Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu „NOWY WYMIAR ŻYCIA II” jest zwiększenie do końca XII.2022 r. dostępu dla osób z niepełnosprawnościami / osób niesamodzielnych, mieszkańców obszarów wiejskich położonych na terenie gmin w powiecie buskim i kazimierskim do usług społecznych środowiskowych i opiekuńczych poprzez rozwój alternatywnych form opieki, utworzenie 20 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych, 20 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych i 16 miejsc w mieszkaniach wspieranych i 20 miejsc w Klubie seniora.

JAKI JEST OKRES REALIZACJI PROJEKTU?

Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2020 – 31.12.2022

CO JEST NASZYM CELEM?

  • 76 nowych miejsc świadczenia usług społecznych
  • 146 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych świadczeniem usług społecznych

DLA KOGO?

Naszą grupą docelową są wyłącznie osoby z niepełnosprawnością – niesamodzielne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby bezdomne, niesamodzielne, korzystające z POPŻ).

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami z woj. świętokrzyskiego z terenu gmin wiejskich powiatów buskiego, kazimierskiego, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze wiejskim.

CO ZROBIMY?

  • utworzymy 20 miejsc i świadczenie usług opiekuńczych, opiekuńczych specjalistycznych, asystenckich w gminach wiejskich powiatu buskiego i kazimierskiego,
  • utworzymy 16 nowych miejsc w nowotworzonych mieszkaniach wspieranych w Czyżowicach,
  • utworzymy 10 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych w Piasku Wielkim,
  • utworzymy 10 miejsc w nowotworzonych mieszkaniach chronionych w Gorzkowie.
  • utworzymy Klub Seniora w Czyżowicach na 20 miejsc.

JAK WYSOKIE JEST DOFINANSOWANIE?

KWOTA DOFINANSOWANIA: 5 098 023,00 zł
WKŁAD PFRON: 417 316,98 zł

JAKIE SĄ WARUNKI FORMALNE PRZYJĘCIA DO PROJEKTU?

  • zamieszkiwanie na terenach wiejskich – w/w gminy wiejskie z powiatu buskiego, kazimierskiego.
  • os. z niepełnosprawnościami (OzN) -ważne orzeczenie,
  • os. niesamodzielne, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

JAK WYGLĄDAJĄ MATERIAŁY PROMOCYJNE?

JAKIE SĄ REGULAMINY?

POWIAT BUSKI

POWIAT KAZIMIERSKI

Gminy: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica.

Gminy: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Skalbmierz

Data publikacji: 17 sierpnia 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/7/2022
CPV:

09111000-0 – Węgiel i paliwa na bazie węgla

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące dostawy węgla do placówek realizujących projekt pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych
Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Data publikacji: 18 sierpnia 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/7/2022
CPV:

09111000-0 – Węgiel i paliwa na bazie węgla

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Data publikacji:  17 marca 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/5/2022
CPV:
33158400-6 Sprzęt do terapii mechanicznej
33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii
33154000-4 Urządzenia do mechanoterapii
33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest dostawa sprzętu do rehabilitacji do Klubu Seniora prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej w Czyżowicach w ramach projektu pn. „Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych”.

 

Data publikacji:  2 maja 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/5/2022
CPV:
33158400-6 Sprzęt do terapii mechanicznej
33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii
33154000-4 Urządzenia do mechanoterapii
33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji:  7 marca 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/5/2022
CPV:

09111000-0 – węgiel i paliwa na bazie węgla

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę węgla eko-groszek o wartości opałowej min. 28Mj/kg do placówek realizujących projekt pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

 

 

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

Data publikacji:  16 marca 2022 r. – Kielce
Nr postępowania: K/D/5/2022
CPV:

09111000-0 – węgiel i paliwa na bazie węgla

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji:  23 lutego 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/3/2022
CPV:

39830000-9 – środki czyszczące

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę środków czystości w związku z realizacją projektu pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

 

ZAŁ. NR 1A – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 1B – ZESTAWIENIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

Data publikacji:  07 marca 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/3/2022
CPV:

39830000-9 – środki czyszczące

 

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji:  17 lutego 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/2/2022
CPV:

33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne
33770000-8
– materiały higieniczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę materiałów zużywalnych (środków ochronnych) na potrzeby usług opiekuńczych w związku z realizacją projektu pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

 

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KLAUZUL
ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Data publikacji:  10 marca 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/2/2022
CPV:

33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne
33770000-8
– materiały higieniczne

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji:  2 lutego 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/2/2022
CPV:

15800000-6 – różne artykuły spożywcze

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę artykułów spożywczych do terapii kulinarnej w Klubie Seniora w Czyżowicach na potrzeby realizacji projektu pn.:
„Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych.”

 

 

 

Data publikacji:  29 grudnia 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/27/2021
CPV:

33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne
33770000-8 – materiały higieniczne

ROZEZNANIE RYNKU

na zakup, dostawę i montaż mebli do placówki w Czyżowicach na potrzeby realizacji projektu pn.:
„Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych.”

