You are currently viewing Podpisanie umowy partnerskiej na realizację Małopolskiego Tele-Anioła 2.0

Podpisanie umowy partnerskiej na realizację Małopolskiego Tele-Anioła 2.0

W dniu 10 kwietnia 2024 r. w Krakowie ks. Stanisław Słowik – dyrektor naczelny Caritas Diecezji Kieleckiej wraz z partnerami podpisał umowę z Województwem Małopolskim na realizację projektu Małopolski Tele-Anioł 2.0. To druga edycja projektu, który obejmuje kompleksową pomocą osoby niesamodzielne, starsze i samotne, by umożliwić im jak najdłuższe funkcjonowanie w środowisku i miejscu zamieszkania. Z ramienia Caritas Kieleckiej zadania realizował będzie Zespół Placówek Caritas w Proszowicach.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę i telemedycynę), które umożliwią tym osobom dłuższe i bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz realizacja działań w zakresie opieki wytchnieniowej.

W ramach projektu:

– zostanie utworzenie Centrum Teleopieki zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa;

–  8 tys. uczestników otrzyma bezpłatnie opaskę bezpieczeństwa z przyciskiem SOS;

– dodatkowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania otrzyma 2,5 tys. uczestników projektu;

– 300 uczestników projektu korzystających z usług teleopiekuńczych, u których zdiagnozowano chorobę układu krążenia, cukrzycę lub chorobę układu oddechowego zostanie objętych 12 miesięcznym pilotażem usług telemedycznych;

– 150 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością otrzyma wsparcie w postaci usług opieki wytchnieniowej oraz poradnictwa specjalistycznego;

– w projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych projektu.

 

Projekt skierowany jest do:

– osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu mieszkających na terenie Województwa Małopolskiego (w pierwszej kolejności do projektu włączane będą osoby z grupy preferowanej tj.: osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, korzystające z programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, zamieszkujące samotnie),

– opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, w podziale na dwutygodniowe cykle, aż do wyczerpania dostępnych miejsc. Formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej projektu: www.malopolska.pl/teleaniol. Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów. W pierwszym – formalnym – na koniec każdego cyklu będą weryfikowane formularze zgłoszeń i tworzona lista rankingowa, w drugim – pracownicy Tele-Anioła odwiedzą Kandydatów/Kandydatki w ich miejscu zamieszkania i ocenią zasadność przyznania usług projektowych.

Działanie jest realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.23 Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego, Typ D: Usługi z zakresu teleopieki.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Całkowita wartość umowy to blisko 148 mln zł, z czego Fundusze Europejskie to ponad 132 mln zł oraz środki z Budżetu Państwa prawie 15,6 mln zł. Okres realizacji projektu: 23.02.2024 r. – 30.06.2029 r.