„NOWE JUTRO”

PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI

CEL 2 – „WZMOCNIENIE I USPRAWNIENIE SYSTEMU INTERWENCJI, OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB BEZDOMNYCH

 

GŁÓWNYM CELEM projektu pn. NOWE JUTRO jest zmniejszenie skali bezdomności na terenie działania Caritas Diecezji Kieleckiej poprzez rozwój i wzmocnienie sieci placówek pomocowych na terenie 2 województw: świętokrzyskiego i małopolskiego w okresie od kwietnia do końca 2017 r.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

·         wzmocnienie systemu interwencji poprzez rozwój i wzmocnienie działalności punktów i placówek zapewniających pomoc osobom bezdomnym,

·         pomoc osobom bezdomnym w zakresie uzyskania skierowania do DPS czy uzyskania świadczeń z zabezpieczenia społecznego poprzez współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,

·         ograniczenie skali bezdomności w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych poprzez rozwój usługi streetworkingu,

·         rozwój systemu informacji  o formach i miejscach pomocy osobom bezdomnym poprzez  uaktualnienie i przygotowanie wykazu placówek świadczących pomoc dla osób  bezdomnych.

 

Odbiorcy działań projektowych: osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych na terenie działania Caritas Kieleckiej (teren trzech województw – świętokrzyskiego, częściowo małopolskiego (powiaty miechowski i proszowicki) oraz śląskiego (zawierciański) – ok. 100 osób.

 

Osoby bezdomne w ramach projektu mogą skorzystać z:

 • porad psychologa,
 • porad prawnych,
 • spotkania z doradcą zawodowym,
 • pomocy asystenta osoby bezdomnej
 • pomocy streetworkera.


Osoby bezdomne w ramach projektu mogą uzyskać pomoc w formie:

 • noclegu,
 • posiłku,
 • środków czystości,
 • odzieży.

 

Projekt realizowany jest w kilku etapach w okresie od kwietnia do grudnia 2017 r.:

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - bieżąca koordynacja działań projektowych, kontakt z placówkami, dobór kadry merytorycznej.

2. PROMOCJA PROJEKTU przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów promocyjnych w formie ulotek informacyjnych oraz plakatów, organizacja 2 spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji, które angażują się w pomoc osobom bezdomnym. 

3. ZAANGAŻOWANIE I ZATRUDNIENIE PERSONELU MERYTORYCZNEGO: terapeuta/interwent, pracownik socjalny, doradca zawodowy, asystent osoby bezdomnej, streetworkerzy.

4. ROZWÓJ I WZMOCNIENIE DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW I PLACÓWEK WSPARCIA DORAŹNEGO, zapewniających nocleg, wyżywienie, odzież oraz świadczących usługi higieniczne, konsultacyjne, pomoc prawną, doradztwo w sprawach lokalowych, meldunkowych, itp.

5. WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI POMOCY SPOŁECZNEJ w zakresie możliwości uzyskania skierowania do dps oraz w uzyskaniu świadczeń z zabezpieczenia społecznego.

6. ROZWÓJ USŁUGI STREETWORKINGU skierowanego do osób bezdomnych przebywających
w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych.

7. WDROŻENIE I USPRAWNIENIE SYSTEMU INFORMACJI o formach i miejscach pomocy osobom bezdomnym.

8. PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃ WSPIERANYCH oraz ich uruchomienie i prowadzenie- uruchomienie 10 mieszkań wspieranych w Gorzkowie gm. Kazimierza Wielka dla osób, które zmagają się z trudną sytuacją życiową spowodowane brakiem mieszkań i zagrożeniem bezdomnością.

9. ZAKUP ŻYWNOŚCI oraz urządzeń do jej gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wydawania; ZAKUP ODZIEŻY, OBUWIA, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ; ZAPEWNIENIE NOCLEGU I POSIŁKU osobom bezdomnym w placówkach Caritas Kieleckiej; UDZIELANIE POMOCY pracownika socjalnego oraz terapeutyczno-interwencyjnej.

10. BIEŻĄCY MONITORING DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH.

 

Placówka koordynująca działania projektowe:

 • SCHRONISKO DLA KOBIET Ofiar Przemocy, Centrum Interwencji Kryzysowej.

 

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA:

 • KIELCE - Schronisko Dla Kobiet  Ofiar Przemocy, Centrum Interwencji Kryzysowej,
 • SĘDZISZÓW - Stacja Opieki i Klub Integracji Społecznej,
 • JĘDRZEJÓW - Ognisko Wychowawcze, Klub Integracji Społecznej,
 • MIECHÓW - Stacja Opieki i Stołówka Charytatywna,
 • GORZKÓW - Mieszkania Wspierane.

 

ZOBACZ ULOTKĘ

 

UDZIAŁ BENEFICJENTÓW W REALIZACJI ZADANIA BĘDZIE BEZPŁATNY.

Projekt jest zgodny z celem ogólnokrajowym MRPiPS  „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017.

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Free business joomla templates