JGLOBAL_ARTICLES

 


Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Podprogram 2017

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

Podsumowanie Programu Pomocy Żywnościowej - Podprogram 2017

Caritas Diecezji Kieleckiej od sierpnia 2017 do czerwca 2018 r. realizowała kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach Podprogramu 2017do 10 000 osób potrzebujących trafiło 509 256 kg produktów. O kwalifikowalności do programu decydowało kryterium dochodowe. Beneficjenci otrzymali między innymi cukier, mleko, miód, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę konserwową, fasolę, kabanosy, marchewkę z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 20 punktach wydawania żywności prowadzonych przez  organizacje  partnerskie lokalne na terenie diecezji kieleckiej. Były to parafie, placówki terenowe Caritas oraz ośrodki pomocy społecznej.

Caritas wspiera w ten sposób osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2017 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do programu  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

W ramach środków na działania towarzyszące Caritas Diecezji Kieleckiej przeprowadziła 90 warsztatów dla 2085 uczestników. Zajęcia miały na celu nabycie przez uczestników samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki, zdrowego odżywiania się oraz sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały szkoleniowe oraz drobne gadżety.

W okresie realizacji Podprogramu 2017 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych  przez placówki terenowe Caritas lub parafie. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi spotkania integracyjne, świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów oraz festyny rodzinne.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

 

Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 który przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebującym poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.  Działania towarzyszące są elementem realizacji  POPŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Poprzez działanie w ramach środków towarzyszących rozumie się cykliczne działania, tj. warsztaty oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać. W ramach Programu można skorzystać z bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących ekonomii prowadzenia gospodarstwa domowego, dietetyki, niemarnowania żywności czy zajęć kulinarnych.

Caritas Diecezji Kieleckiej od października do listopada 2017 zrealizowała 26 spotkań warsztatowych. Uczestnicy spotkania zdobyli przydatne informacje na temat wartości odżywczych, nauczyli się przygotowania różnorodnych posiłków, oraz budżetowania wydatków domowych. Terminy, spotkań zaplanowanych w ramach działań towarzyszących można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznym właściwym dla miejsca zamieszkania, Organizacji Partnerskiej realizującej dystrybucje jak również tutaj.

 

 

Warsztaty „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” oraz „Kulinarne”
w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017
w Oleśnicy i Solcu-Zdroju

 

 

Postępowanie w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 podprogram 2017 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów „Dietetycznych i zdrowego żywienia”

                   ROZEZNANIE RYNKU       Załącznik do Rozeznania rynku        INFORMACJA O WYNIKACH   

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedstawicieli z terenu diecezji kieleckiej Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL)  i Ośrodków Pomocy Społecznych (OPS) dotyczące  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Termin:

15.09.2017r. Proszowice ul. Kolejowa 4 (woj. małopolskie) godz. 11.00                      

18.09.2017r. Kielce ul. Wesoła 54, godz. 11.00

Chętne Organizację mogą jeszcze zgłosić swój akces.

Informacji udziela p. Renata Kaczmarczyk - koordynator programu tel. 784597557

 

LISTA ORGANIZACJI PARTNERSKICH LOKALNYCH


 

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

 

CELEM PROGRAMU
jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:
- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z Organizacji Partnerskich Lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczane na stronie internetowej OPL, w gablotach informacyjnych parafii (OPL) oraz ogłaszane na ambonie w czasie mszy świętej.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI:  
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Kolejny etap realizacji Programu  „Podprogramu 2017”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących   w okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się od m-ca października b.r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  w formie paczek żywnościowych.


PACZKA ŻYWNOŚCIOWA
to zestaw składający się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
1.    groszek z marchewką 4 kg,
2.    fasola biała 4 kg,
3.    koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
4.    buraczki wiórki 1,05 kg,
5.    powidła śliwkowe 1,5 kg,
6.    makaron jajeczny 4,5 kg,      
7.    makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
8.    ryż biały 4 kg,
9.    kasza gryczana 2 kg,
10.    herbatniki maślane 0,6 kg,
11.    mleko UHT 7 l,
12.    ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
13.    gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
14.    szynka drobiowa 3 kg,
15.    szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
16.    pasztet wieprzowy 0,64 kg,
17.    filet z makreli w oleju 1,7 kg,
18.    cukier biały 4 kg,
19.    olej rzepakowy 4 l,
20.    miód wielokwiatowy 0,4 kg,
21.    kabanosy wieprzowe 0,36 kg;
 


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to:
•    warsztaty kulinarne;
•    warsztaty edukacji ekonomicznej;
•    warsztaty dietetyczne;
•    warsztaty o nie marnowaniu żywności.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.

 

POŻYTECZNE LINKI:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach PO PŻ 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w  Podprogramie 2017.

Film Informujący PO PŻ 2014 - 2020.

 

PLIKI DO POBRANIA:


KONTAKT:

Renata Kaczmarczyk – Koordynator POPŻ Caritas Diecezji Kieleckiej

tel. 784597557

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Magazyny Programu Pomocy Żywnościowej:

p. Rafał Skrzyniarz - tel. 660 384 401

Kielce ul. Chłopska 20 B

p. Arkadiusz Warso - tel. 600 358 442

Proszowice ul. Kolejowa 4 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE TRENERÓW

 


 

DO POBRANIA - PLAKAT DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI


 

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

  • 1.268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

 

Pożyteczne linki:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach PO PŻ 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w  Podprogramie 2017.

Film Informujący PO PŻ 2014 - 2020.

 


Data publikacji: 15 września 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/8/2017

CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
CPV: 60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi transportowe - przewóz artykułów spożywczych suchych pakowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
Podprogram 2017 realizowanego przez Caritas Diecezji Kieleckiej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM  

ZAŁ. NR 4 - WZÓR UMOWY

 

Data publikacji: 29 września 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/8/2017

CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
CPV: 60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 


 

Free business joomla templates