Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Projekt systemowy – 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej”                         
w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym:
opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”

 


Doradztwo merytoryczne w ramach Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

W  toku realizacji projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności" prowadzone jest bezpłatne doradztwo.Grupą docelową programu doradczego prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej na obszarze trzech województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego jest grupa pracowników jednostek administracji publicznej bezpośrednio zaangażowanych w działalność z zakresu pomocy i integracji społecznej w tym jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Celem doradztwa jest upowszechnienie rezultatów projektu, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie. Caritas Kielecka do grudnia 2014r. planuje dotrzeć do 100 instytucji pomocy społecznej.


Podręcznik Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

efekt wielomiesięcznych prac ponad 100 ekspertów z całej Polsce jest już dostępny w wersji elektronicznej.
Opublikowany materiał został zatwierdzony i zaakceptowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
i stanowi finalny produkt projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
w zadaniu nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi,
w tym w ramach opracowania standardu wychodzenia z bezdomności na szczeblu gminy.
 

Konferencja Międzynarodowa

Konferencję zorganizowano w dniach 26-27 marca 2014r. pod hasłem „Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu!”.Relacja z międzynarodowej konferencji poświęconej bezdomności, wykluczeniu społecznemu oraz kwestii mieszkalnictwa poniżej:

http://wpis.irss.pl/konferencja-o-bezdomnosci/
http://wpis.irss.pl/ii-miedzynarodowa-konferencja-poswiecona-zjawisku-bezdomnosci-wykluczenia-oraz-kwestii-mieszkalnictwa/

 

Szkolenie Streetworking w środowisku osób bezdomnych realizowane w terminie 12-14.03.2014 i 02-04.04.2014r.
 
Zagadnienia omawiane na szkoleniu:
1. Bezdomność uliczna jako problem społeczny, system pomocy osobom bezdomnym
2. Wprowadzenie do Streetworkingu
3. Metodyka pracy Metoda Streetworkingu
4. Komunikacja w pracy Streetworkera, zachowania bezpieczne w terenie
5. Wyjście w teren - praktyczne aspekty pracy Metodą Streetworking z osobami bezdomnymi
6. Współpraca ze służbami i innymi podmiotami, etyka w pracy Steetworkera


Szkolenie Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności realizowane w terminie 05-07.03.2014 i 19-21.03.2014r.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

1. Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności:
     Wprowadzenie do Modelu, Misja i Wizja, Strategia, Diagnozowanie, Monitoring i Ewaluacja, Analiza kosztów i źródeł finansowania
2. Standard Partnertw Lokalnych
3. Standard Pracy Socjalnej
4. Standard Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej
5. Standard Edukacji i Zatrudnienia
6. Standard Zdrowia
7. Standard Streetworkingu


Szkolenia dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej

 

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza do udziału w szkoleniach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli jednostek administracji publicznej zaangażowanych w działalność z zakresu pomocy i integracji społecznej (tj. pracowników jednostek pomocy społecznej oraz inni przedstawicieli samorządu gminy i powiatu)

Szkolenia będą organizowane w dwóch blokach tematycznych:

Ø  Streetworking w środowisku osób bezdomnych
Ø  Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA - STREETWORKING

FORMULARZ ZGŁOSZENIA - GSWB
 

 "Doświadczenia" z pilotażu Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

Długo oczekiwana publikacja – „Doświadczenia”  z realizacji pilotaży Modelu GSWB pisana rękoma samych realizatorów już jest.
Materiał prezentuje zbiór działań pilotażowych z 19 Partnerstw Lokalnych. 
 
 

 

III Ogólnopolskie Seminarium Partnerstw Lokalnych

Dnia 22 listopada 2013 r. na terenie Partnerstwa Lokalnego w Nowem odbędzię się Seminarium Ogólnopolskie Partnerstw Lokalnych. Jego celem jest podsumowanie pilotaży „Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” realizowanych przez 19 Partnerstw Lokalnych w całej Polsce oraz prezentacja aktualnego stanu prac nad standardami pracy z osobami bezdomnymi i rekomendacjami zmian w porządku prawnym regulującym następujące obszary tematyczne: funkcjonowanie partnerstw lokalnych, praca socjalna, zdrowie, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, streetworking oraz zatrudnienie i edukacja.

Szczegółowe informacje pod linkiem:       
 
 

Raport końcowy z audytu naukowego

W materiale  przedstawiono analizę raportów badawczych opracowanych w ramach badań ewaluacyjnych prowadzonych w 19 Partnerstwach Lokalnych, które przystąpiły do projektu pilotażowej realizacji Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, wdrażanego w ramach Projektu systemowego 1.18 "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" w zad. nr 4, w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi.


Celem Audytu Naukowego było dostarczenie informacji mogących być użytecznych przy ocenie:  
 • trafności, czyli dopasowania przyjętych w ModeluGSWB rozwiązań oraz wartości merytorycznej Modelu z punktu widzenia PL;
 • skuteczności, czyli osiągnięcia zakładanych w modelu GSWB celów z perspektywy PL; 
 •  poprawności stosowania procedur na etapie realizacji ewaluacji;
 • wybranych cech jakości Modelu GSWB w opinii PL.
Raport w wersji elektronicznej dostępny pod linkiem:      http://standardypomocy.pl/aktualnosci/download/file_id/2322/aid/144.html
 

Grupy Eksperckie

W czerwcu 2013 roku rozpoczęła się faza rekomendacji, podczas, której na powrót powołane zostały grupy eksperckie,

 

·         Grupa ds. zdrowia – prowadzona przez Stowarzyszenie MONAR

·         Grupa ds. zatrudnienia i edukacji – prowadzona przez STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

·         Grupa ds. mieszkalnictwa i pomocy doraźnej – prowadzona przez CARITAS Kielce

·         Grupa ds. pracy socjalnej – prowadzona przez TPBA ZG

·         Grupa ds. streetworkingu – prowadzona przez PFWB

·         Grupa ds. partnerstw lokalnych– prowadzona przez BARKA

Zadaniem tej fazy będzie wypracowanie ostatecznej wersji Modelu GSWB. W czasie prac nad końcową wersją będą brane pod uwagę informacje i uwagi zebrane w czasie pilotażowego wdrażania Modelu w 19 Partnerstwach Lokalnych, wyników ekspertyz uzyskanych na zamówienie od ekspertów zewnętrznych oraz uwagi nadsyłane z konsultacji otwartych.

Wiecej informacji na stronie:

 

EKSPERTYZY MODELU GSWB

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma dokumentami – ekspertyzami Modelu GSWB, wykonanymi przez Eksportów Zewnętrznych. Materiały są dokumentami oceniającymi Model GSWB pod wieloma płaszczyznami. Możemy się z nich dowiedzieć o mocnych jak i słabych stronach wypracowanego Modelu. Autorkom pierwszej ekspertyzy jest Pani Julia Wygnańska, autorem drugiej Pan Jerzy Boczoń. Osoby znające dorobek ekspertów od razu domyślają się, że mamy tutaj dwa całkowicie różne spojrzenia na produkt pierwsze jest osoby pracującej w obszarze bezdomności w Polsce i Europie od lat, drugie jest osoby, która stworzyła podwaliny standaryzacji pracy w organizacjach pozarządowych i zajmuje się tą działką.

EKSPERTYZA - p. Julia Wygnańska
EKSPERTYZA  - p. Jerzy Boczoń

 


Data publikacji: 14 maja 2013 r. - Łódź

 

Sprawozdanie z drugiego Seminarium Lokalnego Partnerstw Lokalnych

Zdjęcia z seminarium

 


Data publikacji: 14 maja 2013 r. - Łódź

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy

W imieniu partnerów realizujących zadanie 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia
z Bezdomności w projekcie "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej":
. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
. Caritas Diecezji Kieleckiej
. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
. Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA
. Stowarzyszenie MONAR
. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

pragniemy zaprosić na spotkanie założycielskie Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, które odbędzie się
7 czerwca 2013 roku w godzinach 10.00 - 15.00 w Hotel Ambasador Centrum zlokalizowanym przy Al. Piłsudskiego 29, 90-307 Łódź.

Celem Federacji jest kreowanie, opiniowanie i wdrażanie polityki społecznej w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności oraz integracja
środowisk pracujących w obszarze bezdomności poprzez wymianę informacji, doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw.

