Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


            Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje projekt:

 

Celem projektu „NOWY WYMIAR ŻYCIA II" jest zwiększenie do końca XII.2022 r. dostępu dla osób z niepełnosprawnościami / osób niesamodzielnych, mieszkańców obszarów wiejskich położonych na terenie gmin w powiecie buskim i kazimierskim do usług społecznych środowiskowych i opiekuńczych poprzez rozwój alternatywnych form opieki, utworzenie 20 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych, 20 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych i 16 miejsc w mieszkaniach wspieranych i 20 miejsc w Klubie seniora.

 

JAKI JEST OKRES REALIZACJI PROJEKTU?

Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2020 - 31.12.2022

 

CO JEST NASZYM CELEM?

  • 76 nowych miejsc świadczenia usług społecznych
  • 146 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych świadczeniem usług społecznych

 

DLA KOGO?

Naszą grupą docelową są wyłącznie osoby z niepełnosprawnością - niesamodzielne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby bezdomne, niesamodzielne, korzystające z POPŻ),

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami z woj. świętokrzyskiego z terenu gmin wiejskich powiatów buskiego, kazimierskiego, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze wiejskim.

 

CO ZROBIMY?

  • utworzymy 20 miejsc i świadczenie usług opiekuńczych, opiekuńczych specjalistycznych, asystenckich w gminach wiejskich powiatu buskiego i kazimierskiego,
  • utworzymy 16 nowych miejsc w nowotworzonych mieszkaniach wspieranych w Czyżowicach,
  • utworzymy 10 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych w Piasku Wielkim,
  • utworzymy 10 miejsc w nowotworzonych mieszkaniach chronionych w Gorzkowie.
  • utworzymy Klub Seniora w Czyżowicach na 20 miejsc.

 

JAK WYSOKIE JEST DOFINANSOWANIE?

KWOTA DOFINANSOWANIA: 5 098 023,00 zł

WKŁAD PFRON: 417 316,98 zł

 

JAKIE SĄ WARUNKI FORMALNE PRZYJĘCIA DO PROJEKTU?

  • zamieszkiwanie na terenach wiejskich – w/w gminy wiejskie z powiatu buskiego, kazimierskiego.
  • os. z niepełnosprawnościami (OzN) -ważne orzeczenie,
  • os. niesamodzielne, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

 

JAK WYGLĄDAJĄ MATERIAŁY PROMOCYJNE?

PLAKAT PROJEKTOWY

ULOTKA PROJEKTOWA

 

 

 

                           
 

PIASEK WIELKI 117
28-136 Nowy Korczyn

tel. 883 316 231
JLIB_HTML_CLOAKING

 

GORZKÓW 80
28-500 Kazimierza Wielka

tel. 883 316 439
JLIB_HTML_CLOAKING
JLIB_HTML_CLOAKING

CZYŻOWICE
28-512 Bejsce

tel. 532 513 431

JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Mieszkania chronione
(10 nowych miejsc)

 

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Mieszkania chronione
(10 nowych miejsc)

 

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Mieszkania wspierane
(16 nowych miejsc)

Klub Seniora
(20 nowych miejsc)

 

 
 

 


Data publikacji: 6 marca 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/3/2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawców świadczących usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego
w związku
z realizacją projektu pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych”

 

Data publikacji: 18 marca 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/3/2020

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Projekt „NOWY WYMIAR ŻYCIA II - SYSTEM WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB NIESAMODZIELNYCH” realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej jest współfinansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ 2014 -2020 na podstawie umowy RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

Free business joomla templates