Piasku Wielkim,
  • utworzenie 10 miejsc w mieszkaniach chronionych w Gorzkowie.
  • utworzynie Klubu Seniora w Czyżowicach na 20 miejsc.

Całkowita wartość projektu:  5 098 023,00 zł, w tym wkład PFRON: 417 316,98 zł

Projekt realizowany od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.