CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

od 01.01.2020 roku realizuje projekt pn. 

„BEZPIECZNE WZRASTANIE
W WIEJSKICH ŚWIETLICACH CARITAS”

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST

zwiększenie dostępności do usług społecznych i podniesienie ich jakości poprzez profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności sieci placówek wsparcia dziennego Caritas dla grupy 84 dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat (50 DZ/34 CHŁ) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 12 rodziców (9K/3M) w procesie wychowania.

OKRES REALIZACJI

styczeń 2020 – czerwiec 2022

PROJEKT OBEJMUJE 4 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
– warsztaty profilaktyczne, edukacyjne, hobbystyczne oraz konsultacje indywidualne, warsztaty edukacji obywatelskiej

DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW
– wsparcie pedagoga / psychologa, warsztaty hobbystyczne oraz wycieczki

W RAMACH PROJEKTU

 

  • realizowany jest program kompleksowego bezpłatnego wsparcia poprzez realizację warsztatów rozwijających 8 kompetencji kluczowych tj.: rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie wielojęzyczności, rozwijania kompetencji matematycznych, nauk przyrodniczych, cyfrowych, osobistych, społecznych oraz w zakresie umiejętności uczelnia się, w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej.
  • Warsztaty profilaktyczne, zajęcia hobbystyczne, edukacyjne, warsztaty kulturalno-naukowe w terenie W ramach zajęć edukacyjnych dzieci otrzymają wsparcie w postaci warsztatów i konsultacji z historii, matematyki, języka angielskiego i informatyki.
  • Placówki doposażone zostaną w sprzęt komputerowy, audiowizualny, pomoce dydaktyczne. Uczestnicy projektu w ramach prowadzonych działań otrzymają natomiast pomoce dydaktyczne oraz drobny poczęstunek.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

868 700,00 zł

w tym przyznane dofinansowanie 799 100,00 zł ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast własny beneficjenta to 69 600,00 zł.

PLACÓWKI

Zapraszamy dzieci i rodziców z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w zajęciach projektowych w wymienionych placówkach:

POWIAT KIELECKI: 

– Świetlica Środowiskowa w Mniowie, ul. Gajowa 3

POWIAT KAZIMIERSKI:

– Świetlica Socjoterapeutyczna w Cudzynowicach, Cudzynowice 97, gm. Kazimierza Wielka

POWIAT JĘDRZEJOWSKI:

– Świetlica Środowiskowa w Ślęcinie, Ślęcin 32, gm. Nagłowice

– Świetlica Środowiskowa w Desznie, Deszno 39, gm. Nagłowice

Wszystkie działania projektowe realizowane będą w oparciu o zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę zrównoważonego rozwoju.

Data publikacji: 16 września 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/8/2022

Kody CPV:
80000000-4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80100000-5  Usługi szkolnictwa podstawowego
80200000-6  Usługi szkolnictwa średniego

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawców (osoby fizyczne, osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) na przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. „ BEZPIECZNE WZRASTANIE W WIEJSKICH ŚWIETLICACH CARITAS” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałanie 9.2.3. Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.03.-26-0103/19-00 I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – WARTSZATY I KONSULTACJE Z GEOGRAFII – ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W DESZNIE

 
 

Data publikacji: 15 lipca 2022 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/10/2022

Kod CPV: 80000000-4  – usługi edukacyjne i szkoleniowe

ROZEZNANIE RYNKU

na prowadzenie warsztatów hobbystycznych sportowych prowadzonych przez specjalistów/trenerów w ramach projektu pn.:
”BEZPIECZNE WZRASTANIE W WIEJSKICH  ŚWIETLICACH  CARITAS”.

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 – WZÓR OFERTY

Data publikacji: 18 maja 2022 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/6/2022

Kod CPV: 80000000-4  – usługi edukacyjne i szkoleniowe

ROZEZNANIE RYNKU

na przeprowadzenie warsztatów hobbystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu
”BEZPIECZNE WZRASTANIE W WIEJSKICH  ŚWIETLICACH  CARITAS”.

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 – WZÓR OFERTY

Data publikacji: 15 września 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/22a/2021

Kody CPV:
85121270-6  – usługi psychiatryczne lub psychologiczne
85312320-8  – usługi doradztwa

ROZEZNANIE RYNKU

na prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
oraz konsultacji indywidualnych dla wychowanków świetlic oraz rodziców prowadzonych przez psychologa/pedagoga
w ramach projektu pn.:
”BEZPIECZNE WZRASTANIE W WIEJSKICH  ŚWIETLICACH  CARITAS”.

