JGLOBAL_ARTICLES

„PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI” EDYCJA 2016

CEL NR 2
WZMOCNIENIE I USPRAWNIENIE SYSTEMU INTERWENCJI, OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA BEZDOMNYCH
„ZACZĄĆ OD NOWA”

 

GŁÓWNYM CELEM projektu pn. „ZACZĄĆ OD NOWA” jest zmniejszenie skali bezdomności na terenie działania Caritas Diecezji Kieleckiej poprzez rozwój i wzmocnienie punktów  i placówek pomocowych na terenie 3 województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego w okresie od czerwca do końca 2016 r.

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie systemu interwencji poprzez rozwój i wzmocnienie działalności punktów i placówek zapewniających pomoc osobom bezdomnym,
 • pomoc osobom bezdomnym w zakresie uzyskania skierowania do DPS czy uzyskania świadczeń z zabezpieczenia społecznego poprzez współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
 • ograniczenie skali bezdomności w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych poprzez rozwój usługi streetworkingu,
 • rozwój systemu informacji  o formach i miejscach pomocy osobom bezdomnym poprzez uaktualnienie i przygotowanie wykazu placówek świadczących pomoc dla osób  bezdomnych.


ODBIORCY DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH: to grupa ok. 120 osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie działania Caritas Diecezji Kieleckiej na terenie trzech województw – głównie świętokrzyskiego, częściowo małopolskiego (powiaty miechowski i proszowicki) oraz śląskiego (zawierciański).

Osoby bezdomne w ramach projektu mogą skorzystać z:

 • porad psychologa,
 • porad prawnych,
 • spotkania z doradcą zawodowym,
 • pomocy asystenta osoby bezdomnej
 • pomocy streetworkera.


Osoby bezdomne w ramach projektu mogą uzyskać pomoc w formie:

 • noclegu,
 • posiłku,
 • środków czystości,
 • odzieży.

Projekt realizowany jest w kilku etapach w okresie od czerwca do grudnia 2016 r.:

Działania projektowe:

 1. PROMOCJA PROJEKTU – dystrybucja ulotek informacyjnych oraz plakatów, informacje o realizowanych działaniach projektowych w mediach. Organizacja 2 spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji, które angażują się w pomoc osobom bezdomnym.
 2. ZAANGAŻOWANIE I ZATRUDNIENIE PERSONELU MERYTORYCZNEGO: Terapeuta/ interwent, Psycholog, Prawnik, Doradca zawodowy, Streetworker.
 3. ROZWÓJ I WZMOCNIENIE DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW I PLACÓWEK DORAŹNEGO WSPARCIA, zapewniających nocleg, wyżywienie, odzież oraz świadczących usługi higieniczne, konsultacyjne, pomoc prawną, doradztwo w sprawach lokalowych, meldunkowych, itp.
 4. WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI POMOCY SPOŁECZNEJ w zakresie uzyskania skierowania do dps oraz w uzyskaniu świadczeń z zabezpieczenia społecznego
 5. WDROŻENIE I USPRAWNIENIE SYSTEMU INFORMACJI o formach i miejscach pomocy osobom bezdomnym.
 6. ZAKUP ŻYWNOŚCI ORAZ URZĄDZEŃ do jej gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wydawania; zakup odzieży, obuwia, środków czystości i osobistej higieny; ZAPEWNIENIE NOCLEGU I POSIŁKU osobom bezdomnym w placówkach Caritas Diecezji Kieleckiej; UDZIELANIE POMOCY psychologicznej oraz terapeutyczno-interwencyjnej.
 7. PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃ WSPIERANYCH ORAZ ICH URUCHOMIENIE I PROWADZENIE - Uruchomienie 8 mieszkań wspieranych w Piasku Wielkim gm. Nowy Korczyn oraz 6 mieszkań w Kidowie i 6 mieszkań w Proszowicach dla osób, które zmagają się z trudną sytuacją życiową spowodowane brakiem mieszkań i zagrożeniem bezdomnością. Łącznie będzie to 20 mieszkań dla ok. 50 os.
 8. ROZWÓJ USŁUGI STREETWORKINGU skierowanego do grupy osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych.
 9. BIEŻĄCY MONITORING DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH, podsumowanie działań projektowych i rozliczenie projektu.

Placówka koordynująca działania projektowe:

 • SCHRONISKO DLA KOBIET ofiar przemocy, Centrum Interwencji Kryzysowej.

Zaplecze Do Działań Projektowych:

 • Schronisko dla Kobiet ofiar przemocy, Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy, Stacja Opieki i Stołówka Charytatywna w Sędziszowie,
 • Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie,
 • Stacja Opieki, Stołówka charytatywna w Miechowie.
 • Zespół Placówek Caritas w Proszowicach – Mieszkania Wspierane - w Proszowicach,
 • Mieszkania Wspierane w Piasku Wielkim, gmina Nowy Korczyn,
 • Schronisko w Kidowie.
 
Free business joomla templates