Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


            Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje projekt:

 

Celem projektu „NOWY WYMIAR ŻYCIA II" jest zwiększenie do końca XII.2022 r. dostępu dla osób z niepełnosprawnościami / osób niesamodzielnych, mieszkańców obszarów wiejskich położonych na terenie gmin w powiecie buskim i kazimierskim do usług społecznych środowiskowych i opiekuńczych poprzez rozwój alternatywnych form opieki, utworzenie 20 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych, 20 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych i 16 miejsc w mieszkaniach wspieranych i 20 miejsc w Klubie seniora.

 

JAKI JEST OKRES REALIZACJI PROJEKTU?

Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2020 - 31.12.2022

 

CO JEST NASZYM CELEM?

  • 76 nowych miejsc świadczenia usług społecznych
  • 146 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych świadczeniem usług społecznych

 

DLA KOGO?

Naszą grupą docelową są wyłącznie osoby z niepełnosprawnością - niesamodzielne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby bezdomne, niesamodzielne, korzystające z POPŻ),

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami z woj. świętokrzyskiego z terenu gmin wiejskich powiatów buskiego, kazimierskiego, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze wiejskim.

 

CO ZROBIMY?

  • utworzymy 20 miejsc i świadczenie usług opiekuńczych, opiekuńczych specjalistycznych, asystenckich w gminach wiejskich powiatu buskiego i kazimierskiego,
  • utworzymy 16 nowych miejsc w nowotworzonych mieszkaniach wspieranych w Czyżowicach,
  • utworzymy 10 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych w Piasku Wielkim,
  • utworzymy 10 miejsc w nowotworzonych mieszkaniach chronionych w Gorzkowie.
  • utworzymy Klub Seniora w Czyżowicach na 20 miejsc.

 

JAK WYSOKIE JEST DOFINANSOWANIE?

KWOTA DOFINANSOWANIA: 5 098 023,00 zł

WKŁAD PFRON: 417 316,98 zł

 

JAKIE SĄ WARUNKI FORMALNE PRZYJĘCIA DO PROJEKTU?

  • zamieszkiwanie na terenach wiejskich – w/w gminy wiejskie z powiatu buskiego, kazimierskiego.
  • os. z niepełnosprawnościami (OzN) -ważne orzeczenie,
  • os. niesamodzielne, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

 

JAK WYGLĄDAJĄ MATERIAŁY PROMOCYJNE?

PLAKAT PROJEKTOWY

ULOTKA PROJEKTOWA

 

 

 

                           
 

PIASEK WIELKI 117
28-136 Nowy Korczyn

tel. 883 316 231
JLIB_HTML_CLOAKING

 

GORZKÓW 80
28-500 Kazimierza Wielka

tel. 883 316 439
JLIB_HTML_CLOAKING
JLIB_HTML_CLOAKING

CZYŻOWICE
28-512 Bejsce

tel. 532 513 431

JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Mieszkania chronione
(10 nowych miejsc)

 

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Mieszkania chronione
(10 nowych miejsc)

 

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Mieszkania wspierane
(16 nowych miejsc)

Klub Seniora
(20 nowych miejsc)

 

 
 

 

 


Projekt „NOWY WYMIAR ŻYCIA II - SYSTEM WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB NIESAMODZIELNYCH” realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej jest współfinansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ 2014 -2020 na podstawie umowy RPSW.09.02.01-26-0035/19-00

Free business joomla templates