Data publikacji:  17 stycznia 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/27/2021
CPV:

33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne
33770000-8 – materiały higieniczne

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji:  16 lipca 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/8/2021
CPV:

33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne
33770000-8 – materiały higieniczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zakupu materiałów zużywalnych na potrzeby usług opiekuńczych w związku z realizacją projektu pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KLAUZUL
ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA

Data publikacji:  17 sierpnia 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/8/2021
CPV:

33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne
33770000-8 – materiały higieniczne

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji:  6 lipca 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/15/2021
CPV:
30.21.31.00-6 Komputery przenośne

48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30.12.12.00-5 Urządzenia fotokopiujące

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę elektronicznego sprzętu komputerowego do placówki w Czyżowicach na potrzeby realizacji projektu pn.:„Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych.”

 

Data publikacji:  15 lipca 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/15/2021
CPV:
30.21.31.00-6 Komputery przenośne

48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30.12.12.00-5 Urządzenia fotokopiujące

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Data publikacji:  4 marca 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/4/2021
CPV:
39830000-9 – Środki czyszczące

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące dostawy środków czystości w związku z realizacją projektu pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

ZAŁ. NR 1a – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 1b – ZESTAWIENIE ŚRODKÓW
ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

 

Data publikacji:  18 marca 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/4/2021
CPV:
39830000-9 – Środki czyszczące

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji:  27 stycznia 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2021
CPV:

09111000-0 – Węgiel i paliwa na bazie węgla

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące dostawy węgla do placówek realizujących projekt pn. “NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie.

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

 

Data publikacji:  9 lutego 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2021
CPV:

09111000-0 – Węgiel i paliwa na bazie węgla

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji:  1 października 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/B/1/2020
CPV:

45000000– roboty budowlane

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku użyteczności publicznej (szkoły) wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na cele mieszkalno-usługowe tj. Klub Seniora oraz zespół mieszkań wspieranych do 16 lokali mieszkalnych. Budowa ok. 45 m odcinka drogi pożarowej w ramach realizacji projektu pn: „Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych.”

ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WYKAZ ROBÓT
ZAŁ. NR 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAŁ. NR 7a – PRZEDMIAR WYCENA ROBOTY BUDOWLANE
ZAŁ. NR 7b – PRZEDMIAR WYCENA INST. SANITARNE
ZAŁ. NR 7c -PRZEDMIAR WYCENA INST. ELEKTR.

 

Data publikacji:  25 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/15/2020
CPV:

302131006 Komputery przenośne
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
301212005 Urządzenia fotokopiujące

ROZEZNANIE RYNKU

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr RR/15/2020 w trybie rozeznania rynku na dostawę sprzętu elektronicznego do placówki w Czyżowicach na potrzeby realizacji projektu pn.: „Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych.”

 

Data publikacji:  6 października 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/15/2020
CPV:

30213100-6 Komputery przenośne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30121200-5 Urządzenia fotokopiujące

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Data publikacji:  25 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/14/2020
CPV: 15800000-6 – Różne produkty spożywcze

 

ROZEZNANIE RYNKU

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr RR/14/2020 w trybie rozeznania rynku na dostawę artykułów spożywczych do terapii kulinarnej w Klubie Seniora w Stopnicy na potrzeby realizacji projektu pn.: „Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych.”

 

Data publikacji: 4 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/18/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące dostawy węgla do placówek realizujących projekt pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KLAUZUL
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

 

Data publikacji: 16 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/18/2020

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 3 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/17/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KLAUZUL
ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA

Data publikacji: 17 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/17/2020

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 17 sierpnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/15/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KLAUZUL
ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA

Data publikacji: 3 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/15/2020

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 5 sierpnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/14/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sukcesywny zakup paliwa – oleju napędowego w związku z realizacją projektu pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAŁ. NR 3a – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 3b – WYKAZ STACJI
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KLAUZUL

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

Data publikacji: 17 sierpnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/14/2020

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 17 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/7/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sukcesywny zakup paliwa – oleju napędowego w związku z realizacją projektu pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAŁ. NR 3a – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 3b – WYKAZ STACJI
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KLAUZUL

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

Data publikacji: 5 sierpnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/7/2020

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 24 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/6/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę środków czystości w związku z realizacją projektu pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

ZAŁ. NR 1a – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 1b – ZESTAWIENIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI PROPONOWANYCH DO ZAKUPU
ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KLAUZUL

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

Data publikacji: 1 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/6/2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Data publikacji: 6 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/6/2020

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 4 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/5/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej (8+1)
do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu pn.
„NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych”
objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

ZAŁ. NR 1 – WZÓR OFERTY
ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA RODO
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY


Data publikacji: 5 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/5/2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


Data publikacji: 6 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/5/2020

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 20 maja 2020 r. – Kielce
Nr postępowania: K/D/4/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej (8+1)
do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu pn.
„NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych”
objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KLAUZUL

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

Data publikacji: 22 maja 2020 r. – Kielce
Nr postępowania: K/D/4/2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 2

Projekt „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – SYSTEM WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB NIESAMODZIELNYCH” realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej jest współfinansowany   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ 2014 -2020 na podstawie umowy RPSW.09.02.01-26-0035/19-00