JGLOBAL_ARTICLES

O tym, jak skutecznie pomagać bezdomnym - debata w Kielcach

W dniu 26 października br. w Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas w Kielcach odbyło się spotkanie dyskusyjne poświęcone wyzwaniom związanym z pomocą osobom bezdomnym, szczególnie w okresie jesienno- zimowym.  Na początku spotkania ks. Krzysztof Banasik – zastępca Dyrektora Caritas Kieleckiej przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił założenia programowe realizowanego przez Caritas projektu „Zacząć od nowa”. Zakłada on wsparcie osób bezdomnych w obszarze pomocy doraźnej (żywność, odzież, środki higieniczne), poradnictwa (streetworker, psycholog, doradca zawodowy, terapeuta uzależnień) oraz udzielenie schronienia. W ramach projektu przygotowane zostały także mieszkania wspierane w Proszowicach i Piasku Wielkim (gm. Nowy Korczyn), gdzie osoby mogą uzyskać pomoc w wychodzeniu z bezdomności. Uczestnikom przekazane zostały plakaty i ulotki zawierające adresy placówek i informacje o formach pomocy bezdomnym świadczonych przez Caritas w ramach omawianego projektu.   

W dalszej części zebrani podzieli się swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami w zakresie funkcjonowania systemu pomocy osobom bezdomnym w Kielcach i regionie. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia p. Anna Gromska poinformowała zebranych o planowanych zmianach w przepisach dotyczących standaryzacji placówek i usług dla osób bezdomnych, natomiast p. Kinga Woźniak – pracownik tego Wydziału powiadomiła o tym, iż trwają prace nad przygotowaniem plakatu i zakładki na stronie internetowej z informacjami o placówkach dla osób bezdomnych na terenie woj. świętokrzyskiego. Zebrani stwierdzili, że umieszczenie adresów i zakresów usług placówek dla osób bezdomnych na jednym nośniku będzie bardzo pomoce w kierowaniu do placówek. Poruszano również inne ważne kwestie związane z systemem i katalogiem usług skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Pracownicy MOPR Kielce zaprezentowali zakres działań  na rzecz osób bezdomnych na terenie miasta Kielce. Sporo miejsca poświęcono zagadnieniu pomagania osobom bezdomnym będącym pod wpływem alkoholu oraz bezdomnym z różnymi schorzeniami czy niepełnosprawnościami. Stwierdzono, że okres jesienno- zimowy jest szczególnym wyzwaniem, by pomóc każdemu bezdomnemu, bez względu na jego stan, zdrowie czy inne uwarunkowania. Wszyscy zgodzili się, że dobra współpraca instytucji publicznych i organizacji pozarządowych pozwoli skuteczniej działać w obszarze bezdomności.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, Służby Ochrony Kolei, Policji i Straży Miejskiej oraz organizacji pozarządowych: Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, PCK, Stowarzyszenia Arka Nadziei, Towarzystwa Dobroczynności, Fundacji Gospodarczej im. św. Brata Alberta, Związku Działkowców oraz Caritas Diecezji Kieleckiej.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Edycja 2016

 

 

 

Free business joomla templates