CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

rozpoczęła realizację przedsięwzięcia, które będzie znaczącym krokiem w kierunku usprawnienia i unowocześnienia opieki nad pacjentami w  placówkach Caritas na terenie całego województwa.

W dniu 26 czerwca br. Caritas Kielecka podpisała z Województwem Świętokrzyskim umowę o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektu pn.:

„Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej
oraz rozwój elektronicznych usług publicznych
dla sprawnej obsługi pacjentów
w jednostkach organizacyjnych
Caritas Diecezji Kieleckiej
na terenie województwa świętokrzyskiego”.

CEL BEZPOŚREDNI

CELEM BEZPOŚREDNIM projektu jest zwiększenie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych w sektorze zdrowia.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Realizacji celu głównego służyć będzie osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

1. Ustandaryzowanie i przyspieszenie przepływu informacji w placówce.

2. Ustandaryzowanie dokumentacji medycznej w placówce.

3. Automatyzacja analiz statystycznych, w szczególności wyliczania jednostkowych kosztów leczenia.

4. Możliwość rezerwacji wizyt za pomocą Internetu i urządzeń mobilnych (e-rejestracja).

5. Poprawa dostępności i usług dla osób niepełnosprawnych poprzez możliwość zapisywania się na wizytę za pomocą Internetu.

6. Podniesienie jakości i obniżenie kosztów usług publicznych.

8. Zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa sieci i danych dla świadczonych e-usług.

9. Poprawę dostępności usług dla osób niepełnosprawnych wyniku zastosowania rozwiązań standardu WCAG 2.0.

10. Zoptymalizowanie procesów informatycznych.

11. Likwidacja barier rozwojowych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.

12. Skrócenie czasu oczekiwania na wizytę.

13. Umożliwienie dostępu przez Internet do dokumentacji medycznej pacjenta.

14. Umożliwienie dostępu do wykonanych wyników badań diagnostycznych.

15. Udostępnienie planu zajęć rehabilitacyjnych i innych procedur dla pacjenta przez Internet i aplikację mobilną.

16. Usprawnienie rozliczania z NFZ oraz kontrahentami zewnętrznymi.

17. Usprawnienie podziału pracy w poradniach.

18. Wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej, w tym osób niepełnosprawnych.

19. Usprawnienie pracy personelu oraz ułatwienie dostępu pacjentom poprzez uruchomienie e-usług na platformy mobilne.

20. Podniesienie poziomu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru oddziaływania projektu.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez wdrożenie w 13 placówkach Caritas
zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego
elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej
oraz dostosowanie systemów informatycznych do wymagań platformy P1 oraz P2.

WDROŻONE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE E-USŁUGI:

1. e-Rejestracja www (4 poziom dojrzałości) – Pacjent uzyskuje możliwość umówienia wizyty lekarskiej za pomocą terminarza lekarza udostępnionego na platformie e-usług.

2. e-Rejestracja mobilna (4 poziom dojrzałości) – Aplikacja dostępna na smartfony pozwalająca na interakcję z użytkownikiem w zakresie umówienia, zmiany lub anulowania terminu wizyty, otrzymywania SMS ze statusami umówionej wizyty, otrzymywania informacji o lokalizacji gabinetu na terenie jednostki.

3. e-Dokumentacja medyczna (4 poziom dojrzałości) – Interakcja z użytkownikiem w zakresie możliwości wyszukania przez pacjenta a następnie wyświetlenia podpisanych elektronicznie przez lekarza dokumentów HZiCh (ambulatorium) oraz HCh (szpital), pobrania oraz ewentualnego wydrukowania dokumentacji medycznej.

4. Indywidualne konto zdrowotne (4 poziom dojrzałości) – Indywidualne Konto Zdrowotne pozwala na kompleksowe gromadzenie informacji o zdrowiu w jednym miejscu i dostępie do nich on-line

5. Profilaktyczne Programy Zdrowotne (5 poziom dojrzałości)  – Interaktywne programy zdrowotne dostępne w ramach platformy e-usług pozwalają w sposób ciągły monitorować stan zdrowia pacjenta.

6. e-Recepta (4 poziom dojrzałości) –Interakcja z użytkownikiem w zakresie wyświetlenia listy leków przepisanych pacjentowi na receptę, umożliwienia zaznaczenia leków z listy, na które pacjent chce otrzymać kolejne recepty, wyświetlenia listy oczekiwanych przez pacjenta ordynacji lekarzowi, zatwierdzenia lub odrzucenia wybranych pozycji przez lekarza, wystawienia recept i automatycznego wysłania do pacjenta informacji SMS lub e-mail o receptach do odbioru.

7. Kontrola interakcji leków (5 poziom dojrzałości) Rozwiązanie pozwalające na wykonanie analizy interakcji pomiędzy lekami zażywanymi przez pacjenta.

8. Kontrola uczuleń (5 poziom dojrzałości) – Usługa jest dostępna w ramach Indywidualnego Konta Zdrowotnego i pozwala na automatyczną kontrolę uczuleń na leki przepisywane przez lekarza
lub wykupywane w aptece.

9. Weryfikacja interakcji lek-żywność (5 poziom dojrzałości) – W ramach usługi pacjent otrzymuje informacje, jakich napojów i składników pokarmowych powinien unikać przyjmując określone leki.

10. Wyniki badań on-line (4 poziom dojrzałości) – Pacjent ma możliwość sprawdzenia on-line informacji o wynikach badań laboratoryjnych.

11. Leki on-line (4 poziom dojrzałości) – Rozwiązanie pozwala na sprawdzanie on-line dostępności leków w aptekach współpracujących w ramach platformy e-usług, poznanie ceny leków (jeśli apteka udostępnia) oraz przesłanie on-line zamówienia do apteki.

12. e-Kontynuacja Leczenia-Leki (4 poziom dojrzałości) –pacjent ma możliwość złożyć zamówienie na leki po zalogowaniu.

13. e-Wizyta (4 poziom dojrzałości) –  Zgłaszanie problemów i zapytań lekarzowi przez e-maila.

Wartość projektu ogółem to 3.173.057,41 PLN, z czego wkład ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 2.697.098,79 PLN.
Zakończenie wdrażania projektu oraz szkolenia personelu jest planowane na koniec listopad 2020r.