You are currently viewing Caritas Kielecka Liderem Ekonomii Społecznej w Regionie

Caritas Kielecka Liderem Ekonomii Społecznej w Regionie

W poniedziałek 27 b.m. w Filharmonii Kieleckiej odbyła się Wielka Gala  Ekonomi Społecznej zorganizowana z inicjatywy Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach.

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne. Konkurs skierowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • instytucji biznesu,
  • podmiotów ekonomii społecznej.

z  terenu województwa  świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.

W kategorii najlepszy Podmiot Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego z rok 2020 laureatem została Caritas Diecezji Kielcekiej.

W laudacji prezentującej laureata podkreślono że Caritas Kielecka od ponad 30 lat niesie pomoc dla 30 tysięcy osób potrzebujących z różnych obszarów życia; tj. niepełnosprawnym, seniorom, przewlekle chorym, dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnościach, bezdomnym, ofiarom klęsk żywiołowych i różnym kategoriom osób potrzebujących pomocy.

Caritas Diecezji Kieleckiej prowadzi: Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej, 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej, 4 Hospicja, 7 Domów Pomocy Społecznej, 6 Środowiskowych Domów Samopomocy, 12 Zakładów Opieki Zdrowotnej, 4 Schroniska dla osób bezdomnych, Przedszkola, Żłobek, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,  wiele mieszkań chronionych i usług opiekuńczych oraz cały szereg innych inicjatyw adresowanych do osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Łącznie w 2020 roku Caritas Kielecka zatrudniała ponad 1800 osób na różne sposoby oraz była wspierana przez grupę ponad 2500 wolontariuszy.

Ten obszerny zakres działań oraz znaczące rekomendacje osób korzystających ze wsparcia Caritas Kieleckiej stały się podstawą tego prestiżowego wyróżnienia.

Ks. Dyrektor Caritas Kieleckiej – Stanisław Słowik dziękując za to wyróżnienie podziękował wszystkim pracownikom i współpracownikom Caritas, którzy tworzą to wielkie dzieło i zaprosił kolejne osoby do dalszej współpracy z Caritas.