CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

zaprasza do udziału w projekcie:

„LEPSZY START W ŚWIETLICACH CARITAS”

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST

zwiększenie dostępności do usług społecznych i podniesienie ich jakości poprzez profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności sieci placówek wsparcia dziennego Caritas dla grupy 170 dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat (102 DZ/68 CHŁ) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 30 rodziców (23K/7M) w procesie wychowania.

PROJEKT OBEJMUJE 4 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
– warsztaty profilaktyczne, edukacyjne, hobbystyczne oraz konsultacje indywidualne, warsztaty edukacji obywatelskiej

DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW
– wsparcie pedagoga / psychologa, warsztaty hobbystyczne oraz wycieczki

W RAMACH PROJEKTU

 

  • realizowany jest program kompleksowego bezpłatnego wsparcia poprzez realizację warsztatów rozwijających 8 kompetencji kluczowych tj.: rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie wielojęzyczności, rozwijania kompetencji matematycznych, nauk przyrodniczych, cyfrowych, osobistych, społecznych oraz w zakresie umiejętności uczelnia się, w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej.
  • Warsztaty profilaktyczne, zajęcia hobbystyczne, edukacyjne, warsztaty kulturalno-naukowe w terenie W ramach zajęć edukacyjnych dzieci otrzymają wsparcie w postaci warsztatów i konsultacji z historii, matematyki, języka angielskiego i informatyki.
  • Placówki doposażone zostaną w sprzęt komputerowy, audiowizualny, pomoce dydaktyczne. Uczestnicy projektu w ramach prowadzonych działań otrzymają natomiast pomoce dydaktyczne oraz drobny poczęstunek.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

1 341 048,00 zł

w tym przyznane dofinansowanie 1 229 048,00 zł ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast własny beneficjenta to 112 000,00 zł.

PLACÓWKI

Zapraszamy dzieci i rodziców z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w zajęciach projektowych w wymienionych placówkach:

ŚWIETLICA “POD ANIOŁEM

25-624 Kielce, ul. Mieszka I 48

ŚWIETLICA “U JÓZEFA”

25-545 Kielce, ul. Turystyczna 3

ŚWIETLICA W CHMIELNIKU

26-020 Chmielnik, Plac Kościelny 7

OGNISKO WYCHOWAWCZE W JĘDRZEJOWIE

28-300 Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 3

ŚWIETLICA W ŚLADKOWIE DUŻYM

26-020 Chmielnik,  Śladków Duży 16

Wszystkie działania projektowe realizowane będą w oparciu o zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę zrównoważonego rozwoju.

Data publikacji: 18 maja 2022 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/7/2022

CPV:
80000000-4  – usługi edukacyjne i szkoleniowe

ROZEZNANIE RYNKU

na przeprowadzenie warsztatów hobbystycznych dla dzieci i młodzieży
w ramach projektu “LEPSZY START W ŚWIETLICACH CARITAS”.

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 – WZÓR OFERTY

Data publikacji: 13 września 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/20/2021

CPV:
85121270-6  – usługi psychiatryczne lub psychologiczne
85312320-8  – usługi doradztwa

 

ROZEZNANIE RYNKU

na prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz konsultacji indywidualnych
dla wychowanków świetlic oraz rodziców  prowadzonych przez psychologa/pedagoga.

 

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 – WZÓR OFERTY

Data publikacji: 10 września 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: K/U/5/2021
Kody CPV:
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80100000-5 – Usługi szkolnictwa podstawowego
80200000-6 – Usługi szkolnictwa średniego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawców (podmioty i osoby fizyczne) na przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu
pn. „LEPSZY START W ŚWIETLICACH CARITAS” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,
Podziałanie 9.2.3. Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.03.-26-0127/19-00
indywidualnych z wybranych przedmiotów dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z zakresu:
Zadanie 1: matematyka/informatyka – Świetlica Środowiskowa w Chmielniku

 

Data publikacji: 11 maja 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: K/D/7/2021

Kody CPV:
32321000-9 – Telewizyjny sprzęt projekcyjny
32322000-6 – Urządzenia multimedialne
32322000-6 – Pomoce dydaktyczne

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/D/7/2021

dotyczące wyboru Wykonawcy (podmioty i osoby fizyczne) na dostawę, montaż, instalację oprogramowania, uruchomienie 9-ciu sztuk podłogi interaktywnej we wskazanych lokalizacjach oraz przeszkolenie z obsługi sprzętu pracowników świetlic środowiskowych w ramach projektów pn. “Bezpieczne wzrastanie w wiejskich świetlicach Caritas” i “Lepszy start”.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 – Formularz oferty
ZAŁ. NR 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
ZAŁ. NR 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
ZAŁ. NR 4 – Klauzula informacyjna
ZAŁ. NR 5 – Oświadczenie dotyczące spełnienia klauzul społecznych
ZAŁ. NR 6 – Wzór umowy
ZAŁ. NR 7 – Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia

Zapytanie ofertowe dostępne jest również na BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Data publikacji: 18 maja 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: K/D/7/2021

Kody CPV:
32321000-9 – Telewizyjny sprzęt projekcyjny
32322000-6 – Urządzenia multimedialne
32322000-6 – Pomoce dydaktyczne

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Data publikacji: 15 marca 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/11/2021

CPV: 85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne
CPV: 85312320-8   usługi doradztwa

ROZEZNANIE RYNKU

na  prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz konsultacji indywidualnych dla rodziców przez psychologa/pedagoga

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 – WZÓR OFERTY

Data publikacji: 15 marca 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/9/2021
CPV: 80000000 – 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

ROZEZNANIE RYNKU

na  prowadzenie warsztatów hobbystycznych teatralnych, tanecznych, muzycznych dla dzieci
i młodzieży  w ramach projektu pn.”
LEPSZY START W ŚWIETLICACH CARITAS”

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 – WZÓR OFERTY

Data publikacji: 22 października 2020 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/17/2020
CPV: 85121270-6 – usługi psychiatryczne i psychologiczne
CPV: 85312320-8 – usługi doradztwa

ROZEZNANIE RYNKU

na prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
oraz konsultacji indywidualnych dla wychowanków świetlic oraz rodziców
prowadzonych przez psychologa/pedagogaw ramach projektu pn.:
“LEPSZY START W  ŚWIETLICACH CARITAS”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE O PRZEDSTAWIENIE OFERTY CENOWEJ
ZAŁ. NR 1 – WZÓR OFERTY

Data publikacji: 28 października 2020 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/17/2020
CPV: 85121270-6 – usługi psychiatryczne i psychologiczne
CPV: 85312320-8 – usługi doradztwa

 

INFORMACJA O WYNIKACH

BIURO PROJEKTU:

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt pn. „LEPSZY START W ŚWIETLICACH CARITAS” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020,
      Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,
     Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,
Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
a realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej