JGLOBAL_ARTICLES

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, iż  rozpoczęła się kolejna edycja działań Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym udzielana jest nieodpłatnie, przez kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie (pracownik pierwszego kontaktu, psycholog, adwokat, radca prawny, mediator, koordynator). Wsparciem zostaną objęte osoby pokrzywdzone m.in.: przemoc, oszustwo, kradzież, wypadek komunikacyjny, rozbój, niealimentacja i inne przestępstwa.

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przeciwko którym nie toczą się żadne postępowania karne - osoby te nie mogą być sprawcami przestępstw.

Zakres pomocy, jaką oferuje ośrodek obejmuje następujące działania:

I.   pomoc prawna, w tym alternatywne rozwiązywanie konfliktów przez mediacje,

II.  pomoc psychologiczna,

III. pomoc materialna, w tym:

  1. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
  2. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
  3. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych.
  4. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,
  5. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  6. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
  7. finansowanie dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych, opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny,
  8. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
  9. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego (kolonie dla dzieci).

Adres siedziby Ośrodka: ul. Urzędnicza 7b, 25 – 720 Kielce, tel. 41/366 48 47 lub 784 531 622.


Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Free business joomla templates