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 – WZÓR OFERTY

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 6 września 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: K/U/4/2021

Kody CPV:
80000000-4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80100000-5  Usługi szkolnictwa podstawowego
80200000-6  Usługi szkolnictwa średniego

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawców (podmioty i osoby fizyczne) na przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. „BEZPIECZNE WZRASTANIE W WIEJSKICH ŚWIETLICACH CARITAS” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałanie 9.2.3. Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych na podstawie wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.03.-26-0103/19-00 Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych i konsultacji indywidualnych z wybranych przedmiotów dla dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat z zakresu: CZĘŚC 1: matematyka/informatyka – Deszno

 
 

Data publikacji: 7 czerwca 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/12/2021/T

Kod CPV: 6014000-1 – nieregularny transport osób

ROZEZNANIE RYNKU

na realizację usługi transportowej dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pn.
”BEZPIECZNE WZRASTANIE W WIEJSKICH  ŚWIETLICACH  CARITAS”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 – WZÓR OFERTY

Data publikacji: 15 czerwca 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/12/2021/T

Kod CPV: 6014000-1 – nieregularny transport osób

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 11 maja 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: K/D/7/2021

Kody CPV:
32321000-9 – Telewizyjny sprzęt projekcyjny
32322000-6 – Urządzenia multimedialne
32322000-6 – Pomoce dydaktyczne

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/D/7/2021

dotyczące wyboru Wykonawcy (podmioty i osoby fizyczne) na dostawę, montaż, instalację oprogramowania, uruchomienie 9-ciu sztuk podłogi interaktywnej we wskazanych lokalizacjach oraz przeszkolenie z obsługi sprzętu pracowników świetlic środowiskowych w ramach projektów pn. “Bezpieczne wzrastanie w wiejskich świetlicach Caritas” i “Lepszy start”.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 – Formularz oferty
ZAŁ. NR 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
ZAŁ. NR 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
ZAŁ. NR 4 – Klauzula informacyjna
ZAŁ. NR 5 – Oświadczenie dotyczące spełnienia klauzul społecznych
ZAŁ. NR 6 – Wzór umowy
ZAŁ. NR 7 – Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia

Zapytanie ofertowe dostępne jest również na BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Data publikacji: 18 maja 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: K/D/7/2021

Kody CPV:
32321000-9 – Telewizyjny sprzęt projekcyjny
32322000-6 – Urządzenia multimedialne
32322000-6 – Pomoce dydaktyczne

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Data publikacji: 15 marca 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/10/2021

CPV: 85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne
CPV: 85312320-8  – usługi doradztwa

 

ROZEZNANIE RYNKU

na  prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz konsultacji indywidualnych dla rodziców przez psychologa/pedagoga

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 – WZÓR OFERTY

Data publikacji: 15 marca 2021 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/8/2021

CPV:80000000 – 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

ROZEZNANIE RYNKU

na  prowadzenie warsztatów hobbystycznych – plastycznych i tanecznych  dla dzieci i młodzieży

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 – WZÓR OFERTY

Data publikacji: 29 maja 2020 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/7/2020
CPV: 85121270-6 – usługi psychiatryczne i psychologiczne
CPV: 85312320-8 – usługi doradztwa

ROZEZNANIE RYNKU

na prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
oraz konsultacji indywidualnych dla wychowanków świetlic oraz rodziców
prowadzonych przez psychologa/pedagogaw ramach projektu pn.:
“BEZPIECZNE WZRASTANIE W WIEJSKICH ŚWIETLICACH CARITAS”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE O PRZEDSTAWIENIE OFERTY CENOWEJ
ZAŁ. NR 1 – WZÓR OFERTY

Data publikacji: 8 czerwca 2020 r. – Kielce
Nr postępowania: RR/7/2020
CPV: 85121270-6 – usługi psychiatryczne i psychologiczne
CPV: 85312320-8 – usługi doradztwa

INFORMACJA O WYNIKACH

 

BIURO PROJEKTU:

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt pn. „BEZPIECZNE WZRASTANIE W WIEJSKICH ŚWIETLICACH CARITAS” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020,
      Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,
     Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,
Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
a realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej