JGLOBAL_ARTICLES

 


Data publikacji: 20 maja 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2020
CPV: 34136000-9 - samochody półciężaroweOGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego z przestrzenią ładunkową odrębną od kabiny kierowcy
o ładowności powyżej 1000 kg, z kabiną kierowcy 2+1, rok produkcji 2020

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA
ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 - KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 


Data publikacji: 14 maja 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/3/2020
CPV: 09331200-0 - słoneczne moduły fotoelektryczne
CPV: 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach zadania pn.:
"Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, Ratajach i Gorzkowie"

realizowanego w ramach przedsięwzięcia "Zmniejszanie zużycia energii w budynkach Caritas Diecezji Kieleckiej" dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 - OPIS ZADANIA

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 - WYKAZ WYKONANCH ROBÓT

ZAŁ. NR 6 - WZÓR UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

AUDYT - CIS KIELCE
AUDYT - RATAJE SŁUPSKIE
AUDYT - GORZKÓW

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW-2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW-3

 


Data publikacji: 9 kwietnia 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2020
CPV:
45000000-7 - roboty budowlane
45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 -  izolacja cieplna

09331100-9 - kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie następujących prac:
1. Ocieplenie sufitu poddasza nieużytkowego
2. Ocieplenie scian budynku mieszkalnego
3. Ocieplenie stropodachu styropapą z obróbkami
4. Wymiana okien
5. Montaż instalacji solarnej
w ramach realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej
i noclegowni dla bezdomnych w Kielcach wraz z montażem instalacji solarnej"

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2a - PRZEDMIAR ROBÓT - CIS

ZAŁ. NR 2b - PRZEDMIAR ROBÓT - TPBA
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW

ZAŁ. NR 4 - OSWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 6 - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - 3

 

Data publikacji: 28 kwietnia 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2020
CPV:
45000000-7 - roboty budowlane
45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 -  izolacja cieplna

09331100-9 - kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

 


Data publikacji: 10 marca 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/3/2020
CPV:
33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

33158000-2 Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej
33100000-1 Urządzenia medyczne
33192000-2 Meble medyczne

33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji w związku z realizacją projektu pn.: "CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE - usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)"


ZAŁ. NR 1 - SKŁADAJĄCY OFERTĘ
ZAŁ. NR 2 - OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. NR 5 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERIUM KLAUZUL SPOŁECZNYCH
ZAŁ. NR 6 - UMOWA

ZAŁ. NR 7 - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA

Sprostowanie do zapisu pkt 6.2 podpunkt 3- Wykluczeniu z postępowania podlegają
Wykreśleniu ulega zapis "...chyba, że Zamawiający nie otrzyma żadnej innej oferty."

Po zmianie ppkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"Wykonawcy i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo i kapitałowo".

 


Data publikacji: 6 marca 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2020
CPV:
45000000-7 - roboty budowlane
45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
"Modernizacja budynku magazynu żywności Caritas

na działkach nr ew. 132/1 i 134/1 obręb 0020 przy ul. Chłopskiej 20 w Kielcach"

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - PRZEDMIAR ROBÓT
ZAŁ. NR 5 - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Data publikacji: 18 marca 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2020
CPV:
45000000-7 - roboty budowlane
45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 10 lutego 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2020
CPV: 30199750-2 - talony


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę bonów żywnościowych i towarowych dla beneficjentów zadania
„LEPSZY START 3 - działania Caritas Diecezji Kieleckiej w zakresie pomocy postpenitencjarnej,

na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich najbliższych na lata 2020 - 2022"


ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO


 

Data publikacji: 20 lutego 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2020
CPV: 30199750-2 - talony

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 


Data publikacji: 30 grudnia 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/13/2019
CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawców (podmioty i osoby fizyczne) na realizację usług asystenckich
i doradczych w ramach projektu pn. „ NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim:
wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych
i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”
objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 9
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.01. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie  RPSW.09.02.01-26-0083/18.


ZAŁ. NR 1a - FORMULARZ OFERTOWY DLA PODMIOTÓW
ZAŁ. NR 1b - FORMULARZ OFERTOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
ZAŁ. NR 2 - WYKAZ OSÓB
ZAŁ. NR 3 - OSWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

ZAŁ. NR 5 - OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIENIA KRYTERIUM

ZAŁ. NR 6a - WZÓR UMOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
ZAŁ. NR 6b - WZÓR UMOWY DLA OSÓB PRAWNYCH
ZAŁ. NR 7 - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji: 24 stycznia 2020 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/13/2019
CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 


Data publikacji: 26 listopada 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/12/2019
CPV: 6014000-1 - nieregularny transport osób


ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację usług transportowych dotyczących zapewnienia dojazdu dla Uczestników Projektu do CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI CARITAS W WIŚNIÓWCE (WYNAJEM POJAZDU DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ)


ZAŁ. NR 1 - OFERTA
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW
ZAŁ. NR 4 - OSWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5b - WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 6 - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 22 listopada 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/3/2019
CPV:
45000000-7 - roboty budowlane
45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektówbudowlanych

45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
45211200-1 - roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
"Adaptacja nieużytkowych kondygnacji Dziennego Centrum Pielęgnacji
na Zespół Mieszkań Chronionych w Wiśniówce"

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 - PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW
ZAŁ. NR 4 - OSWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 6 - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 


Data publikacji: 23 października 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/3/2019
CPV: 30200000-1 - urządzenia komputerowe
CPV: 32322000-6 - urządzenia multimedialne


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA
ZAŁ. NR 2 - WYKAZ SPRZĘTU - KOSZTORYS

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW
ZAŁ. NR 4 - WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 23 października 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/4/2019
CPV: 34110000-1 - samochody osobowe


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego
z przestrzenią ładunkową w wersji pięcioosobowej (4+1), dla potrzeb przewozu żywności.

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA
ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ CENOWY OFERTY

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW
ZAŁ. NR 4 - WZÓR UMOWY DOSTAWY
ZAŁ. NR 5 - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - 2

KOMUNIKAT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - 3
 

INFORMACJA O WYNIKACH
 


Data publikacji: 18 października 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2019
CPV: 45000000-7 - roboty budowlane
CPV: 45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wymianę okien w budynku Centrum Integracji Społecznej przy ul. Wesołej 58 w Kielcach
oraz budynku Świetlicy i Stacji Opieki w Cudzynowicach nr 97a

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 - OPIS ZADANIA/PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY
KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 16 października 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2019
CPV: 34110000-1 - samochody osobowe


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego
w wersji dziewięcioosobowej (8+1), do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim.

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA
ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ CENOWY OFERTY

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW
ZAŁ. NR 4 - WZÓR UMOWY DOSTAWY
ZAŁ. NR 5 - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 11 października 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2019
CPV: 34110000-1 - samochody osobowe


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową
w wersji piecioosobowej (4+1), dla potrzeb przewozu żywności.

