Od 1 marca 2018r. Caritas Diecezji Kieleckiej współrealizuje jako jeden z partnerów projekt pn.

 

STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO

DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE

PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Lublinie,

partnerami są:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

oraz trzy organizacje pozarządowe:

Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach,

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA z siedzibą w Lublinie,
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" z siedzibą w Dębicy.

 

Celem projektu   jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie  standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Opracowany standard będzie uwzględniał specyfikę zaburzenia psychicznego, aktualny stan zdrowia psychicznego po przeprowadzeniu konsultacji z lekarzem psychiatrą oraz czas po okresie hospitalizacji.

 

Projekt realizowany jest na terenie trzech województw: Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. Wypracowany w ramach projektu standard zostanie wdrożony i przetestowany w min. 5 gminach, w tym w: 3 gminach na terenie województwa lubelskiego, jednej gminie na terenie województwa świętokrzyskiego i jednej gminie na terenie województwa podkarpackiego.

Wśród gminnych jednostek samorządu terytorialnego, w których realizowany będzie pilotaż wypracowanego standardu znajdą się następujące gminy

  • gmina duża miejska pow. 300tys. mieszkańców;
  • gmina miejska (miasto powiatowe) z liczbą mieszkańców pon. 100tys.:
  •       gmina wiejska granicząca z miastami o dużej aktywności gospodarczej z liczbą mieszkańców pon. 15tys.;
  •       gmina duża wiejska pon. 11 tys. mieszkańców;
  •       gmina mała wiejska typowo rolnicza, liczba ludności pon. 5tys.

 

Realizację projektu zaplanowano w podziale na etapy/kamienie milowe:

I KAMIEŃ MILOWY - w ciągu 8 miesięcy od daty podpisania umowy:

- zaproponowanie listy gmin, w których wdrażany będzie pilotaż.

- opracowanie jednego modelowego rozwiązania/standardu w zakresie deinstytucjonalizacji usług dla osób chorych psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

 

II KAMIEŃ MILOWY - 35 miesięcy: wdrożenie opracowanego standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

III KAMIEŃ MILOWY - 5 miesięcy:

-  opracowanie rekomendacji z wdrażania modelu/ standardu;

- konsultacje eksperckie wypracowanego modelu;

- upowszechnienie wypracowanego standardu:

○ w formie spotkań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO w zakresie stosowania opracowanego standardu;

○ konferencje podsumowujące projekt i upowszechniające wypracowany standard;

○ upowszechnienie modelu w mediach publicznych - radio, telewizja, w tym: filmy, audycje radiowe, emisja telewizyjna.

○ wydruk i dystrybucja dokumentu pt. "Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym".

 

Realizacja projektu wpłynie na:

poprawę jakości usług realizowanych na rzecz osób chorujących psychicznie;

zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług;

zapobieganie ponownemu umieszczeniu osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym i/lub skierowaniu do placówki opieki całodobowej;

zwiększenie szans na funkcjonowanie osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym,

 

Wysokość finansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 8.515.403,16zł.


INFORMACJA O NABORZE

REGULAMIN NABORU

WNIOSEK O UDZIAŁ W NABORZE


Free business joomla templates