JGLOBAL_ARTICLES 

Ogólnopolska Federacja

na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

  

 

Federacja została założona przez kilkanaście ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się bezdomnością w celu zapobiegania i łagodzenia skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego osób zagrożonych bezdomnością i doświadczających bezdomności. Cel założenia to  realizowanie poprzez stymulowanie i wspieranie współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w pomoc osobom bezdomnym w Polsce oraz wpływanie na politykę społeczną w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, a w szczególności:

- wspieranie wymiany doświadczeń i współpracy,
- reprezentowanie interesów członków i osób bezdomnych wobec administracji państwowej, JST i ogółu społeczeństwa,
- lobbowanie skutecznych rozwiązań prawnych,
- tworzenie, opiniowanie i wspieranie wdrażania dok. strategicznych i wykonawczych,
- promowanie współpracy międzysektorowej i partnerstw lokalnych,
- edukację i aktywizację interesariuszy,
- działalność naukową i badawczą,
- komunikację społecznę,
- upowszechnianie innowacji i dobrych praktyk.

 

Program zebrania założycielskiego
Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności 

Protokół Spotkania Założycielskiego
Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności,
które odbyło się 10 grudnia 2014 roku w Łodzi

 

Dokumenty statutowe, regulaminy, sprawozdania:

Statut Federacji

Regulamin Walnego Zebrania

Regulamin Rady Programowej

Regulamin Zarządu

Regulamin Komisji Rewizyjnej

 


 

Dokumenty merytoryczne

 

19 grudnia 2014r. Federacja publikuje pierwsze trzy dokumenty merytoryczne.

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią:

 

1. Zapytanie do MSW w sprawie likwidacji zameldowań i związanymi z tym problemami w obszarze przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu,
     np. w zakresie właściwości miejscowej gmin do finansowania usług

2. Zapytanie do MZ w sprawie niskiej dostępności ZOL/ZPO dla osób o niskich dochodach

3. Stanowisko w sprawie poprawy jakości przygotowania, przeprowadzenia i interpretacji wyników ogólnopolskich badań liczebności osób bezdomnych (przesłane do MPiPS)

 

Odpowiedź  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie likwidacji zameldowań i związanych z tym problemów z ustalaniem właściwości miejscowej gmin do ponoszenia kosztów usług świadczonych osobom bezdomnym.

 

 

 

Free business joomla templates