Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości


 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
prowadzony przez
Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje Projekt
współfinansowany ze Środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 

Adresatami Projektu mogą być wyłącznie osoby pokrzywdzone przestępstwem:

 wypadek komunikacyjny, rozbój, kradzież, groźby karalne, niealimentacja, kradzież, przemoc w rodzinie, oszustwo, handel ludźmi, inne przestępstwa.

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym jest udzielana nieodpłatnie, przez kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie. (pracownik pierwszego kontaktu, psycholog, adwokat, radca prawny, mediator, komornik, koordynator ).

Pomagamy osobom pokrzywdzonym przeciwko którym nie toczą się żadne postępowania karne. Osoby te nie mogą być sprawcami przestępstw.

Pomoc psychologiczna i pomoc pracownika I kontaktu udzielana jest również świadkom i osobom najbliższym.

Pomocy z Funduszu nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa upłynął okres dłuższy niż 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np.: ( wypadek komunikacyjny podmiot może udzielić pomocy w czasie dłuższym niż 5 lat.)


Zakres pomocy, jaką oferuje ośrodek obejmuje następujące działania:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów przez mediację;
 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej(osoby pokrzywdzone);
 3. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną;
 4.  organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę I kontaktu;
 5. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 6. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 7. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzących przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 8. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 9. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 10. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 11. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 12. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw;
 13. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 14. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 15. finansowanie kosztów wyjazdu małoletniego;
 16. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę.
   

DO POBRANIA:
Wniosek o udzielenie pomocy ze środków funduszu – Wypełnia Pokrzywdzony     POBIEŻ

Regulamin Ośrodka   POBIEŻ

 

Jeśli doświadczyłeś przemocy lub innego rodzaju przestępstwa skontaktuj się z nami telefonicznie lub przyjdź do naszego Ośrodka.

 ul. Urzędnicza 7b, 25–720 Kielce

 41 366 48 47 lub 784531622

 

 

Free business joomla templates