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA
ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ CENOWY OFERTY

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW
ZAŁ. NR 4 - WZÓR UMOWY DOSTAWY
ZAŁ. NR 5 - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 28 sierpnia 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/8/2019
CPV: 33000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na DOSTAWĘ MEBLI w ramach projektu pn.:
„Utworzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji dla osób niepełnosprawnych
i Seniorów w aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka) z poszerzeniem oferty mieszkań wspieranych”

 

 


Data publikacji: 27 sierpnia 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/7/2019
CPV: 33000000-0 - Urzadzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji
w związku z realizacją projektu pn.:
„Utworzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji dla osób niepełnosprawnych i Seniorów
w aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka) z poszerzeniem oferty mieszkań wspieranych”

 

 


Data publikacji: 20 sierpnia 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2019
CPV: 45000000-7 - roboty budowlane

CPV: 45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV: 45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na "Przebudowę budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Gorzkowie nr 80,
nr ewid. dz. 450 na zespół mieszkań chronionych i dziennej rehabilitacji"

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 - WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 - WZÓR ROBÓT
ZAŁ. NR 6 - WZÓR UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZEDMIAR ROBÓT - TEREN
PRZEDMIAR ROBÓT - BUDYNEK

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

 

Data publikacji: 05 września 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2019
CPV: 45000000-7 - roboty budowlane
CPV: 45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV: 45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 


Data publikacji: 24 lipca 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/10/2019
CPV: 33000000-0 - Urzadzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

         33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

         33140000-3 Materiały medyczne

         33100000-1 Urządzenia medyczne

         33690000-3 Różne produkty lecznicze
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji w związku z realizacją projektu pod nazwą

„CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE
– usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”

Odpowiedzi na zapytania

Informacja o wynikach

 

 


Data publikacji: 12 lipca 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/9/2019
CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyłonienia Wykonawców (podmiotów i osób fizycznych),
którzy przedstawią najkorzystniejsze warunki realizacji usług
zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych
w ramach projektu pn.
„CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE
– usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”

 

Data publikacji: 23 lipca 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/9/2019
CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

INFORMACJA O WYNIKACH


 

 


Data publikacji: 3 lipca 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/6/2019
CPV: 30200000-1- urządzenia komputerowe


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące dostawy i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług
wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną dla 13 placówek Caritas Diecezji Kieleckiej,
zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego

 

 


Data publikacji: 4 czerwca 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/7/2019
CPV: 85000000-9 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawców (podmioty i osoby fizyczne) świadczących usługi zdrowotne w związku
z realizacją projektu pn. ”CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE - usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)

 

Data publikacji: 1 lipca 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/7/2019
CPV: 85000000-9 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

 


Data publikacji: 2 kwietnia 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/4/2019
CPV: 30199750-2 - talony


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zadania "LEPSZY START 2 - działania Caritas Diecezji Kieleckiej w zakresie pomocy postpenitencjarnej, na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich najbliższych".

 

Treść zapytania ofertowego

Załączniki w formie edytowalnej do zapytania ofertowego

 

 

Data publikacji: 11 kwietnia 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/4/2019
CPV: 30199750-2 - talony

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 6 marca 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/2/2019
CPV: 3000000-0 -
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji
w związku z realizacją projektu pn.:„Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach”


INFORMACJA

Niniejszym informujemy iż, Postępowanie nr K/D/2/2019 z dnia 06/03/2019r. zostaje unieważnione
(zgodnie z punktem 14. ppkt 14.2. zapytania ofertowego nr K/D/2/2019 z dnia 06.03.2019 r.).

Informujemy, iż ponownie wkrótce zostanie opublikowane Zapytanie ofertowe, w związku z tym zachęcamy do składania ponownie oferty.

W przypadku  zainteresowania złożeniem ponownej oferty zapraszamy do śledzenia Bazy Konkurencyjności i/lub strony Caritas Diecezji Kieleckiej.

 

 


Data publikacji: 4 marca 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/2/2019
CPV: 45000000-7 - roboty budowlane


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w
szpitalu psychiatrycznym”, przygotowanie projektu, a następnie wykonanie prac remontowoadaptacyjnych w lokalizacjach: Wiśniówka 38A, 26-050 Zagnańsk (na działkach nr ew. 14/120 obręb Dąbrowa).

 

Treść zapytania ofertowego

Załączniki w formie edytowalnej do zapytania ofertowego

 

 


Data publikacji: 15 lutego 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/3/2019
CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków


ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi cateringowej - przygotowania i dostarczania posiłków, tj. zestawów obiadowych i przerw kawowych
dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Caritas w Kielcach
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Data publikacji: 27 lutego 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/3/2019
CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 


Data publikacji: 5 lutego 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/2/2019
CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

 

UNIEWAŻNIONO

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi cateringowej - przygotowania i dostarczania posiłków, tj. zestawów obiadowych i przerw kawowych
dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Caritas w Kielcach
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Data publikacji: 14 lutego 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/2/2019
CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

INFORMACJA

Niniejszym informujemy iż, Postępowanie nr K/U/2/2019 z dnia 05/02/2019r. zostaje unieważnione
(zgodnie z punktem 12. ppkt 12.2. zapytania ofertowego nr K/U/2/2019 z dnia 05.02.2019 r.).

Informujemy, iż ponownie wkrótce zostanie opublikowane Zapytanie ofertowe, w związku z tym zachęcamy do składania ponownie oferty.

W przypadku  zainteresowania złożeniem ponownej oferty zapraszamy do śledzenia Bazy Konkurencyjności i/lub strony Caritas Diecezji Kieleckiej.
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

 

 


Data publikacji: 5 lutego 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/1/2019
CPV: 45000000-7 - roboty budowlane


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na remont obiektu przy ulicy Urzędniczej 16a w Kielcach
w ramach zadania ”Modernizacja obiektu przy ul. Urzędniczej 16a w Kielcach”.

 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 4 lutego 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/2/2018
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przygotowanie projektu, a następnie wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych
w ramach realizacji projektu pn.
„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie
po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”,

 


Data publikacji: 30 stycznia 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/1/2019
CPV: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w ramach zadania ”Modernizacja obiektu przy ul. Urzędniczej 16a w Kielcach”.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY

 

Data publikacji: 6 lutego 2019 r. - Kielce

Nr postępowania:  K/U/1/2019
CPV: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Data publikacji: 7 lutego 2019 r. - Kielce

Nr postępowania:  K/U/1/2019
CPV: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW2

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 


Data publikacji: 9 listopada 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2018
CPV: 45000000-7 - roboty budowlane
       45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

       45311200-2 - roboty w zakresie instalcji elektrycznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie w ramach realizacji zadania pn. "Pokonać Bezdomność. Program Pomocy Osobom Bezdomnym - Edycja 2018 - Na dobrym poziomie" nastepujących prac:
1. Roboty budowlane: murowe, żelbetowe
2.
Roboty budowlane wykończeniowe: tynkarskie, posadzkarskie, stolarka i slusarka
w trzech obiektach dla osób bezdomnych i schronisk w Kielcach, Morawianach i Świniarach.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WARUNKI PRZETARGU

PRZEDMIAR ROBÓT
ZAŁ. NR 1 - OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

