WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ

Caritas Diecezji Kieleckiej i Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Polsce realizują wspólnie projekt szkoleniowy w zakresie  legislacji i procesu stanowienia prawa , którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji przedstawicieli – pracowników, współpracowników, członków i wolontariuszy ośrodków w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa, zwłaszcza z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa lub analizy finansowej.

Projekt pn. „WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ - podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, jest finansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego.

Sesja szkoleniowa obejmuje 2 zjazdy 3-dniowe dla każdego uczestnika i obejmuje następujące zagadnienia:.

Część I. Legislacja

- Informacje podstawowe na temat systemu prawnego i zasad  tworzenia prawa – Zasady Techniki Prawodawczej  (załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2016 r. poz. 283),

- Norma prawna: rodzaje i struktura normy prawnej

- Akt normatywny: hierarchia, tworzenie, budowa, zawartość,  charakter, promulgacja, wejście w życie

- Ustawa: podjęcie decyzji o przygotowaniu projektu ustawy

- Budowa ustawy, tytuł ustawy, układ i postanowienia przepisów merytorycznych, zmiana (nowelizacja) ustawy, tekst jednolity, sprostowanie błędu

- Przepisy:  epizodyczne, układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących, końcowych

- Oznaczanie przepisów ustawy i ich systematyzacja

- Przepisy karne oraz przepisy o karach pieniężnych

- Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia)

- Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwał i zarządzeń)

- Projekty aktów prawa miejscowego

- Typowe środki  techniki prawodawczej
 

Część II. Aktywny udział społeczeństwa w stanowieniu prawa.

·  Proces stanowienia prawa w Polsce: podstawy konstytucyjne procesu stanowienia prawa oraz partycypacji obywateli w tym procesie, regulacje ustawowe i podustawowe dotyczące procesu stanowienia prawa oraz partycypacji obywateli w tym procesie.

·  Konstytucyjne standardy prawidłowej legislacji i ich wpływ na jakość prawa;

·  System konsultacji publicznych w procesie stanowienia prawa;

·  Metodologia oceny skutków ekonomiczno-społecznych zmiany prawa;

·  Monitoring funkcjonowania systemu prawnego i badania postlegislacyjne nad prawem;

·  Dobre praktyki w procesie stanowienia prawa (na przykładzie Wlk. Brytanii, Szwajcarii, Szwecji, USA, itd.);

·  Lobbing i rzecznictwo interesów w procesie stanowienia prawa;

·  Konstytucyjny system źródeł prawa;

·  Ocena Skutków Regulacji – rozwiązania praktyczne;

·  Diagnoza przyczyn niewłaściwego stanu legislacji w Polsce;

·  Kultura polityczna i fachowe zaplecze legislacyjne;

·  Instytucjonalny porządek w procesie stanowienia prawa i jakość prawnej regulacji;

·  Preferowany kierunek systemu legislacji – najpilniejsze zmiany; sformalizowanie standardów przygotowania ustaw i aktów prawa miejscowego w postaci kodeksów dobrych praktyk; koordynacja działań administracji rządowej, poprawa planowania legislacyjnego, urealnienie Ocen Skutków Regulacji;

·  Działalność przedlegislacyjna – zalety stosowania białych i zielonych ksiąg przez konstytucyjne organy władzy publicznej;

·  Konieczność normatywnego ustawowego określenia standardów OSR i konsultacji publicznych;

·  Potrzeba wprowadzenia zmian w regulaminach Sejmu i Senatu;

·  Ocena Skutków Regulacji jako standard procesu stanowienia prawa; rekomendowane zasady Oceny Skutków Regulacji; zasada powszechności OSR; zasada kompleksowości OSR; standaryzacja OSR; obowiązek aktualizacji OSR w trakcie prac nad projektem; obowiązek weryfikacji OSR w trakcie prac nad projektem;

·  Efektywne konsultacje publiczne jako podstawa racjonalizacji procesu stanowienia prawa: standardy konsultacji publicznych w procesie stanowienia prawa, zasada powszechności konsultacji publicznych, zasada proporcjonalności i pomocniczości, zasada zaufania oraz równości uczestników konsultacji publicznych, zasada dostępu do informacji o konsultacjach w procesie stanowienia prawa, zasada konsultacji pełnych i racjonalnych, zasada stosowania różnych metod i form konsultacji, zasada związania konsultacji publicznych z procedurą Oceny Skutków Regulacji;

·  Potrzeba uregulowania normatywnego standardów konsultacji publicznych;

·  Badania postlegislacyjne; konstytucyjne standardy prawidłowej legislacji ;

·  Rekomendacje działań naprawczych w procesie stanowienia prawa: dobre praktyki oraz pozanormatywne formy promowania dobrej legislacji; normatywna regulacja procesu konsultacji publicznych i Oceny Skutków Regulacji; zmiany ustawowe; konstytucyjna gwarancja trwałości i jednolitości zasad prawidłowej legislacji.

·  Program będzie podlegał modyfikacjom i ulepszeniom w dostosowaniu do wyników oceny jakości przeprowadzonych szkoleń i wniosków i postulatów uczestników.

 

Szkolenie prowadzą specjaliści z zakresu legislacji i stanowienia prawa w Polsce, a uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego otrzymują certyfikaty.


