Projekt „Pomóż pomagać – fundraising hospicyjny” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności
w ramach Programu NOWEFIO – konkurs NOWEFIO 2021

Caritas Diecezji Kieleckiej od czerwca 2021 realizuje projekt:

"POMÓŻ POMAGAĆ - FUNDRAISING HOSPICYJNY"

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.06.2021 r. do 30.11.2023 r.

CELE PROJEKTU:

  • Promowanie idei hospicyjnej i działalności Caritas jako całości w tym zakresie. Wysiłki Caritas gwarantują najciężej chorym warunki bytowe, opiekę medyczną, wsparcie duchowe i dbałość o piękno ostatniego okresu życia na bardzo wysokim poziomie, który chcemy utrzymać i rozwijać, ale nie jest to możliwe bez pomocy darczyńców.
  • Stworzenie modelu fundraisingu hospicyjnego. W tym modelu najistotniejsze są nie tyle same innowacyjne rozwiązania technologiczne, co sprawne i powszechne formy komunikacji i budowania trwałych więzi z darczyńcami i przyjaciółmi hospicjów.
  • Popularyzowanie wolontariatu hospicyjnego, bez którego nie jest w pełni możliwe ani zadbanie o jakość życia pacjentów, ani efektywne gromadzenie środków na ich funkcjonowanie.
  • Zacieśnienie współpracy między hospicjami Caritas i wypracowanie jednolitych standardów
    w zakresie fundraisingu hospicyjnego i współpracy z Darczyńcami.

PRZEWIDZIANE DZIAŁANIA:

1.  Zaprojektowanie i wdrożenie portalu internetowego do zbiórek na konkretne potrzeby hospicjów Caritas, które przystąpią do projektu.

2.  Kampania promocyjna wykorzystująca różnorodne narzędzia komunikacji, tworząca klimat społecznej akceptacji i uznania dla ruchu hospicyjnego Caritas, oraz chęci wspierania materialnego i wolontaryjnego poszczególnych hospicjów. Działania komunikacyjne będą najpierw prowadzone regionalnie, a w drugim etapie projektu w skali ogólnopolskiej.

3.  Warsztaty i spotkania edukacyjne, promujące aktywny wolontariat, ze szczególnym naciskiem na wolontariat specjalistyczny.

4.  Wizyty studyjne i dzielenie się najlepszymi praktykami w ramach współpracy międzyhospicyjnej.

KONTAKT:

Biuro Projektu – Diecezjalne Centrum Wolontariatu – tel.  532 757 749

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Projekt „Pomóż pomagać – fundraising hospicyjny” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności
w ramach Programu NOWEFIO – konkurs NOWEFIO 2021