You are currently viewing Podsumowanie półrocznej pomocy Caritas Diecezji Kieleckiej dla Ukrainy

Podsumowanie półrocznej pomocy Caritas Diecezji Kieleckiej dla Ukrainy

  1. Pomoc doraźna

Od początku wybuchu wojny na Ukrainie Caritas Diecezji Kieleckiej podjęła szeroko zakrojone działania na rzecz ofiar konfliktu. Już 25 lutego pierwsi uchodźcy znaleźli schronienie w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Dachu nad głową udzieliły też placówki Caritas w Miechowie, Czyżowicach, Proszowicach, Kielcach (Hospicjum) i Ośrodek w Kaczynie,         łącznie dla ok. 200 osób. Niezwłocznie podjęliśmy organizację transportów humanitarnych na Ukrainę z lekami, żywnością, środkami czystości, odzieżą, śpiworami itp. Zorganizowano 18 takich transportów (ok. 30 ton) m.in. do Lwowa, Tywrowa, Jaworowa, Gródka Podolskiego itp. W Kielcach i innych miejscowościach diecezji zorganizowana została pomoc doraźna dla uchodźców: rozdawano żywność, odzież, artykuły higieniczne, pościel itp. oraz świadczono pomoc prawna, psychologiczna i inną. W kwietniu uruchomiony został Punkt Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy przy ul. Wiśniowej 6. Do końca sierpnia br. zostało tam zarejestrowanych 1920 osób (dziennie wsparcie otrzymuje ok. 100 osób). Caritas podjęła też funkcję koordynującą działania pomocowe dla Ukrainy na terenie diecezji świadczone także przez parafie i zgromadzenia zakonne.Szeroka skala pomocy dla Ukrainy możliwa była dzięki środkom finansowym zebranym podczas zbiórek w parafiach, darowiznom od firm i osób indywidualnych oraz darom rzeczowym otrzymanym od wielu osób i instytucji. Łącznie dotychczas Caritas Kielecka pozyskała nieco ponad 2 mln zł na pomoc dla Ukrainy.

  1. Akcja „Paczka dla Ukrainy” i inna pomoc rzeczowa

Ideą programu jest przygotowanie paczek o określonej wielkości i zawartości (produkty spożywcze z długim terminem ważności, środki higieniczne i czystości) przez grupy parafialne, rodziny, osoby indywidualne i przekazanie ich poprzez Caritas na Ukrainę. Tam trafiają do rodzin wymagających wsparcia. W diecezji kieleckiej zebrano dotychczas ok. 1350 takich paczek o łącznej wadze 24,5 t. Z tego na Ukrainę przekazano już ponad 1000 paczek (ok. 19 t). Darczyńcy przekazywali też dary rzeczowe w różnej innej formie (w mniejszych i większych partiach) pochodzące ze zbiórek parafialnych, w supermarketach, szkołach, zakładach pracy. Produkty przekazano uchodźcom na terenie Kielc i pobliskich miejscowości oraz w transportach humanitarnych na Ukrainę. Darów rzeczowych zebrano łącznie ok. 38 ton (bez „Paczka dla Ukrainy”).

  1. Działania integracyjne

Od marca do końca czerwca realizowaliśmy projekt pn. “Koordynacja, organizacja i udzielenie wsparcia adaptacyjnego grupie ok. 450 uchodźców z obszaru Ukrainy dotkniętego skutkami działań wojennych” (finansowany przez Kancelarię Premiera RP). Zadanie skierowane było do grupy uchodźców z terenu Ukrainy. Wśród beneficjentów znajdowały się głównie kobiety z dziećmi, znaczna większość nie posiadała znajomości języka polskiego, ani wiedzy jak odnaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości. Ich stan psychiczny i emocjonalny, świadomość utraty dorobku życia, który pozostawili w ojczyźnie, wymagał podjęcia pilnego wsparcia terapeutycznego. Działania projektowe objęły doradztwo prawne i zawodowe, porady psychologiczne i szkolenia językowe (jęz. polski). Zrealizowano też cztery certyfikowane szkolenia zawodowe, w tym kurs kroju i szycia, asystenta osoby niepełnosprawnej, kurs obsługi kasy fiskalnej. Poprzez udział w projekcie uchodźcy poprawili swoją sytuację osobistą, formalno-prawną, społeczną i zawodową, uzyskując tym samym kompleksowe wsparcie do samodzielnego funkcjonowania w nowych warunkach. Część uczestników kursów zawodowych szybko podjęła zatrudnienie.

  1. Wsparcie dla uchodźców z niepełnosprawnościami

Caritas Diecezji Kieleckiej od 15 kwietnia 2022 realizuje program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” w ramach którego osoby niepełnosprawne oraz osoby im towarzyszące mogą otrzymać wsparcie w postaci zapewnienia miejsca pobytu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością w jednej z placówek Caritas (hospicjum, zakład opiekuńczo -leczniczy, dom pomocy społecznej itp.), wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, dostępu do środków higieny osobistej, leków, pomocy psychologiczna indywidualnej i grupowej, usług tłumacza języka ukraińskiego lub rosyjskiego i terapii zajęciowej . Dotychczas w ramach programu objęto szerokim wsparciem 17 osób niepełnosprawnych oraz 7 opiekunów tj. łącznie 24 osoby. Projekt finansowany jest ze środków PFRON, realizacja projektu trwa do 31.12.2022 r.

  1. Mieszkania readaptacyjne

Po okresie przebywania w domach prywatnych, hotelach, schroniskach itp. ważnym wyzwaniem w osiągnięciu stabilizacji życiowej dla uchodźców z Ukrainy jest dostęp do samodzielnego, niezależnego mieszkania. Caritas podjęła się przygotowania mieszkań z własnych lub użyczonych zasobów, by stworzyć możliwość zamieszkania. Przystosowane zostały mieszkania (pokoje, łazienka, kuchnia) w Kielcach, Piekoszowie, Gorzkowie, Czyżowicach, Miechowie i Włoszczowie – łącznie 27 lokali mieszkalnych (od 2 do 6 osób każdy). Utrzymanie w pierwszym okresie finansuje Caritas, z czasem zakłada się partycypację w kosztach przez mieszkańców po uzyskaniu przez nich stabilności finansowej. Aktualnie już kilka z tych osób pracuje i istotne jest dla nich posiadanie niedrogiego, stabilnego mieszkania.

  1. Nowe projekty Caritas na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy

Od sierpnia br. realizowany jest projekt integracji uchodźców ze społecznością lokalną– projekt we współpracy Caritas Polska i Caritas Internationalis oznaczony symbolem EA-18. Projekt zakłada wsparcie psychologiczne i prawne, pomoc asystenta rodziny, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego, a nawet okresową opiekę nad dziećmi na czas korzystania z poradnictwa i załatwiania spraw urzędowych. Caritas przewiduje także dalsze organizowanie kursów zawodowych i doskonalących dla ułatwienia uzyskania zatrudnienia przez uchodźców. Caritas Kielecka podjęła już współpracę z Gminą Miechów w celu przejęcia zlikwidowanjej szkoły w Parkoszowicach i przystosowania jej na mieszkania dla uchodźców. W budynku dawnej szkoły podstawowej przewiduje się utworzenie 6 mieszkań dla ok. 20 osób. Również inne gminy oferują zagospodarowanie opuszczonych budynków szkolnych. Istotne jest pozyskanie środków na przebudowę i przystosowanie na mieszkania oraz stabilność finansowania wspierania uchodźców w tej formie.