W województwie świętokrzyskim kontynuują swoją pracę Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej.

Caritas Diecezji Kieleckiej
będzie prowadzić OWES na subregionie południowym.  

 


 

Umowy  na Ośrodki zostały podpisane w ramach Osi priorytetowe IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.3: Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałania 9.3.1: Wsparcie sektora ekonomii społecznej. Przewiduje ono utworzenie w regionie świętokrzyskim dwóch Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej: dla subregionu południowego oraz północnego. Poziom dofinansowania wynosi 95% kosztów kwalifikowanych + 5% wkładu własnego.

 


 

 

Działalność OWESu prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej obejmować będzie powiaty w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego:

włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, opatowski i sandomierski.

 

ŚOWES to Konsorcjum podmiotów z Fundacją Centrum Europy Lokalnej z Kielc oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej –Świętokrzyskie Centrum i z Fundacją Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.  

 

GŁÓWNE ZADANIA

 

Zadaniami ośrodków ekonomii społecznej będą kompleksowe usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w tym usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe. Ich zadaniem będzie także udzielanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym klastrów ekonomii społecznej.

 


Projekt będzie realizowany przez najbliższe 3 lata, do końca grudnia 2022 roku.

Po więcej informacji i kontakt z ŚOWESem ZAPRASZAMY na stronę: www.sowes.pl

 

Free business joomla templates