ZAŁ. NR 5 - WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Data publikacji: 28 listopada 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2018
CPV: 45000000-7 - roboty budowlane
       45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

       45311200-2 - roboty w zakresie instalcji elektrycznych

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 


Data publikacji: 12 października 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/8/2018

CPV- 18931100-5 – Plecaki

 

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę plecaków w ramach projektu „Wskazówki życia w świetlicach Caritas”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 - WZÓR OFERTY

Data publikacji: 31 października 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/8/2018

CPV- 18931100-5 – Plecaki

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ROZEZNANIA RYNKU

 

 


Data publikacji: 2 października 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2018
CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową w wersji pięcioosobowej (4+1)
dla potrzeb związanych z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ CENOWY OFERTY

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE
ZAŁ. NR 4 - WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 5 - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji: 4 października 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2018
CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Data publikacji: 31 października 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2018
CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 9 sierpnia 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2018

Termin składania i otwarcia ofert przypada na  dzień 20 sierpnia br.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Data publikacji: 06 sierpnia 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o postępowaniu nr PC/D/1/2018 na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji dziewięcioosobowej (8 + 1), każdy przystosowany do przewozu co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, rok produkcji 2018.

OGŁOSZENIE

Warunki przetargu
Załącznik nr 1 - oferta.pdf

Załącznik nr 2 - formularz cenowy.pdf
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.pdf

Załącznik nr 4 - umowa dostawy.pdf

 

Data publikacji: 21 sierpnia 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2018

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 


Data publikacji: 10 lipca 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2018

 

Ulega zmianie treść zapytania ofertowego w pkt 3, ppkt. 4) ppkt 14)
W związku z tym termin składania ofert został wydłużony do dnia 25 lipca br.

 

Ogłoszenie o przetargu

Zapytanie ofertowe

 

Data publikacji: 1 sierpnia 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2018

INFORMACJA O WYNIKACH

 


 

 

Data publikacji: 02 lipca 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o postępowaniu nr PC/B/1/2018 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śladkowie Dużym, gmina Chmielnik”.

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - oferta cenowa.pdf

Załącznik nr 2 - wykaz osób.pdf
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.pdf

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.pdf

Załącznik nr 5 - wykaz robót.pdf
Załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf

Ogłoszenie zostało opublikowane pod nr 104/02/07/2018 w bazie ogłoszeń ARIMR na stronie
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia

Link do dokumentacji projektowej:
https://drive.google.com/drive/folders/1An8W0vOrGFHFEwTWQOZMWvfDelayyPHD


Data publikacji: 19 czerca 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: 85000000-9

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza do składania ofert na zapytanie nr 1118279 dot. wykonanie usług opiekuńczych dla 40 osób przez min. 12 opiekunek/nów w terminie od czerwca/lipca 2018r. do końca marca 2020 r. - średnio 3 osoby niesamodzielne na 1 opiekunkę/na czyli średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to około 85 godzin - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Łączna ilość godzin przewidzianych do przeprowadzenia 21 420,00 Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 zadań

 

OFERTA
Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające dysponowanie osobami

Załącznik nr 2 - oferta cenowa
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Umowa

Karta Pracy Opiekunki

 


 

Data publikacji: 21 marca 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/1/2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na „Rozbudowa zespołu mieszkań chronionych przy ośrodku zdrowia Caritas w Wiśniówce wraz z przebudową istniejącego budynku przychodni na działkach Nr ew. 14/120 i 14/122, obręb 0004 Dąbrowa”

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
Załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2 - spełnienie warunków udziału w postępowaniu.doc
Załącznik nr 2 - spełnienie warunków udziału w postępowaniu.pdf

Załącznik nr 3 - brak podstaw do wykluczenia.doc
Załącznik nr 3 - brak podstaw do wykluczenia.pdf

Załącznik nr 4 - wykaz robót.doc
Załącznik nr 4 - wykaz robót.pdf

Załącznik nr 5 - wykaz osób.doc

Załącznik nr 5 - wykaz osób.pdf

Załącznik nr 6 - wzór umowy.doc
Załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf

Załącznik nr 7 - oświadczenie o braku powiązań.doc
Załącznik nr 7 - oświadczenie o braku powiązań.pdf

Ogłoszenie zostało również opublikowane w bazie konkurencyjnośći na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Link do dokumentacji projektowej: https://drive.google.com/open?id=1YHAY5fUmro6-rDnFi-9V9OFhbF8Yrppg

 

Data publikacji: 29 marca 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/1/2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Data publikacji: 3 kwietnia 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/1/2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Data publikacji: 6 kwietnia 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/1/2018

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 5 października 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej (8+1) przystosowanego do przewozu co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE
ZAŁ. NR 4 - WZÓR UMOWY

Data publikacji: 16 października 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Data publikacji: 17 października 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Data publikacji: 30 października 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2017

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 28 lipca 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/7/2017
CPV: 80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego,
         80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego,
         80310000-0 Usługi edukacji młodzieży.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Wskazówki życia w świetlicach Caritas” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

ZAŁ. NR 5a - WZÓR UMOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZAŁ. NR 5b - WZÓR UMOWY DLA OSÓB PRAWNYCH

 

Data publikacji: 01 września 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/7/2017
CPV: 80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego,
         80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego,
         80310000-0 Usługi edukacji młodzieży.

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 02 czerwca 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/7/2017

CPV- 60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego
CPV- 60170000-0– Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

 

ROZEZNANIE RYNKU

na usługę transportową w ramach projektu „Wskazówki życia w świetlicach Caritas” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na usługę transportową.

 

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 - WZÓR OFERTY
ZAŁ. NR 2 -  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

ZAŁ. NR 3 -  OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Data publikacji: 16 czerwca 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/7/2017

CPV- 60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego
CPV- 60170000-0– Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 16 czerwca 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/6/2017

CPV: 37524100-8 - Gry edukacyjne
CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
CPV: 37524000-7 - Gry

 

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę pomocy dydaktycznych (książek, słowników, tablic poglądowych)  i gier edukacyjnych w ramach projektu "Wskazówki życia w świetlicach Caritas" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 - WZÓR OFERTY
ZAŁ. NR 2 -  WYKAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

Data publikacji: 09 czerwca 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/6/2017
CPV: 37524100-8 - Gry edukacyjne
CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
CPV: 37524000-7 - Gry

 

INFORMACJA O WYNIKACH


 

 

Data publikacji: 25 maja 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/5/2017

 

INFORMACJA O WYNIKACH

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie dwóch Bloków szkoleń z zakresu ekonomii społecznej dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)" wybrano ofertę p. Grzegorza Olejniczaka.

