JGLOBAL_ARTICLES

Konferencja otwierająca Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W miniony piątek, 25 listopada miało miejsce uroczyste otwarcie projektu pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" w Busku-Zdroju (ŚOWES). Projekt zainaugurowała konferencja w Buskim Samorządowym Centrum Kultury.

Zebranych gości przywitali przedstawiciele partnerów projektu: ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, Agnieszak Kmiecik – prezes zarządu Fundacji Centrum Europy Lokalnej, Agnieszka Migoń – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji. Założenia i cele projektu a także ofertę usług OWES przedstawiła Katarzyna Kozłowska – kierownik ŚOWES. Swoją ofertę zaprezentował również Dariusz Kurcman, przedstawiciel drugiego ośrodka w województwie świętokrzyskim (Kielecko-Ostrowiecki OWES).

W drugiej części spotkania odbyła się publiczna debata ekspercka nt. uwarunkowań i możliwości rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego z udziałem ks. Stanisława Słowika, Romana Białka (Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej) oraz Anny Marwickiej (ROPS Kielce). Patronat medialny nad konferencją inaugurującą projekt oraz ekspercką debatą radiową sprawuje Radio eM.

Jak informuje dyrektor Słowik, głównym celem działań zrzeszonych organizacji jest wsparcie osób dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. - Działania ekonomii społecznej są ukierunkowane na zmianę standardu życia tych osób. Chcemy dotykać bezpośrednich relacji międzyludzkich i upowszechniać wzajemne pomaganie sobie poprzez różnego rodzaju działania gospodarcze czy ekonomiczne, które wpłyną na poprawę losu i sytuacji bytowej osób, które są w szczególnie trudnym położeniu życiowym -  tłumaczy.

Ks. Stanisław Słowik dodaje, że planowane działania będą realizowane w kilku obszarach. Pierwszym z nich jest animacja i zachęta do tego, by ludzie chcieli zmieniać swoją rzeczywistość i otoczenie. To kwestia tzw. inkubacji, czyli podejmowania już konkretnych działań, które mają coś zmienić i wprowadzić tę zmianę w życie konkretnych osób. Chcemy pomóc przebić się, ponieważ, jak często się mówi, najtrudniejszy jest pierwszy krok czy start -  uważa ksiądz Słowik.Zadaniem OWES-u są kompleksowe usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w tym usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe. Ich zadaniem będzie także udzielanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym klastrów ekonomii społecznej.

W ubiegłym miesiącu uroczyście podpisano umowę na dofinansowanie projektu ŚOWES. Caritas Diecezji Kieleckiej będzie realizować projekt w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.Umowa została podpisane w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.3: Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałania 9.3.1: Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

Przewiduje ono utworzenie w regionie świętokrzyskim dwóch Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej: dla subregionu południowego oraz północnego.Działalność OWESU prowadzonego przez Caritas obejmować będzie powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, opatowski i sandomierski.OWESy zostaną stworzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany przez najbliższe 3 lata, do końca sierpnia 2019 roku.

Free business joomla templates