JGLOBAL_ARTICLES

Streetworking - nowatorska forma pracy z osobami bezdomnymi

Streetworking jest jedną z form pracy socjalnej, która bardzo dobrze sprawdza się w kontakcie z osobami bezdomnymi. Najprościej można ją przedstawić, jako pracę  z osobą bezdomną w jej środowisku, tzn. jeśli osoba bezdomna przebywa na dworcu kolejowym, działkach czy pustostanach, to tam streetworker dociera do niej, oferuje ciepły posiłek czy odzież próbując jednocześnie skłonić do zmiany miejsca pobytu – najlepiej do placówki dla osób bezdomnych. Ważnym narzędziem w pracy streetworkera jest przekazanie informacji o placówkach dla osób bezdomnych w formie ulotki, którą można wręczać podczas rozmowy. Streetworkerzy pracują w parach, gdyż ważne jest, by w sytuacjach nagłych byli w stanie współpracować i wspomagać się w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych. Dobrze jest, aby streetworkerzy posiadali doświadczenie w pracy w kontakcie z ludźmi, umiejętności interpersonalne, stabilność emocjonalną i odporność na stres, byli dyspozycyjni, dojrzali emocjonalnie i otwarci na problemy innych. 

 
Misją streetworkera jest:
  • docieranie do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,
  • praca z osobami bezdomnymi w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia,
  • motywowanie bezdomnych do przyjścia do placówki.
  • współpraca z osobą bezdomną, przy wykorzystaniu jej zasobów i potencjału środowiska lokalnego.
Takie działania od początku października podejmuje Caritas Kielecka w ramach projektu „Nowe jutro” realizowanego na zlecenie MRPiPS. Są one prowadzone przez streetworkerów, których zadaniem jest docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, praca z osoba bezdomną w kierunku pozytywnych zmian, współpraca z policją, strażą miejską, strażą ochrony kolei, placówkami dla osób bezdomnych, ośrodkami pomocy społecznej i centrami interwencji kryzysowej, placówkami służby zdrowia, spółdzielniami mieszkaniowymi, kościołami i organizacjami pozarządowymi.
 

 

Free business joomla templates