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 


Data publikacji: 19 maja 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/5/2017
CPV: 22111000-1 - Podręczniki szkolne

 

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę podręczników szkolnych i zeszytów ćwiczeń w ramach projektu "Wskazówki życia w świetlicach Caritas" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA
ZAŁ. NR 2 -  WYKAZ KSIĄŻEK

 

Data publikacji: 29 maja 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/5/2017
CPV: 22111000-1 - Podręczniki szkolne

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 8 maja 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/4/2017
CPV: 71.24.70.00-1 - nadzór nad robotami budowlanymi

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa istniejącego zespołu mieszkań chronionych przy Ośrodku Zdrowia w Wiśniówce, gmina Masłów"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIA
ZAŁ. NR 4 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY

 

Data publikacji: 26 maja 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/4/2017
CPV: 71.24.70.00-1 - nadzór nad robotami budowlanymi

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 13 kwietnia 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/2/2017
CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze
         15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostarczenie artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Wskazówki życia w świetlicach Caritas" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KOSZTORYS

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY

 

 

Data publikacji: 24 kwietnia 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/2/2017
CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze
         15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 30 marca 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2017
CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze
         15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostarczenie artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Wskazówki życia w świetlicach Caritas" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KOSZTORYS

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY

 

Data publikacji: 11 kwietnia 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2017
CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze
         15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 


Data publikacji: 22 marca 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/4/2017
CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

 

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu "Wskazówki życia w świetlicach Caritas"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

Data publikacji: 20 kwietnia 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/4/2017
CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 10 marca 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/3/2017
CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe
CPV: 32322000-6 Urządzenia multimedialne

 

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wskazówki życia w świetlicach Caritas” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ROZEZNANIE RYNKU

Data publikacji: 31 marca 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/3/2017
CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe
CPV: 32322000-6 Urządzenia multimedialne

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 03 marca 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/1/2017
CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

 

ROZEZNANIE RYNKU

na prowadzenie warsztatów psychologicznych/profilaktycznych przez psychologa/profilaktyka w ramach projektu „Wskazówki życia w świetlicach Caritas” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ROZEZNANIE RYNKU
ZAŁ. NR 1 - WZÓR OFERTY
ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY

 

Data publikacji: 30 marca 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/1/2017
 CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne. 

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 03 marca 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/2/2017
CPV: 80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego,
         80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego,
         80310000-0 Usługi edukacji młodzieży.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych i konsultacji indywidualnych z wybranych przedmiotów dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Wskazówki życia w świetlicach Caritas” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

ZAŁ. NR 5 - UMOWA ZLECENIE

 

Data publikacji: 28 marca 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/2/2017
CPV: 80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego,
         80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego,
         80310000-0 Usługi edukacji młodzieży.
e

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 19 października 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2016
CPV: 34110000-1 -  Samochody osobowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej (8 + 1) przystosowanego do przewozu co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA
ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ CENOWY OFERTY

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - UMOWA DOSTAWY

 

Data publikacji: 28 października 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2016

ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Data publikacji: 04 listopada 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2016
CPV: 34110000-1 -  Samochody osobowe

 

INFORMACJA O WYNIKACH


 

 

Data publikacji: 26 września 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/2/2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Caritas Diecezji Kieleckiej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego celem wyposażenia Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej ŚOWES w Busku-Zdroju, w ramach realizowanego projektu pn. "Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej(ŚOWES)" w zadaniu nr 1 "Uruchomienie i funkcjonowanie Biura Głównego ŚOWES (01.09.2016 - 2013; 31.08.2019)".

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 


 

Data publikacji: 12 sierpnia 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/4/2016
CPV: 33000000-9 -  Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu biurowego w ramach projektu „SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

 

 

Data publikacji: 23 sierpnia 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/4/2016
CPV: 33000000-9 -  Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 Data publikacji: 03 sierpnia 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/3/2016
CPV: 33000000-0 -  Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

ZAŁ. NR 5 - UMOWA

Data publikacji: 09 sierpnia 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/3/2016

ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Data publikacji: 11 sierpnia 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/3/2016

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 01 sierpnia 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/2/2016
CPV: 33000000-0 -  Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w postępowaniu nr K/D/2/2016 na zasadzie konkurencyjności określonej w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych" oraz w przepisach art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn."SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ".

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

ZAŁ. NR 5 - UMOWA

 

Data publikacji: 11 sierpnia 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/2/2016

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 27 lipca 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2016
CPV: 33000000-0 -  Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (POPRAWIONE)

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

ZAŁ. NR 5 - UMOWA

 

Data publikacji: 28 lipca 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2016

ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Data publikacji: 01 sierpnia 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2016

ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Data publikacji: 02 sierpnia 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2016

ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Data publikacji: 03 sierpnia 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2016

 

INFORMACJA DOT. ODWOŁANIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 


Data publikacji: 19 lipca 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2016

 

PRZETARG

w trybie art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 380):

 

OGŁOSZENIE
WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA

ZAŁ. NR 2 - UMOWA nr PC/B/1/2016
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

ZAŁ. NR 4 - PRZEDMIARY

Data publikacji: 22 lipca 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2016

 

ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Data publikacji: 29 lipca 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

 


Data publikacji: 14 lipca 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/2/2016
CPV: 80530000-8 -  Usługi szkolenia zawodowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 4 osób bezrobotnych:

Pracownik ochrony fizycznej – 245 godzin (teoria i praktyka)
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 3 - WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 4 - WYKAZ OSÓB PROWADZĄCYCH

ZAŁ. NR 5 - PROGRAM NAUCZANIA SZKOLENIA

ZAŁ. NR 6 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

ZAŁ. NR 7 - OŚWIADCZENIE

 

Data publikacji: 27 lipca 2016 r. - Kielce

INFORMACJA O WYNIKACH
 

zapytania ofertowego nr K/B/2/2016

na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 4 osób bezrobotnych:
Pracownik ochrony fizycznej – 245 godzin (teoria i praktyka)

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 01 lipca 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/1/2016
CPV: 45000000-7 -  Roboty budowlane
CPV: 45330000-9 -  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na roboty budowlane polegające na dostosowaniu pod potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej pomieszczeń
w budynku po byłej szkole specjalnej przy ul. Urzędniczej 16A w Kielcach


 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

ZAŁ. NR 5 - UMOWA

ZAŁ. NR 6 - PRZEDMIAR

 

Data publikacji: 19 lipca 2016 r. - Kielce

INFORMACJA O WYNIKACH
 

zapytania ofertowego nr K/B/1/2016
na roboty budowlane polegające na dostosowaniu pod potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej pomieszczeń
w budynku po byłej szkole specjalnej przy ul. Urzędniczej 16A w Kielcach

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 27 czerwca 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/1/2016
CPV: 80530000-8 -  Usługi szkolenia zawodowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 osób bezrobotnych:

I. Profesjonalny sprzedawca/czyni z obsługą komputera, kasy fiskalnej, minimum sanitarnym i fakturowaniem
- 6 uczestników, 120 godzin (teoria i praktyka) przy czym szkolenie powinno odbywać sięgłównie w formie zajęć praktycznych

II. Profesjonalny opiekun/ka osób starszych, niepełnosprawnych
– 10 uczestników, 200 godzin (teoria i praktyka) z j. niemieckim 50 godzin

III. Pracownik ochrony fizycznej – 4 uczestników, 245 godzin (teoria i praktyka)
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 3 - WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 4 - WYKAZ OSÓB PROWADZĄCYCH

ZAŁ. NR 5 - PROGRAM NAUCZANIA SZKOLENIA

ZAŁ. NR 6 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

Data publikacji: 13 lipca 2016 r. - Kielce

INFORMACJA O WYNIKACH
 

zapytania ofertowego nr K/U/1/2016
na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 osób bezrobotnych

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 22 września 2015 r. - Kielce

Nr postępowania: P/E/5/2015
CPV:

79342200-5 -  Usługi w zakresie promocji
92210000-6 -  Usługi radiowe
92211000-3 -  Usługi produkcji radiowej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce. KRS 198087 działająca przy pomocy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego, na wykonanie Działań  informacyjno – promocyjnych w ramach projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr 9/2012 pn."Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej celem utworzenia lokali aktywizujących przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez podniesienie kwalifikacji personelu” w ramach projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja radiowych spotów reklamowych i informacyjno – promocyjnych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 4 - KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY

 


Data publikacji: 22 września 2015 r. - Kielce

Nr postępowania: P/E/4/2015
CPV:

79342200-5 -  Usługi w zakresie promocji
92210000-6 -  Usługi radiowe
92211000-3 -  Usługi produkcji radiowej

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Data publikacji: 10 sierpnia 2015 r. - Kielce

Nr postępowania: P/E/4/2015
CPV:

79342200-5 -  Usługi w zakresie promocji
92210000-6 -  Usługi radiowe
92211000-3 -  Usługi produkcji radiowej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce, KRS 198087 działająca przy pomocy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów ponownie zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego, na wykonanie Działań  informacyjno – promocyjnych w ramach projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr 9/2012 pn."Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej celem utworzenia lokali aktywizujących przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez podniesienie kwalifikacji personelu” w ramach projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”

 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja radiowych spotów reklamowych i informacyjno – promocyjnych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 4 - KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY

 


Data publikacji: 9 września 2015 r. - Kielce

Nr postępowania: P/E/3/2015
CPV:

79342200-5 -  Usługi w zakresie promocji
92210000-6 -  Usługi radiowe
92211000-3 -  Usługi produkcji radiowej

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Data publikacji: 14 sierpnia 2015 r. - Kielce

Nr postępowania: P/E/3/2015
CPV:

79342200-5 -  Usługi w zakresie promocji
92210000-6 -  Usługi radiowe
92211000-3 -  Usługi produkcji radiowej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce, KRS 198087 działająca przy pomocy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego, na wykonanie Działań  informacyjno – promocyjnych w ramach projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr 9/2012 pn."Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej celem utworzenia lokali aktywizujących przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez podniesienie kwalifikacji personelu” w ramach projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”

 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja radiowych spotów reklamowych i informacyjno – promocyjnych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 4 - KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY

 

 


Data publikacji: 28 sierpnia 2015 r. - Kielce

INFORMACJA O WYNIKACH
 

zapytania ofertowego nr P/E/2/2015
na wykonanie Działań  informacyjno – promocyjnych
w ramach projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr 9/2012

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 14 sierpnia 2015 r. - Kielce

Nr postępowania: P/E/2/2015
CPV:

79342200-5 -  Usługi w zakresie promocji
92200000-3 -  Usługi radiowe i telewizyjne
92220000-9 -  Usługi telewizyjne
92221000-6 -  Usługi produkcji telewizyjnej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce, KRS 198087 działająca przy pomocy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego, na wykonanie Działań  informacyjno – promocyjnych w ramach projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr 9/2012 pn."Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej celem utworzenia lokali aktywizujących przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez podniesienie kwalifikacji personelu” w ramach projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja telewizyjnych spotów, zwiastunów oraz film informacyjno – promocyjny.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 4 - KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY

 


Data publikacji: 31 sierpnia 2015 r. - Kielce

INFORMACJA O WYNIKACH
 

zapytania ofertowego nr K/B/5/2015
na remont budynku
Centrum Interwencji Kryzysowej i Schroniska dla Ofiar Przemocy
Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach ul. Urzędnicza 7 b.

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 12 sierpnia 2015 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/5/2015
CPV: 45000000-7 – roboty budowlane
         45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
         45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na remont budynku
Centrum Interwencji Kryzysowej i Schroniska dla Ofiar Przemocy
Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach ul. Urzędnicza 7 b.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 4 - KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

ZAŁ. NR 5 - PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁ. NR 6 - OPIS ROBÓT

 

 


Data publikacji: 24 lipca 2015 r. - Kielce

 

INFORMACJA O WYNIKACH
 

zapytania ofertowego nr K/B/4/2015
na przebudowe
budynku byłej szkoły zlokalizowanej na działce nr ewid. 152
w miejscowości Piasek Wielki, gm. Nowy Korczyn

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 10 lipca 2015 r. - Kielce

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
 

Dot. zapytania ofertowego nr K/B/4/2015
na wykonanie
  usług budowlanych polegających na przebudowie budynku byłej szkoły zlokalizowanej na działce nr ewid. 152 w miejscowości Piasek Wielki, gm. Nowy Korczyn

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

INFORMACJA O ZMIANIE WARUNKÓW

W związku z pytaniami do zapytania ofertowego wprowadzono zmiany do wzoru umowy

Prosimy o dołączenie do oferty prawidłowej wersji

ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY

 

 

Data publikacji: 1 lipca 2015 r. - Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przebudowe budynku byłej szkoły zlokalizowanej na działce nr ewid. 152
w miejscowości Piasek Wielki, gm. Nowy Korczyn

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - FORMA OFERTY
ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE
ZAŁ. NR 4 - KLAUZULA
ZAŁ. NR 5 - WYKAZ ROBÓT

PRZEDMIAR

PROJEKT

 

 


Data publikacji: 26 listopada 2014 r. - Kielce

 

ZAPYTANIE O CENĘ

na dostawę materiałów pierwszej pomocy


  ZAŁ. NR 1 - OFERTA
ZAŁ. NR 2 - ZAPYTANIE O CENĘ

 


Data publikacji: 29 września 2014 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/6/2014
CPV: 80511000-9Usługi szkolenia personelu
            80300000-9Usługi szkolnictwa wyższego

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie
Szkolenia dla pracowników Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - OPIS
ZAŁ. NR 2 - FORMA OFERTY
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE
ZAŁ. NR 4 - WYKAZ SZKOLEŃ
ZAŁ. NR 5 - KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA SPPW

ZAŁ. NR 6 - WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 6a - WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 7 - KOSZTORYS

 

Data publikacji: 3 października 2014 r. - Kielce

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
 

Dot. zapytania ofertowego nr K/U/6/2014
na wykonanie
Szkolenia dla pracowników Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

Data publikacji: 14 października 2014 r. - Kielce

INFORMACJA O WYNIKACH
 

zapytania ofertowego nr K/U/6/2014
na wykonanie
Szkolenia dla pracowników Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

 

INFORMACJA O WYNIKACH


 


Data publikacji: 08 września 2014 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/2/2014
CPV: 45215200-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usług budowlanych polegających na:
budowie budynku Domu Pomocy Społecznej podpiwniczonego, z dwoma kondygnacjami naziemnymi, z poddaszem użytkowym w Piekoszowie, gm. Piekoszów, ul. Czarnowska 2a.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - FORMA OFERTY
ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE
ZAŁ. NR 4 - WYKAZ ROBÓT

ZAŁ. NR 5 - KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY DPS PIEKOSZÓW
PRZEDMIAR ROBÓT
SPECYFIKACJA
 

Data publikacji: 09 września 2014 r. - Kielce

INFORMACJA O ZMIANIE WARUNKÓW

Wprowadzono zmiany do załącznika nr 2 - wzór umowy oraz do załacznika nr-3 - oświadczenie.

Prosimy o dołączenie do oferty prawidłowych wersji załączników:

ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE

 

Data publikacji: 12 września 2014 r. - Kielce

KOMUNIKAT

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje,
że odpowiedzi na pytania Wykonawców zostaną zamieszczone w dniu 15 września 2014 r. (poniedziałek)
z uwagi na konieczność konsultacji z Projektantem.

W związku z powyższym Caritas Diecezji Kieleckiej wydłuża termin składania i otwarcia ofert
do dnia 19 września 2014 r. (piątek).

 

Data publikacji: 15 września 2014 r. - Kielce

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
 

Dot. zapytania ofertowego nr K/B/2/2014

na wykonanie usług budowlanych polegających na budowie domu Pomocy Społecznej podpiwniczonego,

z dwoma kondygnacjami naziemnymi, z poddaszem użytkowym w Piekoszowie, gm. Piekoszów, ul. Czarnowska 2a.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
  INSTALACJA TELETECHNICZNA
INSTALACJA SIŁY I GN. WTYCZKOWYCH
ZBIORCZE ZESTAWIENIE STALI
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Data publikacji: 18 września 2014 r. - Kielce

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCÓW
 

Dot. zapytania ofertowego nr K/B/2/2014

na wykonanie usług budowlanych polegających na budowie domu Pomocy Społecznej podpiwniczonego,

z dwoma kondygnacjami naziemnymi, z poddaszem użytkowym w Piekoszowie, gm. Piekoszów, ul. Czarnowska 2a.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

 

Data publikacji: 26 września 2014 r. - Kielce

INFORMACJA O WYNIKACH
 

zapytania ofertowego nr K/B/2/2014

na wykonanie usług budowlanych polegających na budowie domu Pomocy Społecznej podpiwniczonego,

z dwoma kondygnacjami naziemnymi, z poddaszem użytkowym w Piekoszowie, gm. Piekoszów, ul. Czarnowska 2a.

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 


Data publikacji: 8 sierpnia 2014 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/2/2014

INFORMACJA O WYNIKACH

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje o wynikach postępowania na dostawę sprzętu do zajęć ruchowych w ramach projektu „Szansa na aktywność BIS” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

INFORMACJA O WYNIKACH


Data publikacji: 4 sierpnia 2014 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2014

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje o unieważnieniu przetargu cywilnego na prace polegające na wybudowaniu budynku czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego z poddaszem użytkowym, zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Pana mgr inż. arch. Włozimierza Cichonia w listopadzie 2012 r. przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, z przyczyn formlanych. 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 


Data publikacji: 22 lipca 2014 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/2/2014
CPV:  33000000-0

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu do zajęć ruchowych w ramach projektu
„Szansa na aktywność BIS” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 1a - KOSZTORYS
ZAŁ. NR 2 - WYKAZ SPRZĘTU
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY

 


 

 

Data publikacji: 17 lipca 2014 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2014
CPV:  45215200-9

PRZETARG CYWILNY

na prace polegające na wybudowaniu budynku czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego z poddaszem użytkowym,
zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Pana mgr inż. Arch. Włodzimierza Cichonia w listopadzie 2012 roku
przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
ZAŁ. NR 1 - OFERTA
ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE


Data publikacji: 2 czerwca 2014 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2014
CPV:  39100000-3

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę mebli do Hospicjum Stacjonarnego im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach przy ul. Mieszka I 48c.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 3a - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 4 - WZÓR UMOWY

 


Data publikacji: 30 października 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/9/2013
CPV:                   
85312510-7 Usługi rehabilitacji zawodowej

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
 

Informacja o wynikach postępowania nr K/U/9/2013

dot. zapytania ofertowego na prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, porad psychologicznych indywidualnych i warsztatów grupowych
dla uczestników projektu „Czas na zmiany – reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Klubach Integracji Społecznej Caritas Kielce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


Data publikacji: 28 października 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: ZP-PN/D/2/2013
CPV:  34114300-2

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji dziewięcioosobowej
do przewozu osób niepełnosprawnych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  ZAŁ. NR 1 - WZÓR OFERTY
ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ CENOWY OFERTY
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE
ZAŁ. NR 4 - INFORMACJA O FIRMIE
ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN/D/2/2013 w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Data publikacji: 08 listopada 2013 r. - Kielce

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN/D/2/2013
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych.

 


Data publikacji: 24 października 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/8/2013
CPV:                   
55511000 – 5 Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów
55100000 – 3 Usługi restauracyjne dotyczące podawania posiłków
55311000 – 3 Restauracyjne usługi kelnerskie dla ograniczonej grupy klientów

 

Informacja o wynikach postępowania nr K/U/8/2013

dot. zapytania ofertowego na usługę cateringową dla uczestników projektu „Czas na zmiany– reintegracja społeczna i zawodowa
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubach Integracji Społecznej Caritas Kielce”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Data publikacji: 18 października 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/9/2013
CPV:  Usługi rehabilitacji zawodowej 85312510-7
          Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 85121270-6

 

Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr K/U/9/2013

Dot.  Odpowiedzi na pytanie związanej z zapytaniem ofertowym nr K/U/9/2013
na
prowadzenie porad psychologicznych indywidualnych i warsztatów grupowych dla uczestników projektu
„Czas na zmiany – reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Klubach Integracji Społecznej Caritas Kielce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 07.10.2013r.

 


Data publikacji: 08 października 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/8/2013
CPV:  55511000-5 Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów
          55100000-3 Usługi restauracyjne dotyczące podawania posiłków
          55311000-3 Restauracyjne usługi kelnerskie dla ograniczonej grupy klientów

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę cateringową dla uczestników projektu
„Czas na zmiany – reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Klubach Integracji Społecznej Caritas Kielce”.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - WZÓR FORMULARZA OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

 


Data publikacji: 07 października 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/9/2013
CPV:  Usługi rehabilitacji zawodowej 85312510-7
          Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 85121270-6

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,  porad psychologicznych indywidualnych  i warsztatów grupowych
dla uczestników projektu „Czas na zmiany – reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Klubach Integracji Społecznej Caritas Kielce”.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - WZÓR FORMULARZA OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

 

 


Data publikacji: 02 września 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/3/2013

PRZETARG CYWILNY

na: "dostawę wyposażenia warsztatów zajęciowych w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach."