7 czerwca 2013 roku w Łodzi planowane jest spotkanie założycielskie federacji organizacji, uchwalenie statutu i ustanowienie organizacji. Po
formalnym zawiązaniu federacji organizacji otwarte zostanie członkostwo dla wszystkich zainteresowanych organizacji regionalnych i lokalnych.

Członkiem Federacji będą mogły być zarówno organizacje pozarządowe jak i instytucje sektora publicznego działające w obszarze przeciwdziałania
zjawisku bezdomności(w rozumieniu Europejskiej Typologii Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS opracowanej i opublikowanej przez
Europejską Federację Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Bezdomnymi FEANTSA) oraz wspierania partycypacji osób bezdomnych w życiu
społecznym.
Do współtworzenia organizacji i pierwszego członkostwa w związku organizacji zapraszamy obecnie:
1.     ogólnopolskie organizacje prowadzące działalność statutową w obszarze problematyki bezdomności (działające przynajmniej na terenie dwóch
województw)
2.     federacje, sieci i związki (posiadające osobowość prawną) organizacji i instytucji działających w obszarze problematyki bezdomności
3.     podmioty publiczne i organizacje pozarządowe biorące udział w pilotażu wdrożenia standardów Modelu GSWB (formalni uczestnicy partnerstw
lokalnych)

Wszystkie podmioty (pozarządowe i publiczne) zainteresowane członkostwem w Federacji i udziałem w spotkaniu założycielskim prosimy o przesłanie
wypełnionej deklaracji woli powołania federacji w nieprzekraczalnym terminie: 3 czerwca 2013 roku g.12.00 i przesłanie na adres: Pomorskie Forum
na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, ul. Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk;  JLIB_HTML_CLOAKING ; tel./fax 58 341 17 20

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani członkostwem w federacji prosimy o wyznaczenia jednego delegata (pełnomocnika z prawem głosu)
reprezentującego na spotkaniu założycielskim Waszą organizację. Delegat będzie mógł złożyć deklarację członkowską Ogólnopolskiej Federacji na
rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Deklaracja członkowska zostanie złożona po uchwaleniu statutu i zawiązaniu organizacji założycielskich.
Istnieje możliwość zgłoszenia także innych przedstawicieli reprezentujących Państwa organizację, ale już bez prawa głosu.

Wszelkie uwagi względem propozycji statutu prosimy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2013 na adres mailowy  JLIB_HTML_CLOAKING
W trakcie spotkania założycielskiego nie będzie możliwości zgłoszenia odrębnych uwag względem projektu statutu.

Zaproszenie na spotkanie założycielskie Federacji OFRPB
Zgłoszenie uczestników spotkania założycielskiego OFRPB
Deklaracja członkowska OFRPB
Deklarackja woli założenia OFRPB
Projekt statutu federacji w kolumnach

 


Data publikacji: 11 maja 2013 r. - Kielce


Caritas Diecezji Kieleckiej
jako jeden z Partnerów odpowiedzialnych za merytoryczną stronę realizacji projektu 1.18 „ Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „ Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”
serdecznie zaprasza do udziału w

Seminarium Lokalnym Partnerstw Lokalnych

 realizujących pilotażowe wdrażanie modelu „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”

Seminarium Lokalne odbędzie się w dniu 23 maja 2013 roku

w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2, 25 – 033 Kielce

Seminarium jest bezpłatne. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w Seminarium do dnia 17 maja 2013 r.

Osoba do kontaktu : Renata Kaczmarczyk , tel. 41 334 90 13

Program Seminarium

Zgłoszenie udziału

 


 

 

 

Zapraszamy do konsultacji Modelu GSWB

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności wraz z pięcioma partnerami projektu „Standardy w pomocy” Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, Stowarzyszenie MONAR, Caritas Diecezji Kieleckiej, Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi - raz jeszcze zachęca do zapoznania się, oraz szerokiego komentowania Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.

