Data publikacji: 18 października 2018 r. - Kielce

CPV: 85000000-9

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
zaprasza do składania ofert usługi rehabilitacyjne w ramach projektu „Rodzina Wspólna troska”
realizowanego w ramach RPO WŚ 2014-2020, włączenie społeczne i walka z ubóstwem.
Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamówienie
Załącznik nr-1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr-2 - Oferta cenowa

Załącznik nr-3 - Oswiadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr-4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr-5 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr-6 - Projekt umowy

Załącznik nr-7 - Wykaz osób

 


 

 

Free business joomla templates