Dokumentację przetargową można pobrać w Biurze Organizatora w Kielcach, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce – w wersji papierowej lub elektronicznej.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA
ZAŁ. NR 2a - KOSZTORYS

ZAŁ. NR 2b - KOSZTORYS
ZAŁ. NR 2c - KOSZTORYS
ZAŁ. NR 2d - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE
ZAŁ. Nr 4 - WZÓR UMOWY


Data publikacji: 10 września 2013 r. - Kielce


Informacja o wynikach postępowania nr PC/D/3/2013

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, że w postępowaniu nr PC/D/3/2013 r. na dostawę wyposażenia do warsztatów zajęciowych w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach został wybrany jako Wykonawca:

Kategoria 1:    Nie wyłoniono Wykonawcy.

Kategoria 2:    Nie wyłoniono Wykonawcy.

Kategoria 3:    Nie wyłoniono Wykonawcy.

Kategoria 4:    Nie wyłoniono Wykonawcy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W kategorii 1-3 nie została złożona żadna oferta, w kategorii 4 złożona została jedna oferta przez Maxtel Sp. z o.o., ul. Krakowska 89, 25-701 Kielce, cena brutto: 71 709,00 zł

Zamawiający zamknął przetarg bez wyboru wykonawcy w żadnej z kategorii.

W związku z tym, że Zamawiający przewidział do wydania na realizację zamówienia znacznie mniejsza kwotę niż oferowana w Ofercie nr 1, nie dokonano wyboru tego wykonawcy. Z uwagi na brak innych ofert postanowiono o zamknięciu przetargu bez wybory oferty.

Z uwagi to, że po raz dugi był ogłaszany przetarg na zakup wyposażenia do ZAZ-u i nie udało się wyłonić oczekiwanych Wykonawców, zakupu przedmiotów opisanych w kategoriach 1, 2, 3, 4 Zamawiający zamierza dokonać w trybie indywidualnych negocjacji z potencjalnymi dostawcami. Jest to podyktowane potrzebą wydatkowania środków przy zachowaniu najwyższej staranności oraz w sposób celowy, gospodarny.

 

 


Data publikacji: 23 sierpnia 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2013

PRZETARG CYWILNY

na: "dostawę wyposażenia warsztatów zajęciowych w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach."

Dokumentację przetargową można pobrać w Biurze Organizatora w Kielcach, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce – w wersji papierowej lub elektronicznej.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - OFERTA
ZAŁ. NR 2a - KOSZTORYS

ZAŁ. NR 2b - KOSZTORYS
ZAŁ. NR 2c - KOSZTORYS
ZAŁ. NR 2d - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAŁ. NR 2e - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE
ZAŁ. Nr 4 - WZÓR UMOWY
 


Data publikacji: 02 wrześnnia 2013 r. - Kielce


Informacja o wynikach postępowania nr PC/D/2/2013

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, że w postępowaniu nr PC/D/2/2013 r. na dostawę wyposażenia do warsztatów zajęciowych w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach został wybrany jako Wykonawca:

Kategoria 1:    Nie wyłoniono Wykonawcy.

Kategoria 2:    Nie wyłoniono Wykonawcy.

Kategoria 3:    Nie wyłoniono Wykonawcy.

Kategoria 4:    Nie wyłoniono Wykonawcy.

Kategoria 5:    Nazwa: NAWROT Sp. z o.o., ul. Wrocławska 33B, Długołęka, 55-095 Mirków,  tel. /fax 71 315 21 09, cena: 104 037,00 zł brutto

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedstawiona oferta zawiera najkorzystniejszą cenę i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia. Oferta spełniała wymogi formalne, dzięki czemu nie podlegała odrzuceniu.

W związku z brakiem ofert na realizację zamówienia w częściach obejmujących kategorie 1, 2, 3, 4 Organizator dokona zakupu towarów opisanych w tych kategoriach po ponownym przeprowadzeniu procedury przetargowej, przy dochowaniu najwyższej staranności o wydatkowanie środków finansowych w sposób celowy, gospodarny.

 


Data publikacji: 02 sierpnia 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/4/2013

CPV 33000000-0 – Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności określonej w „Zasadach wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON” oraz w przepisach art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na dostawę sprzętu do zajęć ruchowych w ramach projekty „Szansa na aktywność BIS” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 


Data publikacji: 25 lipca 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/3/2013

CPV 39100000-3 – Meble
CPV 37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw
CPV 44112310-4 – Ścianki działowe
CPV 32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
CPV 39710000-2 – Sprzęt gospodarstwa domowego
CPV 37520000-9 – Zabawki
CPV 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejszym zapraszam do składania ofert w trybie konkurencyjności tj. na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz w przepisach art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego, prowadzonego w celu wyłonienia Dostawcy lub Dostawców wyposażenia
do Niepublicznego Żłobka Caritas „Małe Aniołki” w Kielcach.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2a - KATEGORIA 1
ZAŁ. NR 2b - KATEGORIA 2
ZAŁ. NR 2c - KATEGORIA 3
ZAŁ. NR 2d - KATEGORIA 4
ZAŁ. NR 2e - KATEGORIA 5
ZAŁ. NR 3a - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZAŁ. NR 3b - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. NR 4 - WZÓR UMOWY

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

PLAN POMIESZCZENIA

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 


Data publikacji: 23 lipca 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/2/2013

 

Informacja o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty

Dot. zapytania ofertowego nr K/D/2/2013 na dostawę sprzętu do zajęć ruchowych w ramach projekty „Szansa na aktywność BIS” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

ZAŁĄCZNIK

 


Data publikacji: 19 lipca 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2013

 

Informacja o unieważnieniu przetargu

Dot. zapytania ofertowego nr K/D/1/2013 na dostawę wyposażenia do Niepublicznego Żłobka Caritas „Małe Aniołki” w Kielcach

            Caritas Diecezji Kieleckiej jako organizator postępowania z dnia 10.07.2013 r. prowadzonego w trybie przetargu cywilnego o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia do Niepublicznego Żłobka Caritas „Małe Aniołki” w Kielcach, informuje, że zgodnie z pkt. 11 zapytania ofertowego nr K/D/1/2013, odwołuje powyższy przetarg w całości.

 


Data publikacji: 17 lipca 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/2/2013

CPV 33000000-0 – Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści zapytania ofertowego nr K/D/2/2013

W imieniu Caritas Diecezji Kieleckiej, w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia wyjaśniamy

1.         w pkt. 7 Taśmy rehabilitacyjne thera band -8 sztuk

Zamawiający nie określił siły oporu taśm. Czy wszystkie taśmy mają mieć taki sam opór??

       Odpowiedź: Taśmy mogą mieć różne rodzaje siły oporu.

2.         w pkt. 8 Taśmy rehabilitacyjne thera band -6 sztuk

Zamawiający nie określił siły oporu taśm. Czy wszystkie taśmy mają mieć taki sam opór??

       Odpowiedź: Taśmy mogą mieć różne rodzaje siły oporu.

3.         Czy w pkt 9. Materac do ćwiczeń duży - 8 sztuk Zamawiający dopuści materac spełniający wszystkie warunki o wymiarach 195x100x5 cm.

       Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wymiarów materaca.

4.         W pkt 12 Sprzęt sportowy i ćwiczeniowy (piłeczki i wałeczki do ćwiczeń rak, zestaw taśm do tapingu terapeutycznego, plastikowe drążki do ćwiczeń kręgosłupa, itp.) - 6 kompletów

Bardzo proszę co Zamawiający rozumie przez komplet. Czy to są 2 piłeczki, 2 wałeczki, 2 taśmy do tapingu, 2 drążki i co rozumie pisząc itp.????

       Odpowiedź: Jeden komplet ma składać się z: 1 wałka do ćwiczeń rąk, 1 ściskacza dłoni, 1 piłeczki 8,6,5 cm; 2 zestawów do tapingu, 1 drążka do ćwiczeń kręgosłupa i 1 trenażera.
 


Data publikacji: 10 lipca 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/2/2013

CPV 33000000-0 – Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności określonej w „Zasadach wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PRON” oraz w przepisach art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na dostawę sprzętu do zajęć ruchowych w ramach projekty „Szansa na aktywność BIS” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY

 

 


Data publikacji: 10 lipca 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2013

CPV 39100000-3 – Meble
CPV 37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw
CPV 44112310-4 – Ścianki działowe
CPV 32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
CPV 39710000-2 – Sprzęt gospodarstwa domowego
CPV 37520000-9 – Zabawki
CPV 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejszym zapraszam do składania ofert w trybie konkurencyjności tj. na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz w przepisach art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego, prowadzonego w celu wyłonienia Dostawcy lub Dostawców wyposażenia
do Niepublicznego Żłobka Caritas „Małe Aniołki” w Kielcach.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2a - KATEGORIA 1

ZAŁ. NR 2b - KATEGORIA 2
ZAŁ. NR 2c - KATEGORIA 3
ZAŁ. NR 2d - KATEGORIA 4
ZAŁ. NR 2e - KATEGORIA 5
ZAŁ. NR 3a - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁ. NR 3b - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

ZAŁ. NR 4 - WZÓR UMOWY

 

 


Data publikacji: 26 lipca 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/6/2013
CPV: 80500000-9 - usługi szkoleniowe 

Informacja o wynikach postępowania nr K/U/6/2013

Dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie usług szkoleniowych dla dorosłych osób bezrobotnych w szczególności
z terenów wiejskich w ramach projektu „Czas na zmiany- reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubach Integracji społecznej Caritas Kielce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 17 lipca 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/6/2013
CPV: 80500000-9 - usługi szkoleniowe 

Sprostowanie omyłek pisarskich

Dot.  Sprostowania omyłek pisarskich w zapytaniu ofertowym nr K/U/6/2013
na przeprowadzenie usług szkoleniowych
dla dorosłych osób bezrobotnych w szczególności
z terenów wiejskich w ramach projektu „Czas na zmiany- reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubach Integracji społecznej Caritas Kielce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ogłoszeniu z dnia 09 lipca 2013 r.

 

Sprostowanie omyłek pisarskich - dot.  K/U/6/2013

        

Data publikacji: 9 lipca 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/6/2013
CPV: 80500000-9 - usługi szkoleniowe 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dot. Zmiany zapytania ofertowego nr K/U/6/2013 na przeprowadzenie usług szkoleniowychdla dorosłych osób bezrobotnych w szczególności
z terenów wiejskich w ramach projektu „Czas na zmiany- reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubach Integracji społecznej Caritas Kielce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
.

 

         Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, że na podstawie art. 70¹§3 kodeksu cywilnego w wyniku zaistnienia nowych okoliczności mających istotny wpływ na zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający wprowadza zmiany. Zmiany w zapytaniu ofertowym są wytłuszczone na czerwono. W związku z powyższym realizacja przedmiotu zamówienia ulegnie wydłużeniu do 23.07.2013 r. W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - wzór formularza oferty - trzeba tylko podać cenę za pojedyńczą osobę.
 

DOKUMENTACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PO ZMIANACH

 


Data publikacji: 5 lipca 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/6/2013
CPV: 80500000-9 - usługi szkoleniowe 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności na przeprowadzenie usług szkoleniowychdla dorosłych osób bezrobotnych w szczególności z terenów wiejskich w ramach projektu „Czas na zmiany- reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubach Integracji społecznej Caritas Kielce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

DOKUMENTACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAŁ. NR 1 - WZÓR FORMULARZA OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE

 


Data publikacji: 17 czerwca 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2013
CPV: 42416100-6 - Windy
CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind
CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe

PRZETARG CYWILNY

na: „Dostawę i montaż windy, wykończenie łazienek i korytarza na parterze
oraz wykończenie tarasu od strony południowej w budynku Hospicjum w Kielcach przy ul. Mieszka I 48”.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
ZAŁ. NR 1 - FORMA OFERTY
ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE
 

Data publikacji: 22 sierpnia 2013 r. - Kielce

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i montaż windy, wykończenie łazienek i korytarza na parterze oraz wykończenie tarasu od strony południowej w budynku Hospicjum w Kielcach przy ul. Mieszka I 48.”

Ofertą najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez: Firma Instalacyjno-Budowlana INSTALOBUD s. c. Piotr i Małgorzata Bzinkowscy, ul. Ściegiennego 49, 25-380 Kielce

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę była jedyną złożoną ofertą. Treść oferty odpowiadała treści dokumentacji przetargowej, w związku z tym nie podlegała odrzuceniu. Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, dzięki czemu nie został wykluczony.

 


Data publikacji: 17 czerwca 2013 r. - Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2013

PRZETARG CYWILNY

na: "Dostawę urządzeń wentylacyjnych dla Hospicjum im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach."

Dokumentację przetargową można pobrać w Biurze Organizatora w Kielcach, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce – w wersji papierowej lub elektronicznej.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
ZAŁ. NR 1 - FORMA OFERTY
ZAŁ. NR 2 -
KOSZTORYS
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 3a - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. Nr 4 - WZÓR UMOWY

WYJAŚNIENIE TREŚCI

 

Data publikacji: 19 lipca 2013 r. - Kielce

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

            Organizator informuje, iż w postępowaniu na dostawę urządzeń wentylacyjnych dla Hospicjum im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach prowadzonym w trybie przetargu cywilnego (art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) najkorzystniejszą ofertę złożył:

Oferta nr 1: Krzysztof Krawczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „El-Went” Krzysztof Krawczyk, Domaszowice 104, 25-900 Kielce oferta złożona w dniu 14.07.2013 r. o godz. 09:00 w formie papierowej; cena: netto 95 838,92 zł, termin realizacji: do 31.09.2013 r., gwarancja: 24miesiące

       Oferta złożona przez ww. Wykonawcę była jedną z 2 złożonych ofert. Wpłynęły dwie oferty, które są ważne i nie podlegają odrzuceniu. Wybrana została oferta nr 1, która uzyskał 100 % punktów. Ponadto cena oferty mieści się w granicach kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 


 

 

Free business joomla templates