Zachęcamy do włączenia się w proces tworzenia standardów usług dla ludzi bezdomnych zarówno etapowo - zgodnie z powyższym harmonogramem, wyrażania swoich opinii tylko w odniesieniu do wybranych obszarów, jak i kompleksowego odniesienia się do całości dokumentu. Wszelkie uwagi i wnioski zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad Modelem GSWB. Niniejszy dokument traktować należy, jako wstępną, pierwszą propozycję pakietu dostępnych rozwiązań, pozwalającego na konstruowanie na podstawie tej bazy gminnych modeli rozwiązywania problematyki bezdomności. Tak zindywidualizowane konstrukcje aktualnie poddawane są pilotażom w 19 gminach w Polsce. Jednocześnie, niezależnie od pilotażowych wdrożeń, zachęcić pragniemy szerokie grono osób zainteresowanych przyszłością polityki społecznej wobec bezdomności do zapoznania się i komentowania zawartości Modelu GSWB. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, sugestie, komentarze, jak i propozycje zmian. W ramach prac nad ostatecznym kształtem Modelu GSWB przyjęliśmy następujący harmonogram powszechnych konsultacji:

 • październik - grudzień 2012 : partnerstwa + zatrudnienie i edukacja;
 • styczeń - marzec 2013: praca socjalna + zdrowie;
 • kwiecień - czerwiec 2013: mieszkalnictwo + streetworking.

link do oryginalnego ogłoszenia znajduje się tutaj:
http://www.pfwb.org.pl/2012/10/konsulatacje-modelu-gswb/

Autorzy Modelu GSWB czekają na Opinie: Informacje na stronie : www.standardypomocy.pl

 Podręcznik Streetworkera Bezdomności

Długo oczekiwany materiał grupy eksperckiej czyli publikacja w skład, której weszli przedstawiciele największych organizacji pozarządowych pracujących w obszarze bezdomności doczekała się swojego wydania. Podręcznik Streetworkera Bezdomności jest pracą wielowymiarową – precyzyjnie ukazuje specyfikę bezdomności ulicznej, jej uwarunkowania, omawia metodę streetworkingu z ludźmi niemającymi dachu nad głową. Jest to materiał skierowany do szerokiego grona zainteresowanego outreachową metodą pracy z ludźmi bezdomnymi. Podręcznik Streetorkera Bezdomności to pierwsze opracowanie tego rodzaju w Polsce zawierające zarówno aspekt teoretyczny, jak i wskazówki praktyczne dla organizacji/instytucji/osób, które chciałyby świadczyć pomoc osobom bezdomnym metodą streetworkingu.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie projektu:
www.standardypomocy.pl oraz na stronie www.pfwb.org.pl


Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet I

Liderem partnerstwa jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, a partnerami odpowiedzialnymi za merytoryczną stronę realizacji projektu są przedstawiciele 6 największych polskich organizacji zajmujących się tematyką bezdomności – członkowie FEANTSA:

 • Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności,
 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zarząd Główny,
 • Caritas Diecezji Kieleckiej,
 • Sieć Barka,
 • Stowarzyszenie MONAR,
 • Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z Warszawy.

W przedsięwzięcie zaangażowani zostaną, jako badacze i eksperci – przedstawiciele w/w organizacji oraz innych organizacji pozarządowych, przedstawiciele sektora publicznego (Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, środowiska naukowe).

Głównym celem działania jest podniesienie skuteczności systemu rozwiązywania i łagodzenia skutków problemu bezdomności poprzez opracowanie i wdrożenie standardów usług skierowanych do ludzi bezdomnych i zagrożonych bezdomności (tzw. Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności), który będzie można włączyć do Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Końcowym efektem winno być wskazanie „ścieżki wychodzenia z bezdomności” według układu: Standard aktualny → Model docelowy → Strategia realizacji rozwiązań modelowych.

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności – to pakiet modelowych wystandaryzowanych usług kierowanych do osób bezdomnych np. standard noclegowni, standard schroniska, pracy socjalnej czy usług aktywizacji zawodowej wdrażanych lokalnie w Partnerstwach Gminnych. Standard ten, to składnik modelu integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, stosowanego w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych.

Więcej informacji o projekcie na stronie:

www.pfwb.org.pl/projekty/gminny-standard-wychodzenia-z-bezdomnosci

1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej”

zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym:
opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności„

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Free business joomla templates