JGLOBAL_ARTICLES

Konferencja podsumowująca projekt „Czas na zmiany” z udziałem gości z Francji

W dniu 18.05.2015r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „CZAS NA ZMIANY – reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubach Integracji Społecznej Caritas Kielce”. Gośćmi specjalnymi spotkania byli przedstawiciele Stowarzyszenia Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) we Francji. Konferencja była podsumowaniem dotychczasowych działań projektowych Caritas Diecezji Kieleckiej w zakresie aktywizacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prezentacją nowej metody i działań wypracowanych na podstawie doświadczeń organizacji francuskich.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej 120 osób z powiatu buskiego, staszowskiego i jędrzejowskiego w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Działania projektowe realizowane były w okresie 01.01.2013r.  – 31.05.2015r. przez cykl różnego rodzaju warsztatów i szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, prawno – biznesowe, „Komputer i Internet od A do Z”, socjalno – terapeutyczne, szkolenia z języka angielskiego  i niemieckiego oraz szkolenie z obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej. Ponadto w ramach projektu uczestnicy mogli wziąć udział w 2-dniowych warsztatach wyjazdowych i wizytach studyjnych, specjalistycznych szkoleniach kwalifikacyjnych oraz odbyli 3-miesięczne staże zawodowe. Od 01.01.2014r. projekt rozszerzono o komponent współpracy międzynarodowej realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarités Nouvelles face au Chômage z Francji. Metoda Grup Solidarnościowych (MGS) realizowana przez tostowarzyszeniepolega w głównej mierze na towarzyszeniu, którego celem nie jest znalezienie pracy dla podopiecznego, lecz postawienie go w sytuacji, w której zrobi to sam. Wdrażanie Metody Grup Solidarnościowychw Klubach Integracji Społecznej w ramach komponentu międzynarodowego obejmowało 5 faz działania: Faza wstępna – poznawcza, adaptacji, faza testowa, readaptacji i faza upowszechniania

Podczas konferencji zostały zaprezentowane doświadczenia Caritas Kieleckiej w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych przedstawione przez ks. dr Stanisława Słowika, Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Podsumowano także prawie dwa i pół roku realizacji projektu „Czas na zmiany”. Ks. Krzysztof Banasik – koordynator projektu, omówił działania projektowe i  rezultaty jakie udało się osiągnąć w tym czasie. Kolejnym elementem było wystąpienie Michel Vigneau-Cazalaa - eksperta Solidarités Nouvelles face au Chômage, który przedstawił doświadczenia organizacji pozarządowych we Francji w aktywizacji osób bezrobotnych. - Następnie  Vincent Godebout – Delegat Generalny SNC przybliżył Metodę Grup Solidarnościowych jako narzędzie pracy z osobami wykluczonymi w Solidarités Nouvelles Face au Chômage, przybliżył on uczestnikom konferencji sposób funkcjonowania tej metody we Francji oraz odniósł się do możliwości jej implikacji przez Caritas Kielecką na teren woj. świętokrzyskiego. Ostatnim punktem konferencji były wystąpienia dwóch mentorów/liderów , którzy w ramach projektu prowadzili Grupy Solidarnościowe w Klubach Integracji Społecznej w Sędziszowie i  Busku-Zdroju. Opowiadali oni o swych doświadczeniach z wdrażania tej metody, jej skuteczności oraz o pracy z bezrobotnymi poprzez towarzyszenie. Po części oficjalnej konferencji przewidziany został poczęstunek, podczas którego odbyły się również rozmowy w kuluarach z delegatami z Francji oraz wymiana informacji i poglądów wśród licznie przybyłych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy z województwa świętokrzyskiego.

Projekt „Czas na zmiany- reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubach Integracji Społecznej” realizowany jest na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Free business joomla templates