SESJE SZKOLENIOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

5-17.09.2017 Przemyśl / rozpoczęcie o godz.11.00 / adres: Hotel Pod Białym Orłem w Przemyślu, ul. Sanockiej 13, 37-700 Przemyśl / MODUŁ I / (organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta)

13-15.10.2017 Czeszów / rozpoczęcie o godz.11.00 / adres: Hotel - Niezły Młyn, ul. Zawońska 7, 55-106 Czeszów / MODUŁ I / (organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta)

17-19.11.2017 Częstochowa / rozpoczęcie o godz.11.00 / adres: ul. Edwarda Mąkoszy 1, 42-200 Częstochowa / MODUŁ I / (organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta)

17-19.11.2017 Kaczyn / rozpoczęcie o godz.9.00 / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / MODUŁ I  / (organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej)

1-2.12.2017 Zakopane / rozpoczęcie o godz.12.00 / adres: os. Rybkówka 1A, 34-500 Zakopane / MODUŁ I  / (organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej)

1-2.12.2017 Zakopane / rozpoczęcie o godz.12.00 / adres: os. Rybkówka 1A, 34-500 Zakopane / MODUŁ I  / (organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej)

8-10.12.2017 Czeszów / rozpoczęcie o godz.17.00 / adres: Hotel - Niezły Młyn, ul. Zawońska 7, 55-106 Czeszów / MODUŁ II / (organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta)

8-10.12.2017 Kielce / rozpoczęcie o godz.9.00 / adres: Al. IX Wieków Kielc 8 / 24 / MODUŁ I  / (organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej)

12-14.01.2018 Zakopane / rozpoczęcie o godz.12.00 / adres: os. Rybkówka 1A, 34-500 Zakopane / MODUŁ I / (organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej)

26-28.01.2018 Kielce / rozpoczęcie o godz.13.30 / adres: CIS, ul. Wesoła 54, 25-363 Kielce / MODUŁ II / organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej

18-20 maja 2018 / adres: 18 maja - Grudziądz, sala w Hotelu Ibis ul. Piłsudskiego 18; 19 maja - Smettowo ul. Ogrodowa 1; 20 maja - Grudziądz ul. Parkowa 22/24 / rozpoczęcie 18 maja ok. godz.12.00/ MODUŁ II / organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

25-27 maja 2018 / rozpoczęcie o godz.12.00 / adres: Dom rekolekcyjno-wypoczynkowy Betania, ul.Cicha 14, 34-700 Rabka-Zdrój / MODUŁ II / organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej

15-17 czerwca 2018  / rozpoczęcie o godz. 12 / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / MODUŁ II / organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej (dwie grupy)

4-6 września 2018r./ rozpoczęcie ok. godz.15 (do potwierdzenia)/ adres:  siedziba Caritas Diecezji Kaliskiej „Dom Życia”, ul. Gajowa 60-62, Kalisz 62-800/ MODUŁ II / organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

7-9 września 2018r./ rozpoczęcie ok. godz.15 (do potwierdzenia) / adres: Willa AGNIESZKI : ul. Karkonoska 89 oraz 95, 58-570 Jagniątków k/Jeleniej Góry / MODUŁ I (dwie grupy) / organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

17-19 października 2018r. / rozpoczęcie ok. godz.15 (do potwierdzenia) / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / MODUŁ I / organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

26-28 października 2018r. / rozpoczęcie o godz.12.00 / adres: os. Rybkówka 1A, 34-500 Zakopane / MODUŁ I / organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej

23-25 listopada 2018r. / rozpoczęcie ok. 12 / adres: Dom na Podwalu, ul. Podwale 15, 20-117 Lublin / MODUŁ II / organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej

8-10 marca 2019r. / rozpoczęcie o godz.12.00 / adres: os. Rybkówka 1A, 34-500 Zakopane / MODUŁ I / organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej

5-7 kwietnia 2019r. / rozpoczęcie ok. godz.12.00 / adres: os. Rybkówka 1A, 34-500 Zakopane / MODUŁ I / organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej

10-12 maja 2019r. / rozpoczęcie ok. godz.12.00 / adres: Borzęcin Duży, ul. Warszawska 826, 05-083 Zaborów / MODUŁ I / organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej

31 maja - 2 czerwca 2019r. / rozpoczęcie ok. godz.15.00 / adres: Hotel LIDO Dom Przy Plaży, Brzeźnieńska 4, 80-512 Gdańsk / MODUŁ I (2 grupy)/ organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św Brata Alberta

2-4 września 2019r. / rozpoczęcie ok. godz.12.00 / adres: Hotel LIDO Dom Przy Plaży, Brzeźnieńska 4, 80-512 Gdańsk / MODUŁ I (2 grupy)/ organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św Brata Alberta

13-15 września 2019r. / rozpoczęcie ok. godz.12.00 / adres: Hotel LIDO Dom Przy Plaży, Brzeźnieńska 4, 80-512 Gdańsk / MODUŁ I (1 grupa), MODUŁ II (1 grupa)/ organizator: Towarzystwo Pomocy im. Św Brata Alberta

20-22 września 2019r. / rozpoczęcie ok. godz.12.00 / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / MODUŁ II / organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej

18-20 października 2019r. / rozpoczęcie ok. godz.12.00 / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / MODUŁ II (2 grupy) / organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej

15-17 listopada 2019r. / rozpoczęcie ok. godz.12.00 / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / MODUŁ I (1 grupa) i MODUŁ II (1 grupa) / organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej

27-29 marca 2020r. / rozpoczęcie ok. godz.15.00 / adres: Wrocław, Dom Notre Dame / MODUŁ II  / organizator: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

17-19 kwietnia 2020r. / rozpoczęcie ok. godz.15.00 / adres: Wrocław, Dom Notre Dame / MODUŁ II (2 grupy) / organizator: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

24-26 kwietnia 2020r. / rozpoczęcie ok. godz.12.00 / adres: Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce / MODUŁ II / organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej

 


 

WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ –
podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 

Projekt wdrożeniowy finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ,
Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa
Lider: Caritas Diecezji Kieleckiej
Partner: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

 

Free business joomla templates