Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie, jako part­ner Depar­ta­mentu Pomocy i Inte­gracji Społecznej,
Min­is­terstwa Rodziny Pracy i Poli­tyki Społecznej real­izuje pro­jekt pn.:

Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji

– wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego
w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Oś pri­o­ry­te­towa II: Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji POWER (WND-POWR.02.05.00–00-0114/17)

Celem pro­jektu jest wprowadze­nie w obszarze rein­te­gracji społecznej i zawodowej nowego pro­filu usług rein­te­gra­cyjnych opar­tych na wielosek­torowym współdzi­ała­niu różnych insty­tucji, pod­miotów i orga­ni­za­cji pozarzą­dowych zmierza­ją­cych do rozsz­erzenia zakresu tem­aty­cznego zajęć w cen­trach i klubach inte­gracji społecznej, obe­j­mu­ją­cych także obszar edukacji, kul­tury, pro­fi­lak­tyki zdrowot­nej oraz sportu i rekreacji. Real­iza­cja pro­jektu będzie odby­wała się w ścisłej współpracy z wybranymi Region­al­nymi Ośrod­kami Poli­tyki Społecznej, pod­mio­tami zatrud­nienia soc­jal­nego i ich reprezen­tac­jami, orga­ni­za­c­jami pozarzą­dowymi, a także insty­tuc­jami pomocy społecznej oraz rynku pracy.

W ramach dzi­ałań pro­jek­towych przewiduje się opra­cow­anie mod­elu Kra­jowej Sieci Rein­te­gracji (KSR), utworze­nie Ośrodka Sek­torowej Ani­macji Rein­te­gracji (OSAR), prowadze­nie dzi­ałań zmierza­ją­cych do opra­cow­a­nia pro­gramu eduka­cyjnego dla przyszłych ani­ma­torów nowych pod­miotów zatrud­nienia soc­jal­nego – Zespołów Region­al­nej Ani­macji Rein­te­gracji (ZRAR) celem utworzenia nowych klubów inte­gracji społecznej o nowym pro­filu usług a także koń­cowe opra­cow­anie rekomen­dacji sys­te­mowych i leg­is­la­cyjnych.

Te dzi­ała­nia zostaną poprzed­zone pra­cami analityczno-diagnostycznymi, które poz­wolą udzielić odpowiedzi na pytanie o aktu­alny stan gotowości do współpracy insty­tucjon­al­nej na rzecz usług rein­te­gra­cyjnych w środowiskach lokalnych, w szczegól­ności gotowości do współpracy z pod­mio­tami zatrud­nienia soc­jal­nego, wykracza­jącej poza doty­chcza­sowy układ insty­tucjon­alny (pomoc społeczna pub­liczne służby zatrud­nienia, przed­siębiorcy lokalni).

Ter­min real­iza­cji pro­jektu: 2018–2019