Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS

W WIŚNIÓWCE


- realizacja usług opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów
z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)"

 

CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE |
to nowy projekt realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

CELEM PROJEKTU JEST

zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla seniorów, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Masłów, gminy Zagnańsk oraz miasta Kielce. Dostępność usług medycznych oraz rehabilitacyjnych, pielęgniarskich, terapeutycznych i opiekuńczych przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i samodzielności życiowej pacjentów.

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatną długoterminową opiekę domową
nad osobą niesamodzielną w tym pielęgniarską opiekę długoterminową
oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

 

Projekt przewiduje trzy działania:

I.    PROWADZENIE CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI NA WIŚNIÓWCE 38,

do którego skierowanych w czasie trwania projektu zostanie 100 osób. W centrum pacjenci będą korzystali z usług medycznych, tj. rehabilitacyjnych , pielęgniarskich i terapeutycznych. W ośrodku dziennej opieki na potrzeby projektu zostanie zatrudniona kadra świadcząca usługi zdrowotne: lekarz, rehabilitant, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, opiekunki osób starszych i terapeuta, a także psycholog, który będzie udzielał wsparcia członkom rodzin osób zależnych. Trudne stany pacjentów (osoby leżące) będą objęte wyłącznie opieką domową. Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Caritas na Wiśniówce będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-16:00.

 

        Podstawą do objęcia opieką pacjenta w ośrodku dziennym jest:
         a)  zamieszkanie na terenie gminy Masłów, gminy Zagnańsk lub miasta Kielce

         b)  posiadanie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia
              w warunkach szpitalnych

         c)  wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony), w tym zgody pacjenta wyrażonej na piśmie

 

Członkowie rodzin pacjentów, którzy są mieszkańcami gminy Masłów, gminy Zagnańsk lub miasta Kielce chcąc skorzystać ze wsparcia psychologicznego zobligowani są do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się na dole strony.

 

II.    WYKONYWANIE DŁUGOTERMINOWEJ MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ NAD OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ,

którą w trakcie trwania projektu zostanie objętych 30 pacjentów. Opieka ta jest przewidziana dla osób:

·    przewlekle i somatycznie chorych, którzy nie są zdolni do samoopieki i samopielęgnacji,

·    przebywających w domu, nie wymagających hospitalizacji, zaś ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgnacyjnej
     udzielanej w warunkach domowych.

 

Na potrzeby długoterminowej medycznej opieki domowej zatrudnione są pielęgniarki.
 

       Podstawą do objęcia długoterminową opieką domową (w tym pielęgniarską) jest:
        a)
  zamieszkanie na terenie gminy Masłów, gminy Zagnańsk lub miasta Kielce

        b)  posiadanie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym
             procesie leczenia w warunkach szpitalnych

        c)  posiadanie oceny poziomu samodzielności – skala Barthel (wzór dokumentu do pobrania znajduje się na dole strony)

        d)  wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony), w tym zgody pacjenta wyrażonej na piśmie

 

III.    PROWADZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO,

która utworzona została w budynku Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji, Wiśniówka 38. Zatrudniony pracownik wypożyczalni przeprowadzi doradztwo w zakresie doboru sprzętu rehabilitacyjnego zleconego przez lekarza oraz jego użytkowania w warunkach domowych na miarę posiadanych urządzeń.

 

        Podstawą do skorzystania z wypożyczalni jest:
         a)
  zamieszkanie na terenie gminy Masłów, gminy Zagnańsk lub miasta Kielce

         b)  posiadanie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym
              procesie leczenia w warunkach szpitalnych

         c)  wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony), w tym zgody pacjenta wyrażonej na piśmie

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne
wraz ze skierowaniem od lekarza i wypełnioną skalą Barthel
należy dostarczyć do siedziby Caritas Diecezji Kieleckiej:

Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce

 

KONTAKT TELEFONICZNY:

tel. 882-352-411

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

         1.       Ankieta rekrutacyjna

         2.       Deklaracja uczestnictwa w projekcie

         3.       Oświadczenie uczestnika projektu

         4.       Skala Barthel – karta oceny

         5.       Skierowanie do Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Caritas

         6.       Regulamin

         7.       Regulamin (aktualizowany dn. 16.09.2019 r.)

 


Data publikacji: 17 marca 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/5/2020
CPV:

85141200-1– usługi świadczone przez pielęgniarki
85142100-7– usługi fizjoterapii


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawców (podmioty i osoby fizyczne) świadczących usługi zdrowotne
w związku z realizacją projektu pn.
”CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE
- usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁ. NR 1 - OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 - WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

ZAŁ. NR 5a - WZÓR UMOWY ZLECENIA

ZAŁ. NR 5b - WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

ZAŁ. NR 6 - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji: 1 kwietnia 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/5/2020
CPV:

85141200-1– usługi świadczone przez pielęgniarki
85142100-7– usługi fizjoterapii

INFORMACJA O WYNIKACH

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Wybrana została oferta nr 1:
Natan Wzorek, zam. Wilków, ul. Stara Wieś 25

 


Data publikacji: 24 czerwca 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/6c/2019
CPV: 39100000-1 - urządzenia komputerowe

CPV: 30213300-8 - komputer biurkowy
CPV: 30232110-8 - drukarki laserowe


ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę sprzętu komputerowego,
w związku z realizacją projektu pn. "CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE
- usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)"

 

ROZEZNANIE RYNKU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYKAZ SPRZETU - KOSZTORYS

OFERTA

 

 

Data publikacji: 1 lipca 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/6c/2019
CPV: 39100000-1 - urządzenia komputerowe

CPV: 30213300-8 - komputer biurkowy
CPV: 30232110-8 - drukarki laserowe

INFORMACJA O WYNIKACH

 


 


Projekt„CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE –
usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”

- współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie umowy RPSW.09.02.03-26-0006/18-00

Free business joomla templates