JGLOBAL_ARTICLES

Projekt pomocy więźniom i ich rodzinom

Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje projekt pn.: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, oraz członkom ich rodzin”. W ramach projektu wsparcie mogą otrzymać również rodziny osadzonych. Ważnym ograniczeniem jest możliwość udzielania pomocy w okresie do 3 miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego po odbyciu kary, a w przypadku rodziny do 3 miesięcy od pozbawienia wolności członka rodziny.

 

 

Celem działań projektowych jest pomoc dla osób opuszczających ZK i ich rodzin oraz reintegracja społeczna byłych więźniów.

W ramach projektu można uzyskać:

­- pomoc materialną (zapewnienie schronienia czasowego, zakwaterowania, dopłaty do zobowiązań czynszowych i za   media, kosztów badań specjalistycznych),

­- pomoc rzeczową (bony żywnościowe, bony na odzież, obuwie, leki),

­- pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej oraz podniesienia kwalifikacji i kompetencjizawodowych (szkolenia, kursy),

­- pomoc psychologiczną (terapia sprawców przemocy, terapia uzależnień umożliwiająca powrót do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie).

 

Kontakt: Centrum Integracji Społecznej Caritas w Kielcach, ul. Wesoła 54, 25-363 Kielce, tel. 41 346 01 16.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Free business joomla templates