JGLOBAL_ARTICLES

Razem przeciwko problemowi bezdomności


21 listopada br. w Centrum Integracji Społecznej Caritas Kieleckiej odbyło się spotkanie, którego głównym celem byławymiana doświadczeń i spostrzeżeń z dotychczasowych działań w obszarze pomocy osobom bezdomnym oraz jak najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów podczas zimy 2017/18 roku.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: MOPR Kielce, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Policji Strazy Miejskiej, Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Koło Kieleckie, Polskiego Związku Działkowców - Okręgowy Zarząd Świętokrzyski, Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach,Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Schroniska dla Kobiet Caritas Kieleckiej. 

Na spotkaniu poruszono problemy dotyczące pracy streetworekrów m.in. przepływu informacji o osobach bezdomnych opuszczających placówki służby zdrowia. Zgłaszali oni  też uwagi odnośnie pomagania przez mieszkańców bloków osobom bezdomnym przebywającym na klatkach schodowych. Dyskutowano też o współpracy organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej ze służbami mundurowymi w obszarze pomocy osobom bezdomnym.

Ponadto streetworkerzy MOPR Kielce zaprezentowali listę miejsc niemieszkalnych (działki, pustostany, rudery, zsypy śmietnikowe) na terenie miasta Kielce w których przebywają osoby bezdomne. Zaapelowali, aby informować i uświadamiać, że najlepszą pomocą dla osoby bezdomnej przebywającej w miejscach niemieszkalnych jest nakłonienie jej do zmiany miejsca pobytu i zgłoszenie się do placówki pomocowej. Przynoszenie koców, jedzenia czy ubrań w takie miejsca powoduje, że osoby bezdomne nie chcą go opuszczać, a dłuższy pobyt w nich może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia a nawet życia. 

Przdstwiciel Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zaprezentował „Krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa” jako narzędzia, pozwalającego na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń w ich najbliższym otoczeniu oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pracownik Wydziału Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW omówiła zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczące placówek dla osób bezdomnych oraz zasad kierowania i pobytu w nich osób bezdomnych. Przedstawiła liczbę placówek dla osób bezdomnych z terenu woj. świętokrzyskiegooraz liczbę miejsc w nich. Poinformowała również, iż niebawem do katalogu placówek dla osób bezdomnych zostanie dopisany nowy rodzaj placówki: schronisko z usługami opiekuńczymi.

Zaproponowano, aby kolejne spotkanie dotyczyło wypracowania standardów
i procedur postępowania w przypadku pobytu osoby bezdomnej w placówkach służby zdrowia. Zostaną na nie zaproszeni przedstawiciele kieleckich szpitali, MOPR Kielce i organizacji pozarządowych. 

Spotkanie organizowane było w ramach projektu „Nowe jutro” skierowanego do osób bezdomnych. Jego głównym celem jest zmniejszenie skali bezdomności w Kielcach i w regionie poprzez rozwój i wzmocnienie punktów i placówek pomocowych. Realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Free business joomla templates