JGLOBAL_ARTICLES

Zespół Placówek Caritas w Świniarach

W skład placówek wchodzą:

- Dom Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- Dom dla Bezdomnych
- Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

Dom Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi-20 miejsc.

Dom świadczy usługi według standardów określonych rozporządzeniem o domach pomocy, a w szczególności: w zakresie potrzeb bytowych, usług opiekuńczych i usług wspomagających.                                                                

Celem aktywizacji jest:

-utrzymanie sprawności fizycznej i zdrowotnej

-usamodzielnienie, pobudzenie zaradności życiowej

-nauka umiejętności społecznych i interpersonalnych

-terapia zajęciowa

-rozwijanie różnych zainteresowań, osobowości

-współpraca ze społecznością lokalną, parafią, osobami fizycznymi

 

Środowiskowy Dom Samopomoc - 30 miejsc pobytu dziennego.

Ośrodek jest wsparciem dla osób wykazujących zaburzenia psychiczne i upośledzonych umysłowo. Zadaniem nadrzędnym jest umacnianie podmiotowości i samodzielności użytkowników,  stwarzanie warunków do rehabilitacji społecznej, zmniejszanie skali wykluczenia, integracja ze środowiskiem lokalnym, oraz opieka medyczna wpływająca na jakość i czas choroby.

Usługi świadczone obejmują w szczególności:

- Trening umiejętności spędzania czasu wolnego poprzez różnorodne formy: kino, wycieczki, wyjazdy krajoznawcze, zawody sportowe, zajęcia muzyczne, taniec, biblioterapia.

- Trening budżetowy, w którym uczestnicy poznają wartość pieniądza, orientację w cenie i dokonywania obliczeń.

- Trening umiejętności samoobsługi- nauka i doskonalenie w samodzielnym jedzeniu, myciu, ubieraniu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, praniu, sprzątaniu.

- Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, w których nabywają i doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktów, zasad partnerstwa, są aktywizowani zawodowo.

- Poradnictwo psychologiczne.

Zajęcia terapeutyczne w naszym ośrodku odbywają się w następujących pracowniach:

- Pracownia plastyczna

- Pracownia kulinarna

- Pracownia sportowa

- Pracownia botaniczna

- Pracownia stolarska

W Środowiskowym Domu Samopomocy realizowany jest projekt „ Szansa na aktywność BIS”, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających: orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 15 miejsc całodobowych (do 6 miesięcy). Pobyt refundowany jest przez NFZ.

Hostel przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń afektywnych oraz organicznych zaburzeń psychicznych, nie wymagających leczenia szpitalnego. Pobyt ma na celu poprawę jakości życia i codziennego funkcjonowania oraz przywrócenie umiejętności społecznych. W tym celu prowadzone są profilowane programy psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne. Hostel przeznaczony jest dla pacjentów z całego kraju.

 

Dom dla Bezdomnych - 20 miejsc stacjonarnych dla osób nie wymagających stałej opieki.

Jest to placówka dla osób zagrożonych bezdomnością i wychodzących z bezdomności. Zapewnia odpowiednie warunki bytowe, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz zakup niezbędnych leków zleconych przez lekarza, zaspokojenie potrzeb religijnych, kulturalnych i terapeutycznych.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla osób ubezpieczonych w NFZ. Poradnia dostępna jest dla wszystkich chętnych osób.

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek 10.00-14.00

Wtorek 9.00-14.40

Środa 9.00-14.00

Czwartek 10.00-14.00

Piątek 14.00-18.00

 

Free business joomla templates